Aktuelle stater / Current states / État actuel / Estado actual / Aktuelle Ländern, Staaten

Fredsakademiets landebeskrivelser med eksempler på uddybende opslag i overskriftsform: Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; deltagelse i krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel. Er landebeskrivelserne splittet op er dokumentation og uddybende litteraturhenvisninger inden for disse emner i disse underordnede filer, således, at overblikket bevares i orienteringsfasen. Emner inden for faggrænseoverskridende områder kan være placeret flere steder. Er emner så som geografi og natur både lokale, nationale og internationale vil der i det sidstnævnte tilfælde også være henvisninger til de relevante internationale love.

The Danish peace academy's country descriptions with examples of detailed entries in headline form: Geography; nature and climate; demographics; history; participation in wars; culture; music; policy; defense; peace movements; religion; social conditions; education; economy and arms trafficking. Are countries descriptions fragmented the documentation and literature references of these subjects are in these sub-files, so that the overview is maintained in the orientation phase. Topics in subjects of cross-border areas may be located in several places. Is subjects such as geography and nature both local, national and international will there in the latter case also be references to the relevant international laws.

Kontinenter / Continents ; oceaner / oceans.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z

A

Se også: Afrika ; Amerika ; Antarktis (Sydpolen) ; Arabien (Den arabiske halvø) og Golfstaterne; Arktis (Nordpolen) / Arctic ; Asien ; Balkan ; Caribien ; Europa ; Latinamerika ; Mellemøsten ; Lilleasien ; Nordamerika ; Norden / Skandinavien ; Sydamerika ; Sydøstasien ; Human Development Index ; Ophørte imperier og stater ; små østater ; stat ; udviklingslande ; Østafrika ; Østasien ; Østeuropa.
See also: Africa, America, Arabia, Arctic ; Asia, Caribbean, Europe, Latin America, Middle East, North America, Nordic countries / Scandinavia, South America, South East Asia, Human Development Index; Discontinued States; Small island states; state; East Asia, Eastern Europe.
Se Tillige: Atlanterhavet ; Den engelske kanal ; hav ; Det indiske ocean ; Ishavet ; Den mexicanske golf ; Middelhavet ; Nordsøen og Vadehavet ; Oceanien og Stillehavet ; Det røde hav ; Øresund ; Østersøen.
See also: the Atlantic, Baltic Sea, the English Channel, the Mediterranean, the North Sea and the Wadden Sea, Oceania and the Pacific Ocean,
Ramsar-konventionen om bevaring af vådområder / The Ramsar Convention on the conservation of wetlands.

Aktuel og historisk litteratur om nuværende stater / Current and historical literature on the existing states.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page