Østersøen

Geografi: Latin: Mare Balticum.
Østersøen er et nordeuropæisk  middelhav mellem Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland. Østersøen er forbundet med Kattegat, Bælthavet og Skagerrak gennem Øresund, Lillebælt og Storebælt samt Nordsøen gennem Kieler-kanalen, herunder Botniske Bugt, Finske Bugt, Rigabugten samt Curonianlagunen, Oder / Odra lagunen og Vistula-lagunen. Alle stednavne i Østersøen fremgår af Den danske lods, 1971 bd. 2.
Østersøen er delt op i en række dybe bassiner adskilt af undersøiske højderygge, eksempelvis er Bornholmerdybet, "torskens vugge" i Østersøen. Østersøens dybeste sted er 459 m.
The Baltic Sea, Kattegat and Skagerrak – sea areas and drainage basins.
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, 2004.
Vigtige øer i Østersøen: Bornholm og Christiansø, Femern,. Gotland, Rügen, Öland og Øsel.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Vådområder: OSPAR (Oslo-Paris-konventionen) 1992
Kemisk og konventionel ammunition blev dumpet i Østersøen efter første og anden verdenskrig og så sent som i 1960'erne. Der blev udlagt miner i Østersøen under første verdenskrig, og ammunition blev dumpet kort efter krigens afslutning. I anden verdenskrig var Østersøen strategisk set meget vigtig. Den udgjorde grænsen mellem de stridende parter og var derfor kraftigt mineret. Efter krigen dumpede de allierede lande kemisk ammunition, som var konfiskeret fra Tyskland, i Østersøen. Denne situation blev senere yderligere forværret af Østersølandenes bortskaffelse af kemisk ammunition, fx dumpningen fra det tidligere Østtyskland i begyndelsen af 1960’erne.
Gennem Helsinkikonventionen eller Helsingforskonventionen er landene omkring Østersøen forpligtet til at etablere overvågning, der kan beskytte havmiljøet i Østersøen mod forurening. Den første Helsinkikonvention blev underskrevet i 1974 og trådte i kraft i 1980. Konventionen er siden blevet revideret i 1992. Alle landene omkring Østersøen har tiltrådt konventionen. I henhold til Helsinki-konventionen er udstedt rekommandation nr. 19/3 fra 1998, som vedrører miljøovervågningsprogrammet COMBINE om overvågning af miljømæssige konsekvenser af udledning og aktiviteter i Østersøen.
Beretning til statsrevisorerne om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. / Rigsrevisionen, 2005.
En effektiv bekæmpelse af olieforurening ved Bornholm eller i Nordsøen kan således være vanskelig, da miljøskibene ikke kan nå frem i tide.
Se også: Femern, Fiskeri ; Gotland ; marine ; Rügen ; ubåde ; Unionen af Baltiske Byer / Union of the Baltic Cities 1991-. ; ø ; Øland ; Ålandsøerne.
Se tillige;: Baltic Sea Alien Species Database ; SS Cap Arcona 1945 ; Danmarks Fiskeriundersøgelser ; Danmarks Miljø-undersøgelser ; Danske farvande ; International Hydrographic Organization ; Det internationale havundersøgelsesråd ICES ; Kommissionen til Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøområdet / Baltic Marine Environment Protection Commission ; Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter ; rav ; den store nordiske krig 1700-1721 ; Vordingborg ; Østersødeklarationen.
Se også: Atlanterhavet, Den engelske kanal, Middelhavet, Nordsøen, Stillehavet, Yoldiahavet.
See also: the Atlantic, the English Channel, the Mediterranean, the North Sea, Pacific Ocean.
Ramsar-konventionen om bevaring af vådområder / The Ramsar Convention on the conservation of wetlands.

Litteratur

Baltic Connections: Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries Around the Baltic Sea (Including the Netherlands) 1450-1800, I-III. / : Lennart Bes, Edda Frankot, Hanno Brand. BRILL, 2007.
Archival Guide
A database giving access to the records kept all around the Baltic Sea documenting the region's mutual maritime connections between 1450 and 1800.
- http://www.balticconnections.net/index.cfm?article=Archival+guide

Atomvåbenfrit Østersøen / Nuclear-free Baltic Sea : Note fra Sovjetunionens udenrigsministerium til den danske ambassade i Moskva den 18. oktober 1990.
Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljø-styrelsen, 2011. - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134562#K5
Boas Pedersen, Michael: Neither Confirming Nor Denying : Spørgsmålet om atombevæbnede og atomdrevne skibes anløb og passage af danske havne og farvande i perioden 1958 til 1971. AU, 2001.
Ojaveer H, Jaanus A, MacKenzie BR, Martin G, Olenin S, et al. (2010) Status of Biodiversity in the Baltic Sea. PLoS ONE 5(9).
- http://www.plosone.org/
'The brackish Baltic Sea hosts species of various origins and environmental tolerances. These immigrated to the sea 10,000 to 15,000 years ago or have been introduced to the area over the relatively recent history of the system. The Baltic Sea has only one known endemic species. While information on some abiotic parameters extends back as long as five centuries and first quantitative snapshot data on biota (on exploited fish populations) originate generally from the same time, international coordination of research began in the early twentieth century. Continuous, annual Baltic Sea-wide long-term datasets on several organism groups (plankton, benthos, fish) are generally available since the mid-1950s. Based on a variety of available data sources (published papers, reports, grey literature, unpublished data), the Baltic Sea, incl. Kattegat, hosts altogether at least 6,065 species, including at least 1,700 phytoplankton, 442 phytobenthos, at least 1,199 zooplankton, at least 569 meiozoobenthos, 1,476 macrozoobenthos, at least 380 vertebrate parasites, about 200 fish, 3 seal, and 83 bird species. In general, but not in all organism groups, high sub-regional total species richness is associated with elevated salinity. Although in comparison with fully marine areas the Baltic Sea supports fewer species, several facets of the system's diversity remain underexplored to this day, such as micro-organisms, foraminiferans, meiobenthos and parasites. In the future, climate change and its interactions with multiple anthropogenic forcings are likely to have major impacts on the Baltic biodiversity.'
Dioxins in the Baltic Sea. / Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission, 2004. - 20 s.
Lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar 2008 om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) og Bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) ...
Naval wars in the Baltic during the sailing-ship epoch, 1522-1850 (1910).
- http://www.archive.org/details/navalwarsinbalti00andeuoft
Radioactivity levels in some sediment samples from Red Sea and Baltic Sea. / Salahel Din K, Vesterbacka P. I: Radiat Prot Dosimetry. 2012 Jan;148(1):101-6. Epub 2011 Apr 6.
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21474472
'Excluding the influence of phosphate mining activities, it can be concluded that the levels of radioactivity in Baltic Sea sediments are higher than those in Red Sea sediments.'
Report on Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea : Report to the 15th Meeting of Helsinki Commission 8 - 11 March 1994 from the Ad Hoc Working Group on Dumped Chemical Munition (HELCOM CHEMU) Danish Environmental Protection Agency January 1994. - 39 s.
Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om fiskerikontrollen og miljøovervågningen i Østersøen. 2009. - 33 s.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media(839,1030)/05-2008.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page