Geografi ; klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark  natur, klima og miljø:

Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Botaniske haver ; Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Geographical guide to floras of the world : an annotated list with special reference to useful plants and common plant names : Part II, Western Europe : Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Great Britain with Ireland, Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Spain, Portugal, Andorra, Monaco, Italy, San Marino, and Switzerland. / : S. F. Blake. - Washington, D.C. :U.S. Dept. of Agriculture,1961. ; Miscellaneous publication / United States Department of Agriculture ; no. 797)
- https://archive.org/details/geographicalguid797blak
Natur i international lov:
EU Habitatdirektivet
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
EF-Tidende nr. L 206 af 22/07/1992 s. 0007-0050.
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
Fugle:
Overalt i Danmark dukker døde fugle op. Eksperter har »aldrig set noget lignende« : Historier om døde svaner på danske strande og om landmænd, som kæmper med syge fjerkræ, fylder lokalmedierne for tiden. Et historisk stort udbrud af fugleinfluenza, der tidligere har kostet menneskeliv, raser, og Danmark bliver kaldt en »en heksekedel« for smitte. Så hvor bekymret skal man være? / : Louise Schou Drivsholm. I: Information, 20. marts 2021.
BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment.
- Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.
- https://www.lpo.fr/images/liste_rouge_europeene/birds_in__the_eu.pdf
BirdLife International (2015) European Red List of Birds.
- Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf
Conservation and Recovery of Threatened Birds in the EU. / : Boris Barov.
- Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011.
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/conservation_threatened_birds.pdf
Report from the Commission to the Council and the European Parliament.
The State of Nature in the European Union: Report on the status of and trends for habitat types and species covered by the Birds and Habitats Directives for the 2007-2012 period as required under Article 17 of the Habitats Directive and Article 12 of the Birds Directive, 2015.
- https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/2015-COM-Report-Bird-Habitat- Directive.pdf
Danmarks fugle I-II. / under redaktion af Finn Salomonsen og Gustaf Rudebeck.
- København : Branner og Korch, 1962 og 1964.
Danske fuglestemmer : optaget til Danmarks fugle. / : tilrettelægning og lydoptagelser, Sten Wahlström.
- København : Branner og Korch, 1963.
Danmarks Fugle : med Henblik på de i Grønland, på Færøerne og i Kongeriget Island forekommende Arter, I-III. / : E. Lehn Schiøler. Gyldendal , 1925-1931.
Danmarks fugle, beskrevne: Ornithologia Danica : Danmarks Fugle i 304 afbildninger af de gamle hanner, med særskilt text. / : Niels Kjærbølling. - Kjøbenhavn: Forfatterens Forlag, 1851.
- https://archive.org/details/danmarksfuglebes00kjae
Anden udgave:
Skandinaviens fugle, med særligt hensyn til Danmark og de nordlige bilande. / : Niels Kjærbølling.
2., fuldstændigt omarbeidede Udgave, Ved Jonas Collin.
- Kjøbenhavn : L. A. Jørgensens Forlag, 1875.
- https://archive.org/details/skandinaviensfug00kj
5th Danish Country Report To the Convention on Biological Diversity March 2014.
- Copenhagen : The Danish Nature Agency, Danish Ministry of Environment.
- http://naturstyrelsen.dk/media/nst/8399384/31marts2014_landerapport.pdf
Garly Andersen, Det vrimler med nye fisk i danske søer og åer. I: Politiken, 02/25/2012.
Leder: Forsvar for den blå oliebille. I: Information, 11. juli 2019.
Naturhistorie: Christensen, Carl: Den danske botaniks historie med tilhørende Bibliografi.
- København : H. Hagerups Forlag, 1924-1926.
Ordbog over Danmarks Plantenavne ved Johan Lange udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i tre bind 1959-1961. Genudgivet af Munksgaard i fotografisk optryk i to bind med vedføjet supplement 1992 (ISBN 87-16-11098-6).
Bidrag til Danmarks tertæere og diluviale flora. / : Nikolaj Hartz.
- København, I kommission hos C.A. Reitzel, F. Bagges Kgl. hof-bogtr., 1909.
Flora Agaricina Danica. / : Published Under The Auspices of The Society for the Advancement of Mycology in Denmark / Foreningen til Svampekundskabens Fremme by Jacob E. Lange, 1935-1940.
Fortællingen om Flora Danica. / : Henning Knudsen. Lindhardt og Ringhof. 2014.
Lange, Joh.: Haandbog i den danske flora (1851). - 716 s.
- http://archive.org/details/haandbogidendans00lang
Dansk klitvegetation - hvilke mekanismer bestemmer vegetationens sammensætning? / Ane Kirstine Brunbjerg. Danmarks miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Vildtbiologi & Biodiversitet. 2010. - 13 s.
Vedplanter naturligt hjemmehørende i Danmark. I: Thomsen, K. 2000. Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark - perspektiver og muligheder. Udarbejdet for Verdensnaturfonden. – Nepenthes Forlag, Århus.
- http://www.nepenthes.dk/files/dansk_skovnatur.pdf
- http://www.nepenthes.dk/files/dansk_sko_nat_app.pdf
Naturhistorie:
Udsigt over Danmarks Zoologiske Literatur med en indledende Fremstilling af de videnskabelige Grundsætninger for Naturvidenskabens især Zoologiens Studium. 1.-3. Afdeling). / : Christian Carl August Gosch. - Kjøbenhavn : Hoffenberg, jespersen & Traps Etabl., 1870-1878.
Zoologia Danica, sev Animalivm Daniae et Norvegiae rariorvm ac minvs notorvm descriptiones et historia ... Avetore Othone Friderico Müller ... Ad formam tabvlarvm denvo edidit frater avctoris [C.F. Müller] ...
- Havniae : typis N. Mölleri aulae regiae typographi et filii, 1788-1806. 4 v. in 2. CLX pl. 39 cm. In this copy the 4 vols. of text are bound together, and the plates form a separate vol. Vol. 3.: Descripsit et tabvlas addidit Petrvs Christianvs Abildgaard. Vol. 4.: Descripserunt et tabvlas dedervnt P.C. Abildgaard. M. Vahl. J.S. Holten. J. Rathke.
- https://archive.org/details/zoologiadanicase01m Zoologia Danica : Afbildninger af danske Dyr med populær Tekst.
Jespersen. 1878—1907
Vådområder:
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Eksempelvis Suså.
Bekendtgørelse, af konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle eller Ramsar-konventionen om bevaring af vådområder / The Ramsar Convention on the conservation of wetlands.
Miljøstyrelsen: Naturområder til havs: Flere fakta om de nye og udvidede områder, 2010.
Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder, 2018.
Bilag 1 Kvælstofvådområder
Bilag 2 Lavbundsprojekter
Bevaringsstatus for danske højmoser. / : Casper Mossing & Victor Hug. Hovedvejleder: Claus Heinberg ; Bivejleder: Børge Klemmensen. Speciale ved Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, 2005.
- http://diggy.ruc.dk/bitstream/1800/934/1/Bevaringsstatus%20for%20danske%20h%C3%B8jmoser.pdf
Kontrol med vandmiljø har svigtet : Vi fik ikke at vide, at firma, der måler vandmiljø, skiftede over til tvivlsom metode, siger Miljøstyrelsen. / : Ritzau. I: Information, 2. marts 2018.
Leder: Rene linjer om drikkkevand. I: Information, 8. marts 2018.
Vandets veje : Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år. / : Bo Fritzbøger. Gyldendal, 2009.
Skjern Å består af et stort forgrenet å-system, der afvander omkring en niendedel af Jylland. Åens opland strækker sig fra Vildbjerg i nord til Jelling i syd – og fra Nørre Snede i øst til Ringkøbing Fjord i vest – eller i alt godt 2500 km2.
Vadehavet / The Wadden Sea
Vadehavet er en del af Nordsøen. Området strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg ned til den hollandske by Den Helder og er karakteristisk ved nogle ganske særlige tidevandsforhold og en rig flora og fauna.
Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde.
Nationalparkplan Vadehavet: Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18.
Danmarks Internationale Nationalpark. Nationalpark Vadehavet
- www.nationalparkvadehavet.dk
The Wadden Sea, Germany and Netherlands (N1314) - Extension Denmark and Germany - Volume One.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1314ter.pdf
'The Wadden Sea is the largest unbroken system of intertidal sand and mud flats in the world. The site covers the Dutch Wadden Sea Conservation Area, the German Wadden Sea National Parks of Lower Saxony and Schleswig-Holstein, and most of the Danish Wadden Sea maritime conservation area.'
Miljø:
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192058
Herved bekendtgøres lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, med de ændringer, der følger af § 26 i lov nr. 1715 af 27. december 2016, § 2 i lov nr. 204 af 28. februar 2017, § 2 i lov nr. 463 af 15. maj 2017 og lov nr. 680 af 8. juni 2017.
§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt
1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper..
Miljøpolitik:
Danmark satte himmel og hav i bevægelse for at undgå miljøregler: Alle midler blev taget i brug, da Danmark sidste år kæmpede imod et forslag fra EU-Kommissionen, som skulle sikre bedre miljø i havene. En række embedsfolk, ambassadører og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kastede sig ud i en kampagne imod forslaget, som medvirkede til at udvande det gevaldigt, inden det blev vedtaget. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 24. juni 2017.
Leder om randzoner: Miljøtømning. I: Information, 4. juli 2015.
Statsrevisorerne: Beretning nr. 4 Beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. 2011.
- http://www.ft.dk/statsrevisor/20111/beretning/SB4/1057106.PDF
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, 2007.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13116
Jordbundsforhold: Atlas over Danmark : serie 1.
Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, i kommission: C.A. Reitzel, 1949-.
Bind 1-2 uden betegnelsen "serie 1", og med dansk og engelsk tekst, "Atlas over Danmark. Serie 2" katalogiseret under de enkelte titler, Bind 1 udgivet: Kbh. : Hagerup.
Bind 3. Den danske jordklassificering, 1992.
- http://rdgs.dk/publikationer/atlas-over-danmark-serie-1-bind-3-den-danske-jordklassificering.pdf
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet: Den Danske Jordklassificering.
- http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/
Nomination of Stevns Klint for inclusion in the World Heritage List. / : Tove Damholt and Finn Surlyk.
- St. Heddinge : Østsjællands Museum, 2012.
- http://whc.unesco.org/en/list/1416
By- og Landskabsstyrelsen: Kort over Danmarks mest værdifulde geologi
- http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_6_07_p36-37-dk.htm
I forbindelse med strukturreformen i 2007 fik kommunerne nye planlægningsopgaver. Af Planlovens § 11a, stk.1, nr. 16 og ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009”, Kapitel 3,16 fremgår det, at også sikring af geologiske bevaringsinteresser som led i kommuneplanlægningen er en del af kommunernes nye opgaver.
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland: Værdifulde geologiske områder i Danmark, nationale geologiske områder eller geologiske interesseområder.
- http://www.geus.dk/digital_data_maps/vigtige_geologiske_omr-dk.htm
De danske glaciale dannelser: undersøgelsesmetoder og resultater. / : Ib Marcussen, Knud Binzer og Troels V. Østergaard, Eget tryk, 2006.
- http://www.geologiskesevaerdigheder.dk/Glaciale%20dannelser.pdf
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Kalk.
Stevns Klint (2014)
Nomination of Stevns Klint for inclusion in the World Heritage List. / : Tove Damholt and Finn Surlyk.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1416.pdf
Jægersborg Dyrehave/Jægersborg Hegn, Store Dyrehave og den sydlige del af Gribskov.
Kulturministeriet 4. juli 2015 Pressemeddelelse
Danmark får to nye steder på UNESCOs verdensarvsliste
Brødremenighedsbyen i Christiansfeld og Christian 5.s skove til parforcejagt i Nordsjælland er nu med i det fornemme selskab med verdens unikke kultur- og naturarv. UNESCOs verdensarvskomite har på sit årlige møde, som i år finder sted i Bonn i Tyskland, besluttet, at Danmark får endnu to steder med i det fine selskab på verdensarvslisten. UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.
Den ene lokalitet er den kristne Brødremenighedsby i Christiansfeld, som blev nøje plan- og anlagt af Herrnhuterne i 1773. Byen er usædvanlig velbevaret og intakt med både den oprindelige byplan og de oprindelige bygninger, og arkitekturen afspejler Brødremenighedens værdier.
Den anden lokalitet er det såkaldte parforcejagtlandskab i Nordsjælland, som Christian 5. designede i 1680’erne for at få den bedste parforcejagt. En jagtform hvor ryttere og hunde jager et kronvildt til udmattelse, hvorefter kongen eller den fornemmeste gæst dræber dyret med sværd eller spyd.
Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet, 2018.
§ 1. Den danske kontinentalsokkels naturforekomster tilhører den danske stat og kan kun udforskes eller udnyttes af andre efter bevilling eller tilladelse.
Stk. 2. Ved naturforekomster forstås i denne lov:
1) havbunden eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster og
2) levende organismer, som, når de er fangstmodne, enten er fastsiddende på eller under havbunden eller er ude af stand til at bevæge sig uden i stadig fysisk berøring med havbunden eller undergrunden.
Naturstyrelsen.
De Økonomiske Råd: Diskussionsoplæg: Dansk miljøpolitik: Biodiversitet, Ægte opsparing, 2000-2010. 2012. - 418 s.
- http://www.dors.dk/sw9038.asp
'Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 28. februar indeholder et tilbageblik på de sidste 10 års miljøpolitik (kapitel I), en analyse af den nødvendige indsats for at bevare den danske biodiversitet (kapitel II) samt en beregning af den såkaldt ægte opsparing (kapitel III)...Danmark har forpligtet sig til at standse tilbagegangen i biodiversiteten (den biologiske mangfoldighed). En analyse i rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med biologer fra Københavns Universitet, giver et bud på hvilke indsatser, der kan sikre opfyldelse af denne målsætning. Analysen peger på, at 47.000 ha skov bør udlægges som urørt skov, og at der bør gennemføres beskyttelse af omkring 79.000 ha åben natur (eng, mose, hede, overdrev osv.). Det sidste involverer pleje af de åbne områder, inddragelse af ca. 44.000 ha tilstødende agerland samt etablering af kvælstoffri bufferzoner omkring den åbne natur, hvor der ikke må være anlæg til husdyr. Tiltagene i skov og åben natur skal bidrage til at sikre levestederne for et stort antal danske dyre- og plantearter.'
- http://www.dmu.dk/fileadmin/Attachments/Klitvegetation.pdf
Se tillige: Afghansk natur ; Albansk natur ; Algerisk natur ; Andorras natur ; Amerikansk natur ; Angolas natur ; Antigua & Barbudas natur ; Argentinsk natur ; Armensk natur ; Aserbajdsjans natur ; Australsk natur ; Bahamas natur ; Bahrains natur ; Bangladesh natur ; Barbados natur ; Belgisk natur ; Belizesk natur ; Benins natur ; Bhutans natur ; Boliviansk natur ; Bosnien-Hercegovinas natur ; Botswanas natur ; Brasiliens natur ; Brunei Darussalams natur ; Bulgarsk natur ; Burkina Fasos natur ; Burundis natur ; Canadisk natur ; Cambodjansk natur ; Camerouns natur ; Centralafrikansk natur ; Chilensk natur ; Colombiansk natur ; Comorernes natur ; Congolesisk natur ; Costa Ricas natur ; Cubansk natur ; Cypriotisk natur ; Djiboutisk natur ; Dominicansk natur ; Dominicas natur ; Ecuadoriansk natur ; Engelsk natur ; Egyptisk natur ; El Salvadoransk natur ; Elfenbenskystens natur ; Eritreas natur ; Estlands natur ; Etiopisk natur ; Fijis natur ; Filippinsk natur ; Finsk natur ; De forenede arabiske Emiraters natur ; Fransk natur ; Færøsk natur ; Gabons natur ; Gambiansk natur ; Georgiansk natur ; Ghanas natur ; Grenadas natur ; Græsk natur ; Grønlandsk natur ; Guatemalas natur ; Guineas natur ; Guinea-Bissaus natur ; Guyansk natur ; Haitiansk natur ; Hollansk natur ; Honduras natur ; Hvideruslands natur ; Indisk natur ; Indonesisk natur ; Irakisk natur ; Iransk natur ; Islandsk natur ; Irsk natur ; Israelsk natur ; Italiensk natur ; Jamaicas natur ; Japansk natur ; Jordans natur ; Kap Verdisk natur ; Kasakhstanisk natur ; Kenyansk natur ; Kinesisk natur ; Kirgisistans natur ; Kiribatis natur ; Kosovos natur ; Kroatiens natur ; Kuwais natur ; Laotisk natur ; Lesothisk natur ; Letlands natur ; Libanesisk natur ; Liberiansk natur ; Libysk natur ; Liechtensteins natur ; Litauens natur ; Luxembourgs natur ; Madagascars natur ; Makedonsk natur ; Malawis natur ; Malaysias natur ; Maldiviensk natur ; Malis natur ; Maltesisk natur ; Marokkansk natur ; Marshalløernes natur ; Mauretaniens natur ; Mauritius natur ; Mexicansk natur ; Mikronesisk natur ; Moldovisk natur ; Monacos natur ; Mongoliets natur ; Montenegros natur ; Mozambiques natur ; Myanmars natur ; Namibias natur ; Naurus natur ; Nepals natur ; New Zealandsk natur ; Nicaraguansk natur ; Nigers natur ; Nigerias natur ; Norsk natur ; Nordkoreansk natur ; Omans natur ; Pakistansk natur ; Palaus natur ; Palæstinas natur ; Panamas natur ; Papua Ny Guineansk natur ; Paraguays natur ; Peruviansk natur ; Polsk natur ; Portugisisk natur ; Qatars natur ; Rumænsk natur ; Russisk natur ; Rwandas natur ; Salomonøernes natur ; Samoas natur ; San Marinos natur ; São Tomé & Principles natur ; Saudi-Arabisk natur ; Schweizisk natur ; Senegals natur ; Serbisk natur ; Seychellernes natur ; Sierra Leones natur ; Singapores natur ; Skotsk natur ; Slovakiets natur ; Sloveniens natur ; Somalisk natur ; Spansk natur ; Sri Lankas natur ; St. Kitts & Nevis natur ; St. Lucias natur ; St. Vincent og Grenadinernes natur ; Sudanesisk natur ; Surinams natur ; Svensk natur ; Swazilands natur ; Sydafrikansk natur ; Sydkoreansk natur ; Syrisk natur ; Tadsjikistans natur ; Taiwanesisk natur ; Tanzanias natur ; Tchads natur ; Thailandsk natur ; Tjekkisk natur ; Togos natur ; Tongas natur ; Trinidad & Tobagos natur ; Tunesisk natur ; Turkmenistans natur ; Tuvalus natur ; Tyrksk natur ; Tysk natur ; Ugandas natur ; Ukrainsk natur ; Ungarnsk natur ; Uruguays natur ; Usbekistans natur ; Vanuatus natur ; Venezuelas natur ; Vietnamesisk natur ; Yemens natur ; Zambias natur ; Zimbabwes natur ; Ækvatorial Guineas natur ; Østrisk natur ; Østtimors natur.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page