Danmark

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; myndigheder ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes
Geografía; Naturaleza y clima; Demografía; Historia; Bibliografía histórica danesa; Guerras cultura ; Art; Película; Música; Compañías discográficas; Grupos de música y solistas; Música folk; Jazz; música clásica ; Rock; Política; Ministerios; El parlamento danés; Elecciones parlamentarias; Fiestas políticas ; Defensa; Servicios de inteligencia; Movimientos de paz; Religión; Condiciones sociales ; Educación; Economía y comercio de armas.
Erdkunde; Natur und Klima; Demographie; Geschichte; Dänische historische Bibliographie; Kriege; Kultur; Kunst; Film; Musik; Musikproduktionsfirmen; Musikgruppen - und Solisten; Volksmusik; Jazz; klassische Musik ; Rock; Politik; Ministerien; Das dänische Parlament; Parlamentswahlen; Politische Parteien ; Verteidigung; Geheimdienste; Friedensbewegungen; Religion; Soziale Umstände ; Bildung; Wirtschaft und Waffenhandel
Geografi: Danmark er et demokratisk, nordeuropæisk, nordisk, skandinavisk  konstituelt monarki med grænse til Tyskland og med kystlinjer til Kattegat, Skagerrak, Øresund, Østersøen. Hovedstad: København.
Færøerne ; Grønland.
International organisering
Danmark var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Arktisk Råd, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Tekst:
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Denmark.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Denmark.
Firmahistorie: Danske hærordninger efter 2. Verdenskrig i nationalt og internationalt perspektiv. / S.C. Volden.
Hærens Militærhistoriske Arbejder, Hærens Operative Kommando 2007. - 157 s.
Terp, Holger: Værnetvang.
Terp, Holger: Love, forordninger, regulativer mm om værnetvang, værenpligt og soldatertjeneste i Danmark.
Værnepligtsudvalget: Værnepligtsrapport Maj 2012. - 152 s. + Bilag. 22-06-2012 - kl. 10:10
- http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/Vaernepligtsudvalgetsrapportoffentliggoeresidag.aspx ; eller
-http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/2012_forligsdokumenter/Vaernepligtsrapport-2012.pdf
Værnepligtsudvalget er nedsat som følge af aftalen om forsvarets ordning 2010-2014. 'Det fremgår af aftalen, at der skal foretages en undersøgelse af værnepligtens fremtid, hvorunder værnepligtens nuværende og fremadrettede udfordringer afdækkes og adresseres. I undersøgelsen analyseres, hvordan værnepligten fremadrettet kan indrettes mest optimalt, samt behandle forsvarets muligheder for eventuelt uden værnepligt eller ved et øget værnepligtsindtag at løse forsvarets opgaver. Endvidere skal undersøgelsen inddrage værnepligtens betydning for befolkningens forsvarsvilje og forsvarets forankring i samfundet samt værnepligtens holdningsdannende og opdragende betydning for de værnepligtige.' ...
Udvalget har anmodet Erhvervs- og Vækstministeriet om at foretaget en overordnet vurdering af de samfundsmæssige konsekvenser af værnepligten. Værnepligten afskærer de unge, der aftjener den, fra at arbejde og studere. Det medfører et samfundsøkonomisk tab. Således er arbejdsstyrken reduceret med det antal unge, som til stadighed indgår i værnepligtsstyrken, hvilket alt andet lige indebærer en varig reduktion af vækstpotentialet i dansk økonomi.... s. 143. ...
Af tabellen ses, at de nuværende omkostninger til værnepligten er ca. 1026,2 mio.kr. årligt. ... s. 152
Paramilitære styrker:
Sociale forhold:
Leder: Endnu en kommission er mystisk nedlagt [Pensionskommissionen]. I: Information, 30. juni 2015.
Det danske pensionssystem – internationalt anerkendt, men ikke problemfrit / : Pensionskommissionen, 2015.
Dall, Casper: Kommuner sparer 12 mia. kr. over 7 år. I: Information, 01/08/2014.
Danmarks Statistik: Forbrugsundersøgelsen. 2011.
- http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrug/forbrugsundersoegelsen.aspx
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011. 1012. - 98 s. 'Priserne i Danmark er fortsat højere end i sammenlignelige lande. I 2009 var de danske priser 12 pct. højere end gennemsnittet i sammenlignelige EU-lande, når der tages højde for forskelle i velstand, moms og afgifter. Især priserne på tjenesteydelser skiller sig ud. Her lå Danmark 14 pct. højere, mens priserne på varer lå 5 pct. højere. En væsentlig del af prisforskellen mellem Danmark og EU-landene skyldes formentlig svagere konkurrence i Danmark'.
Forsorgsmuseet ; Godhavnsdrengenes Landsforening ; Lægevagten.
Eksperter sår tvivl om nye tal for socialt bedrageri: Sociale bedragere snyder for milliarder, fastslog en ny rapport fra firmaet KMD forleden, og politikerne var straks ude og love hårdere sanktioner og mere kontrol med borgerne. Men flere eksperter mener, at rapportens konklusioner er tvivlsomme / Nola Grace Gaardmand. Lagt på information.dk 14. december 2011 kl. 22:29. Bragt i den trykte udgave 15. december 2011 på side 1 i 1. sektion.
Kurt Jacobsen: Velfærdens pris: arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år Gad, 2011. - 491 s.
LO: Atypisk ansatte på det danske arbejdsmarked, 2011. - 160 s.
- http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/03/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2011/2118_atypiske_ansaettelser_2011NY.ashx
Danmarks Statistik: It-anvendelse i befolkningen. 2012. - 49 s.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/15240/itanv.pdf
'Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 2011). Derudover dækker undersøgelsen over en række nationale spørgsmål. Statistikkens nationale spørgsmål udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen'.
Universiteter: Danske Universiteter - http://dkuni.dk/ - Universitetsloven: Bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 af lov om universiteter.
Rigsrevisionen: Beretning om undervisningen på universiteterne. 2012. - 48 s.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media(2322,1030)/16-2011.pdf
'Universitetsuddannelserne skal være tilrettelagt på heltid, og undervisningen skal være forskningsbaseret. 2 væsentlige indikatorer for kvaliteten af uddannelserne er derfor antallet af undervisningstimer og forskerdækningen af undervisningen.'
’Du risikerer at blive lagt på is’: Seniorforsker Mette Jensen fra Aarhus Universitet blev i 2009 truet med fyring efter offentlig kritik af universitetet. Advarslen blev trukket tilbage, men sagen blev ved med at forfølge hende, siger Mette Jensen i dag. Hun ser klare paralleller til den nye fyringssag på universitetet / Emil Rottbøll. Lagt på information.dk 16. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 17. februar 2012 på side 2 i 1. sektion.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page