Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Dansk musik:

Danish music
Musique danoise
Música danesa
Dänischen Musik
Musikhistorie ; Aktuelle og historiske musikorganisationer ; Pladeselskaber ; Komponister ; Musikgrupper - og solister ; Country & Western ; Folkemusik ; Jazz ; Klassisk musik ; Opera ; Pop ; Rock ; Arkiver ; Litteratur
Music history; Current and historical music organizations; Record companies; Composers; Music groups - and soloists; Country & Western, Folk music; Jazz; Classical music; Opera; Pop; Rock; Archives; Literature
Histoire de la musique; Organisations actuelles et historiques musique; Les maisons de disques; compositeurs; Des groupes de musique - et solistes; La musique folklorique; Jazz; Musique classique; Opera; Pop; Rocher; Archives; littérature
Historia de la música; Organizaciones actuales e históricos de la música; Las compañías discográficas; Compositores; Grupos de música - y solistas; Música folclórica; Jazz; Música clásica; Opera; Pop; Roca; Archivos; literatura
Musikgeschichte; Aktuelle und historische Musikorganisationen; Plattenfirmen; Komponisten; Musikgruppen - und Solisten; Country & Western; Volksmusik; Jazz; Klassische Musik; Opera; Pop; Rock; Archiv; Literatur
Musikundervisning og pædagogik / Music Education and Pedagogy:
Skolesang blev indført med skoleloven af 1814.
School singing was introduced by the Education Act of 1814.
Det Alternative Rytmiske Konservatorium 1988-.
Center For Dansk Jazzhistorie 2006-.
Center for Dansk Jazzhistorie ved Aalborg Universitet rummer en af Europas største samlinger af materialer vedrørende jazz, plader, CD'er, film, videoer, lydbånd, bøger, kataloger, tidsskrifter, udklipsmateriale og forskelligt memorabilia. CDJ varetager bl.a. indsamling af materiale vedrørende dansk jazzhistorie samt forskning i dansk jazzhistorie, ligesom vi publicerer bøger om dansk jazzhistorie. Grundstammen i centrets arkiv er Erik Wiedemann og Peter Tages samlinger samt Karl Emil Knudsens "Jazz Media Collection".
C.F.E. Hornemans konservatorium 1880-1920
Dansk Musikpædagogisk Forening
Danmarks Lærerhøjskole, Institut for Musik og Musikvidenskab
Det Fynske Musikkonservatorium
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1867-.
Det Kongelige Danske musikkonservatorium 1867 [i.e. atten hundrede og syv og tres]-1917, med en fortegnelse over samtlige elever (1917).
- https://archive.org/details/detkongeligedans00hets
Det Kongelige Musikalske Akademi 1767- 1817
Institut for musikvidenskab Aarhus Universitet
Det Jyske Musikkonservatorium 1927-.
Rytmisk Musikkonservatorium 1986-.
Musiklærerforeningen i Kjøbenhavn 1843-.
Musikvidenskabeligt Institut Københavns Universitet
Nordjysk Musikkonservatorium 1930-. Fra 2010 del af Det Jyske Musikkonservatorium.
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
Bekendtgørelse af lov om musik 2013 og Musikskoleloven
Operaakademiet 1956-.
Sanginspektøren 1859-1970. Rigsarkivet: Arkivnummer: 1707.
Den kongelige danske syngeskole 1772-.?
Sten Høgel Om syngekunsten i Danmark 1770-80
- http://dvm.nu/files/musik_forskning/1980/mf1980_08.pdf
Tingluti Forening og Aftenskole
Undervisningsministeriet: Læseplansudvalget af April 1986 for Faget Musik i Folkeskolen
Musikhistorie
Der har været sunget og spillet fløjter overalt og i alle kulturer siden forhistorisk tid.
Der har været sunget, spillet og undervist i musik i Danmark siden oldtiden.
En vanskelighed med at forstå den tidlige danske musikhistorie er den, at begrebet musik først kendes etymologisk fra det 13. århundrede.
Ingen ved, hvem der bestilte og betalte dem. Ingen ved, hvem arkitekterne, støberne og og smedene var. Der er ingen firmalogoer på dem. Ingen ved, hvem der ejede dem og ingen ved, hvor mange der var.
Ingen ved, hvem musikerne var og hvem der betalte den. Der er ingen samtidige noder. Og ingen ved, hvad lurens funktion var. De har næppe været blæse- eller rytmeinstrumenter i et forhistorisk big band. Alle cirka 40 kendte lurer, nogle kun i fragmenter, er funder i tørvemoser. I Danmark som hovedregel parvis. Det er alt, hvad vi ved.
Blæseinstrumentet lur, luðr eller krigslur fra bronzealderens Skandinavien og Nordtyskland er et eksempel på et instrument som det kræver undervisning i for at nusikeren kan spille på det Litterært kendes luren, der minder om en basun i klangbilledet, dog først fra de islandske og norske sagaer, eksempelvis: Konunga-sagor: öfwersättning, Bind 3 Snorri Sturluson. Tryckte i Marquardska tryckeriet, 1829.
At luren har været anvendt under krig forkommer ikke sansynligt på grund af deres store størrelse og vanskelighederne med at få dem til at stemme overens.
Luren kan kun anes på svenske helleristninger.
Ingen ved, hvorfor de forsvandt. Herom er der ingen skriftlige kilder.
Moderne musikeksempler: Klange fra Danmark's Bronzealder-Lurer / Music Blown on Lurs from the Danish Bronze Age. / : Kgl. Kapelmusici Palmer Traulsen og Georg A. Wilkenschildt ; Nationalmuseet/The National Museum NM 67-001, 1967.
Også i Irland er der fundet musikinstrumenter fra bronzealderen. Deres lurer, Irish horns eller Dord, er tilsyneladende en anelse mindre end de danske og ikke snoedede på de billeder, jeg har set af dem.
Også vikingetidens skjalde og barder skulle uddannes i deres skjaldekunst. Tolkninger af vikingernes musik findes på Drømte mig en drøm Skalk CD 1 1996 / Viking tones : I dreamt me a dream Skalk CD 2 1998. Og det samme gælder for spillemænd, i samtiden kaldet legere og gøglere så som harpelegerne, der optrådte især ved hofferne, ved markeder og ved større gilder.
Harpestrenge så som middelalder lyren kendes bl.a. fra Hedeby fra 900 tallet.
Fra barderne og spillemændene stammer nogle af de gamle folkeviser. Allerede her anes en konflikt mellem den finkulturelle etablerede musik og den uafhængige folkelige musik.
Nogle af de legere som spillede fløjte og tromme blev anvendt af tropper som signalgivere.
Trompetmarcher. / : Lars Otto Christensen
- http://dvm.nu/theme/trompetmarcher/
'Optagelserne af trompetmarcherne er fundet på to spolebånd, som militærhistorikeren og især militær musik historikeren Oberstløjtnant Axel Vilken Arendrup (1896-1984) efterlod sig...
Arendrup fandt de gamle danske marcher fra det danske-norske monarkis tid i landsbyspillemændenes nodebøger i Dansk Folkemindesamling. Den dansk-norske hær anvendte ejendommeligt nok ikke noder, men mange af oboisterne (fællesbetegnelse for militærmusikere) nedsatte sig efter endt tjeneste som landsbyspillemænd og skrev der meget af det ned, de havde med fra tjenesten. Det blev til artiklen: “Militærmusik og Folkemusik” (Folkeminder hft. 11, 1965, s. 1-32) , hvortil findes et bilagsbind med 217 marcher (og signaler).'
Sækkepiperne blev ikke populære i Danmark, fordi stadsmusikanterne så ned på dem som 'ukunsneriske eller endog uærlige instrumenter'. Her til lands blev de erstattet af violiner. Koudal s. 381.
Spillemandsmusik er den instrumentale musik som i Danmark blev brugt til dans hos den ikke dannede del af landbefolkningen fra 1600-tallet og op gennem 1700- og 1800-tallet.
Dansk Spillemandsmusik 1660 – 1999 - med særligt henblik på spillestilen. / : Speciale ved John Bæk . Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet, 2006.
- http://nodeknek.dk/hjemmeside/nodbaek.pdf
Tidlig kirkemusik i Danmark / Early church music in Denmark
Med den romerst-katolske kristendoms indførelse i slutningen af vikingetiden og i begyndelsen af middelalderen kom de første bemalede kirkebygninger bygget af træ og senere af frådesten til Danmark, Norge, Skåne, Halland og Blekinge. Noget senere kom klostrene og deres munke samt tidebømmer.
Store dele af de mange danske folkekirker blev frem til reformationen udsmykket med kalkmalerier. Kalkmalerierne dokumenterer en kunstnerisk opfattelse af, hvordan folkelige musikanter har spillet på deres instrumenter.
Med kirksangens indførelse importeres også det dengang moderne nodeskrift. At kunne synge efter noder som solist eller i kor, forudsætter undervisning, specielt hvis sangen er flerstemnig vekselsang. Med liturgien kom der med tiden håndskrifter så som salmebøger og koralbøger, hvis indhold i starten var gregoriansk kirkemusik der også her i landet blev sunget på latin. Endda danske digtere skrev på latin og med tiden er nogle af disse sangtekster blevet oversat til dansk. Den gregorianske tidesang fortsatte efter reformationen som en del af latinskoleelevernes pligt til at synge i kirken morgen og aften, det blev afskaffet officielt i 1770, hhv. 1806.
Efter romerkirkens etablering og organisering i de danske områder, blev den omklamret og ensrettet af herremændene og kongemagten.
Blandt tidlige danske inkunabler fra senmiddelalderen kan nævnes en messebog til den katolske højmesse, Missale Slesvicense. Slesvig: Stephan Arndes, 1486.
Among early Danish incunabula from the late Middle Ages may be mentioned one missal to the Catholic high mass, Missale Slesvicense. Slesvig: Stephan Arndes, 1486.
Det kongelige hoftrompeterkorps grundlægges 1448, senere Det kongelige kapel.
Trompeterkorpset
Af Anne Ørbæk Jensen, Anne-Marie Christiansen
'Trompeterne fulgte med kongen overalt på hans rejser, og de var forpligtet til at gøre krigstjeneste som kurerer. Deres daglige gang på slottene bød på en lang række musikalske opgaver. De forestod den hjemlige tårnblæsning, hvor tidens gang blev tilkendegivet fra slottenes tårne, de var datidens tågehorn på kongens sejladser, og de deltog i ceremonielle handlinger og processioner. Endelig blæste de fanfarer, blæste til taffels og spillede op til dans på slottet.'
- http://dvm.nu/theme/musik-ved-christian-ivs-hof/kongens-musikere/trompeterkorpset/
Pietismens salmer / Hymns of the Pietist reign
Da præsten Thomas Kingos salmebog, Den forordnede ny Kirke-Psamlebog, udkom i 1699, var det som officiel salmebog i Danmark og Norge samt i de dansksprogede dele af hertugdømmerne i Sømderjylland. Kingos samlebog indeholdt kun salmernes tekster. Så ved siden af salmebogen udkom Kingos Gradual, en ny almindelig Kirke-Salmebog under behørige Noder og Melodier, der indeholdt melodierne.
I 1764 udkom Fuldstændig Choral-Bog som indeholder alle gamle, saavelsom nye Melodier af den nye Kirke-Psalme-Bog saaledes som de udi den Kongelige Slots Kirke bliver brugte og nu til Kirkernes Brug i Dannemark og Norge med Bass og behøvende Signaturer forsynet, samlet og sammenskreven af Friederich Christian Breitendich. Gradual : En Ny Almindelig Kirke-Salmebog/ Af Thomas Kingo ... Odense, Christian Skrøder, anno M. DC. XCIX.
- http://www.discogs.com/artist/1879028-Thomas-Kingo
Christiansborg Slot brænder i 1794. Store dele af Hofmusikarkivet går til grunde ved branden.
Christiansborg Castle burns in 1794. Large parts of the Royal Music Archive is destroyed by the fire.
Brikker til musikkens historie i Århus indtil ca. 1800. / : Mogens Friis.MUSA-Print, 2005.
Den danske skolemusiks historie indtil 1739. / : Bengt Johnsson.Gad, 1973. ;Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning).
Musikeksempler: Dansk orgelmusik i 400 år: Sven-Ingvart Mikkelsen at the organs in the chapel of of Frederiksborg Castle / 400 Years of Danish Organ Music.
- http://www.si-mikkelsen.dk/danishorganmusic/400years.pdf
CDK CDKlassisk 1077 2004
Første danske revy, 1849. Det er forfatteren Erik Bøghs: Nytaarsnat 1850, der blev opført på Casino teatret i København.
/ First Danish revue, 1849. It is the writer Erik Bøghs: New Year's Night 1850, which was played at the Casino Theatre in Copenhagen.
Litteratur: Nytaarsnat 1850: Tryllefarce med Sang i 1 Act. / : Erik Bøgh, Gyldendal, 1875.
- https://archive.org/search.php?query=Erik%20B%C3%B8gh
Carl Alstrup 1877-1942 , skuespiller og sanger
- http://www.discogs.com/artist/1416875-Carl-Alstrup
Carl Fischer 1876-1953, stenhugger, skuespiller og revysanger.
Carl Fischer – En illustreret diskografi: Indspilninger fra perioden 1906 – 1952.
- http://www.the-discographer.dk/revy/carl-fischer/01-fischer-til-1927.pdf
Musikeksempler: Carl Fischer: Carl Fischer med akkompagnement Odeon MOEK 34 1972
Skorstenfejeren kommer i morgen ; Brændt a' ; Dyrtidsvisen ; Nina Bang ; Jeg er oppe ; Det skal altid være mig, der hænger på'en ; Lille stump ; Ind og ud ad dørene ; Du og jeg ; Den skal jeg ha' til den første ; Drømmende læber ; Så brug dog din forstand mand ; Lykken kommer ; Luksusbussen ; Det ligner no'et andet no'et ; Jeg ta'r en lille en ; På Øresunds blå.
Dirch Passer
Gyda Hansen
Hans Christian Ægidius 1933- 2008, skuespiller
- http://www.discogs.com/artist/1323826-Hans-Christian-%C3%86gidius
Helge Kjærulff-Schmidt 1906-1982, skuespiller
Henrik Lykkegaard
Ib Schønberg
Jesper Klein
Jytte Abildstrøm
Jørgen Ryg
Kjeld Petersen
Lisbet Dahl
Liva Weel
Ludvig Brandstrup
Lulu Ziegler
Marguerite Viby
Monrad & Rislund
Olga Svendsen
Osvald Helmuth
Preben Kaas
Preben Uglebjerg 1931-1968, skuespiller, sanger og entertainer
- http://www.discogs.com/artist/1651271-Preben-Uglebjerg
- http://www.45cat.com/artist/preben-uglebjerg
Storm P
Ulf Pilgaard
William Kisum
Peter Laurids Jensen opfinder højtaleren i 1915.
Country & Western
Djursland Spillemænd
Musikeksempler
Besættelsen: Alsang og jazz
Liva Weel 1897-1952, komedienne, sangerinde og skuespillerinde./ Actress and cabaret singer
Poul Henningsen: Liva's regeringstid. Stig Vendelkærs Forlag, 1953.
- http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1393/origin/170/
- http://www.discogs.com/artist/2406153-Liva-Weel
Ulla Henningsen: Kald Mig Liva
Musikeksempler: Liva Synger PH Viser (Sig De Ord Du Ved), herunder: Poul Henningsen Om Liva Weel
Eksempler på revynumre
- http://www.hvorgaargraensen.dk/revy/Kilder/Revynumre.pdf
Kulturradikalismens Musik. / : Michael Fjeldsøe. Museum Tusculanum Press, 2013.
Dansk Pop og underholdning, herunder dansktop
Baronets
Beethovens
Befeaters
Big Fat Snake
Bikstok Røgsystem
Blue Boys eller Blue Boys med ensemble 1949-.
Blue Boys vokal-kvartet. Samlet af René Aagaard 2011
- http://www.the-discographer.dk/underholdning/blue-boys-disko.pdf
- http://www.discogs.com/artist/1241082-Blue-Boys
Erik Tuxen Og Hans Orkester - http://www.discogs.com/artist/3736771-Erik-Tuxen-Og-Hans-Orkester
D-A-D
Dalton. Allan Olsen, Johnny Madsen og Lars Lilholt
- http://www.discogs.com/artist/1815467-Dalton-4
Danny And The Royal Strings
The Defenders
The Donkeys
Etta Cameron
Gasolin 1969-1978
- http://www.discogs.com/artist/230853-Gasolin
The Hitmakers
Four Jacks 1956-1963. Otto Brandenburg
- http://www.discogs.com/artist/59765-Four-Jacks
John Mogensen 1928-1977, sanger
- http://www.discogs.com/artist/689274-John-Mogensen
John Mogensen & Vennerne
Jørgen Ingmann 1925-2015, guitarist
- http://www.discogs.com/artist/692574-J%C3%B8rgen-Ingmann
Grethe & Jørgen Ingmann
Grethe & Jørgen Ingmann Quintet
Jørgen Ingmann og de små Ingmænner
Jørgen Ingmann's Orkester
Jorgen Ingmann's Crusing Band
Svend Asmussen & His Unmelancholy Danes
Kim Larsen. Kim Melius Flyvholm Larsen 1945-.
- http://www.discogs.com/artist/169958-Kim-Larsen
The Lions
Lollipops
News
Oktoberkoret
Otto Brandenburg. Otto Herman Max Brandenburg 1934-2007, sanger skuespiller.
- http://www.discogs.com/artist/539935-Otto-Brandenburg
Parkering Forbudt
Rasmus Nøhr
Rocking Ghosts
Scarlets
Sanne Salomonsen
Sebastian. Knud Torben Grabow Christensen 1949-.
- http://www.discogs.com/artist/250428-Sebastian-5
Sir Henry & His Butlers
Sko/Torp
Sylvester's Jukebox eller Starfuckers
- http://www.discogs.com/artist/707598-Starfuckers-2
Telstars
Tim Christensen
TV2

Se også: Afrikansk musik ; Musik fra Amerika ; Musik fra Asien ; Europæisk musik ; Musik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Afghansk musik ; Albansk musik ; Algerisk musik ; Andorras musik ; Amerikansk musik ; Amerikanske pladeselskaber ; Amerikansk folkemusik ; Amerikansk jazz ; Amerikansk rock ; Amerikansk musiklitteratur ; Amerikanske musikorganisationer ; Angolas musik ; Antigua & Barbudas musik ; Argentinsk musik ; Armensk musik ; Aserbajdsjans musik ; Australsk musik ; Bahamaøernes musik ; Bahrains musik ; Bangladesh musik ; Barbados musik ; Belgisk musik ; Belizes musik ; Benins musik ; Bhutans musik ; Boliviansk musik ; Bosnien-Hercegovinas musik ; Botswanas musik ; Brasiliansk musik ; Brunei Darussalams musik ; Bulgarsk musik ; Burkina Fasos musik ; Burundisk musik ; Cambodjansk musik ; Camerouns musik ; Canadisk musik ; Centralafrikansk musik ; Chilensk musik ; Colombiansk musik ; Comorernes musik ; Congos musik ; Costa Ricansk musik ; Cubansk musik ; Cypriotisk musik ; Danske musikgrupper - og solister ; Dansk folkemusik ; Dansk guldalder jazz ; Dansk jazz ; Dansk klassisk musik ; Dansk Pop ; Dansk Rock ; Dansk musiklitteratur ; Danske komponister ; Danske pladeselskaber ; Danske musikarkiver ; Den demokratiske republik Congos musik ; Djiboutisk musik ; Dominicansk musik ; Ecuadoriansk musik ; Engelsk musik ; Engelsk folkemusik ; Engelsk rock ; Engelsk musik litteratur ; Engelske pladeselskaber ; Egyptisk musik ; El Salvadoransk musik ; Elfenbenskystens musik ; Eritreas musik ; Estlands musik ; Etiopisk musik ; Fijis musik ; Filippinsk musik ; Finsk musik ; De forenede arabiske Emiraters musik ; Fransk musik ; Færøsk musik ; Gabons musik ; Gambiansk musik ; Georgiansk musik ; Ghanas musik ; Grenadas musik ; Græsk musik ; Grønlandsk musik ; Guatemalas musik ; Guineas musik ; Guinea-Bissaus musik ; Guyansk musik ; Haitiansk musik ; Honduransk musik ; Hollansk musik ; Hvideruslands musik ; Indisk musik ; Indonesisk musik ; Iraks musik ; Iransk musik ; Islandsk musik ; Irsk musik ; Israelsk musik ; Italiensk musik ; Jamaicas musik ; Japansk musik ; Jordans musik ; Kap Verdes musik ; Kasakhstans musik ; Kenyansk musik ; Kinesisk musik ; Kirgisistans musik ; Kiribatis musik ; Kosovoansk musik ; Kroatiens musik ; Kuwaitisk musik ; Laotisk musik ; Lesothisk musik ; Letlandsk musik ; Libanesisk musik ; Liberiansk musik ; Libysk musik ; Liechtensteins musik ; Litauens musik ; Luxembourgs musik ; Madagascars musik ; Makedonsk musik ; Malawis musik ; Malaysiansk musik ; Maldiviensk musik ; Malis musik ; Maltesisk musik ; Marokkansk musik ; Marshalløernes musik ; Mauretaniens musik ; Mauritius musik ; Mexicansk musik ; Mikronesisk musik ; Moldovisk musik ; Monacos musik ; Mongoliets musik ; Montenegros musik ; Mozambiques musik ; Myanmars musik ; Namibias musik ; Naurus musik ; Nepals musik ; New Zealandsk musik ; Nicaraguansk musik ; Nigers musik ; Nigerias musik ; Jazz ; Norsk musik ; Nordkoreansk musik ; Omans musik ; Pakistansk musik ; Palaus musik ; Palæstinas musik ; Panamansk musik ; Papua Ny Guineansk musik ; Paraguays musik ; Peruviansk musik ; Polsk musik ; Portugisisk musik ; Qatars musik ; Rumænsk musik ; Russisk musik ; Rwandas musik ; Salomonøernes musik ; Samoas musik ; San Marinos musik ; São Tomé & Principles musik ; Saudi-Arabisk musik ; Schweizisk musik ; Senegals musik ; Serbisk musik ; Seychellernes musik ; Sierra Leones musik ; Singapores musik ; Skotsk musik ; Slovakiets musik ; Sloveniens musik ; Somalisk musik ; Spansk musik ; Sri Lankas musik ; St. Kitts & Nevis musik ; St. Luciansk musik ; St. Vincent og Grenadinernes musik ; Sudanesisk musik ; Surinams musik ; Svensk musik ; Swazilands musik ; Sydafrikansk musik ; Sydkoreansk musik ; Syrisk musik ; Tadsjikistansk musik ; Taiwanesisk musik ; Tanzaniansk musik ; Tchads musik ; Thailandsk musik ; Tjekkisk musik ; Togos musik ; Tongas musik ; Trinidad & Tobagos musik ; Tunesisk musik ; Turkmenistansk musik ; Tuvalus musik ; Tyrkisk musik ; Tysk musik ; Ugandas musik ; Ukrainsk musik ; Ungarnsk musik ; Uruguays musik ; Usbekistans musik ; Vanuatus musik ; Venezueleansk musik ; Vietnamesisk musik ; Yemens musik ; Zambias musik ; Zimbabweansk musik ; Ækvatorial Guineas musik ; Østrisk musik ; Østtimors musik.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page