Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Dansk historisk bibliografi

Danish historical bibliography

Bibliographie historique Danoise

Bibliografía histórica Danés

Dänische historische Bibliographie

Oldtiden ; Stenalderen / stone age. Bronzealderen / bronze age. Vikingetiden.

Arkivfortegnelser

Hansen, C. Rise, and Danish National Archives (Ed.). Part 1 Sources of the History of North Africa, Asia and Oceania in Denmark. Germany: K. G. Saur, 1980. Web. Retrieved 21 Jul. 2012, from
- http://www.degruyter.com/view/product/53389

Den danske civile centraladministrations embedsetat 1660-1848:
Særtryk af Meddelelser fra det Kgl. Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv for 1886-88.
- København : Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), 1889.

Vejledning om arkiverne i medlemsstaternes udenrigsministerier, De europæiske fællesskaber og det europæiske politiske samarbejde.
- Luxembourg : Kontoret for de europæiske fællesskabers officielle publikationer, 1991.

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 1. / : red. af Wilhelm von Rosen. Rigsarkivet ; i kommission hos Gad, 1983.
Bd. 1. Middelaldersamlingen til 1450, Kongehuset og rigets arkiv, Hofetaten, Danske kancelli, Tyske kancelli, Forholdet til udlandet, Rentekammeret, Generaltoldkammeret, Kommercekollegiet, Finansarkivet

Forsvarets arkiver : Vejledning og oversigt : Redigeret og tilrettelagt af Vagn Aage Petersen.
Rigsarkivet , 1984 ; Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, III, 1 1. Hæren 1660-1980.
- http://dis-danmark.dk/bibliotek/900261.pdf
- https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/other-collection/22

Hærens Arkiv : dets Historie, dets Placering, Inddeling og Opgaver. / : Carl v. Kohl . Krigsministeriet, 1946

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 2, I-IV. 1848-1990 : direktorater og styrelser m.m.. / : redigeret af Wilhelm von Rosen. Rigsarkivet , 1991.

Rigsarkivet: Kildesamlinger. Arkivskabte Hjælpemidler.
- https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/28

Udsigt over de danske Rigsarkivers Historie. / : Adolf Ditlev Jørgensen.
- København : B. Lunos, 1884.
Bemærk flertalsformen.

De ældste danske archivregistraturer, I-V. / : udg. efter beslutning af det det Kongelige Danske selskab for fædrelandets historie og sprog.
Trykt i det Schultziske officin, 1865-1910.
- https://archive.org/details/deldstedanskear00sprogoog

Bibliografier

Dansk Historisk Bibliografi
- https://rex.kb.dk/F/?func=file&file_name=welcome&local_base=dhb01
Eksempler: Dansk Historisk Bibliografi indtil 1912 : systematisk fortegnelse over bidrag til Danmarks historie til udgangen af 1912, i tilslutning til Bibliotheca Danica - indholdsfortegnelse
Dansk Historisk Bibliografi 1913-1942 - indholdsfortegnelse

Regesta diplomatica historiae danicae: Index chronologicus diplomatum et literarum, historiam Danican indeab antiquissimis temporibus usque ad annum 1660 illustrantium, quae in libris hactenus editis vulgata sunt. Tomi prioris pars prior ab am.vo 622 ad annum 1397. Cura Societatis Regiae Scientiarum Danicae. - Havniae : Typis excudebat J.D. Qvist. 1843-1870.
/ Chronologisk Fortegnelse over hidtil trykte Diplomer og andre Brevskaber til oplysning af den danske Historie fra de ældste Tider indtil Aar 1660, med kort Angivelse af Indholdet. Förste Bind. Fra Aar 822 til Aar 1536. - Kiöbenhavn : J.D. Qvist, 1847-1870.
- https://archive.org/details/s1regestadiploma01dans
Regesta diplomatica historiae danicae. Series secunda.
- Havniae : Typis exudebat H.H. Thiele 1880-1907 / Chronologisk fortegnelse over hidtil trykte diplomer og andre brevskaber til oplysning af den danske historie. Anden række.
- https://archive.org/details/p4regestadiploma01dans

Historiefaget

Betænkning om organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole. / : Kulturministeriet. ; Betænkning Nr., 525, 1969.)

Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800. / : Ellen Jørgensen. Udgivet af den danske Historiske Forening. København 1930. Københavns universitetsfond til tilvejebringelse af læremidler, i kommission hos Gyldendal, 1964.

Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede. / : Ellen Jørgensen. - København: Den danske historiske Forening, 1943.

Historikeren Caspar Paludan-Müller. / : Mads Mordhorst, Jes Fabricius Møller. Museum Tusculanum Press, 2005.
Om historikeren Caspar Paludan-Müller's forfatterskab (1805-1882) og historismens udvikling og indflydelse i Danmark.

Interessen for den danske fortid omkring 1300: En middelalderlig dansk nationalisme. / : Anders Leegaard Knudsen. I: Historisk Tidsskrift, 100:1, 1-32. - http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/100_1/100_1_1.pdf

Vejvisere

Museer og seværdigheder i Danmark. / : Poul Svendsen.
Branner og Korch, 1989-1990.
Bind 1. Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm
Bind 2. Jylland, Fyn og omliggende øer

Almindelige fremstillinger

Danmarkshistoriens hvornår skete det : fra istiden til 1960 : år for år: Danmarkshistorisk opslagsbog. / : udarbejdet af Kai Petersen med bistand af Svend Cedergreen Bech og Jens Maigaard ; red.: Sven Tito Achen og Svend Cedergreen Bech. Politikens forlag, 1963 ; 1988.
En kronologisk fremstilling af Danmarks forhistorie og historie fra de første mennesker til 1983, Danmarks kongerække, kongevåben, krig og fred i Danmark, kødstæder, forfatningens udvikling samt danske regeringer 1848-1983

Danmarks historie. De ældste tider indtil år 600. / : Johannes Brøndsted.
Politiken forlag, 1962. ; Danmarks historie 1)
Del af:
Danmarks historie, I-XIV. / : under redaktion af John Danstrup og Hal Koch. Politiken forlag, 1962-1966, 1969-1972, 1976-1978.
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. / : redaktion: Olaf Olsen.Gyldendal , & Politiken, 2002-2005

Danmarks historie, I-III. / : Erik Arup.
H. Hagerup/J.H. Schultz, København 1925-55.
1 : Land og folk : til 1282, 1925
2 : Stænderne i Herrevælde 1282-1624, 1932
3: Stænderne i Herrevælde 1624-(1720)
Genudgivelse: Gyldendal, 1967.
Uændret fotografisk optryk, udgivet af Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler 1961-67, herunder: Redegørelse for min Danmarkshistorie, samt udgiverens efterskrift med oplysning om manuskriptforlægget.
Erik Arups Danmarks historie er en håndbog i Danmarks historie i perioden fra oldtiden til Erik Klippings håndfæstning i 1282 med vægten lagt på folkets udviklingshistorie og en radikal økonomiske historeopfattelse. Arups Danmarks historie kan med fordel benyttes sammen med 5. udgaven af Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. / : Troels Troels-Lund.

Historikeren Erik Arups Arkiv: Registratur ved Thyge Svenstrup med indledning af Inga Floto. Det kongelige bibliotek, 1992.
; Indsigt. Håndskriftafdelingens arkivregistraturer 1)
- http://img.kb.dk/ha/reg/arup.pdf

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, I-XXI.
- København : Rosenkilde og Bagger 1956-1978.

Politikens bog om danske monarker. / : Benito Scocozza. Politiken, 1997.

Schultz Danmarkshistorie : vort Folks Historie gennem Tiderne skrevet af danske Historikere I-VI. / : red. af Aage Friis, Axel Linvald og M. Mackeprang. J. H. Schultz , 1941-1943

Oldtiden

Aner Ekkehard & Karl Kersten: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Danemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, I-XX, 1973-2011.

Danmarks historie i hedenold, I-III (1854),
samt, Atlas for nordisk Oldkyndighed. / : Niels Matthias Petersen. (1857).
- http://archive.org/details/danmarkshistori07petegoog

Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticus screff, halfffierde hundrede Aar forleden:, nu først aff Latinen udsæt, flittelige offuerseet oc forbedret, aff Anders Søffrinssøn Vedel.
- København. : prentet ... hos Hans Støckelman oc Johann Andream Gutteruitz, paa Baltzer Kaufis ... Bekaastning, 1575.
- https://archive.org/details/den-kbd-pil-130018102804-001

Den danske Rimkrønike / The Rhymed Chronicle / : Anonym:
- København : Gotfred af Ghemen 1495.
De tidlige bogtrykte udgaver af Den danske Rimkrønike er analyseret og beskrevet af Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1550, 2. udgave / med supplementsbind ved Erik Dal. - København: Det kongelige Bibliotek: Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1996. 4 bd., specielt bind 2 posterne 232-236.
Elektroniske genudgivelser:
Center for Manuskripter & Boghistorie, Det Kongelige Bibliotek.
- http://base.kb.dk/manus_pub/cv/manus/ManusIntro.xsql? nnoc=manus_pub&p_ManusId=217&p_Lang=main
- https://archive.org/search.php?query=Rimkr%C3%B8nike

De første mennesker i Danmark. / : Morten Fischer Mortensen et al. I: Nationalmuseets arbejdsmark, 2008. s. 69-82.

Grauballemanden - portræt af et moselig. / : Pauline Asingh.
Moesgård Museum; Gyldendal, 2009.

Helleristninger i Danmark / Rock carvings in Denmark. / : Peter V. Glob.
Jysk Arkæologisk Selskab, i kommission hos Gyldendal,
1969. ; Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter, 7)
Katalogværk, der omfatter samtlige ca. 900 forekomster.

Kragehul Mosefund : Overgangsfund mellem den ældre Jernalder og Mellem-Jernalderen : Med 4 kobberstukne Plader og en Del Afbildninger i Texten, af J. Magnus Petersen. / : Conrad Engelhardt. - København : Gad, 1867.

Kulturarvsstyrelsen: Arkæologiske udgravninger i Danmark:
Katalog 1984-.
Eksempelvis: 1999, 2006.
- http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/arkiv-kulturarvs-styrelsen/singlevisning/artikel/arkaeologiske_udgravninger_i_danmark/
Herunder: Registre 1984-2005
Kronologisk register
Sagsregister
Museumsregister

Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed. / Niels Matthias Petersenet al.
- Kjöbenhavn, S. L. Møllers bogtr. og Det Kongelige nordiske oldskriftselskab, 1836.

Lejre bag myten: De arkæologiske udgravninger. / : Tom Christensen. Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Roskilde Museum, 2015. ; Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 87)
'Historien om kongeriget Danmark begynder i Lejre på Sjælland. Her lå ifølge sagaer og krøniker Skjoldungernes kongsgård. Men fortællingerne om dem er sagn og myter og ikke historie. Arkæologiske udgravninger har imidlertid vist, at Lejre var hovedsæde for en stormand eller konge i sen jernalder og vikingetid (500-100 e.Kr.).'

Vasagård og Rispebjerg : to indhegnede bopladser fra yngre stenalder på Bornholm.
/ : Flemming Kaul, Finn Ole Nielsen og Poul Otto Nielsen.
Nationalmuseets arbejdsmark, 2002 s. 119-138.

Vikingetiden

Bygning og brug af skibe til krigsførelse i 1000-tallets danske rige / The building and use of ships for warfare in 11th-century Denmark. / Morten Ravn. Saxo, KU, 2014.
- http://curis.ku.dk/ws/files/109903933/Ph.d._2014_Ravn_bd.1.pdf

Kejser Karl Magnus. Kong Olger Danske. Danske krøniker (efter Haandskrifter).
I: Christiern Pedersens danske Skrifter Bd. 5. Gyldendal, 1856.
- https://archive.org/details/bub_gb_F7cCfd0Woh8C

Konger og krige 700-1648. / : Esben Albrechtsen 700-1523, Karl-Erik Frandsen 1523-1588, Gunner Lind 1588-1648 ; billedredaktion: Cliff Hansen. Danmarks Nationalleksikon, 2006. ; Dansk udenrigspolitiks historie, 1)

Minder om Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland. / : Jens Jakob Asmussen Worsaae
- Kjøbenhavn : C. A. Reitzel, 1851. - 468 s.
- http://archive.org/details/minderomdanskeo00worsgoog
'De Danske i England.--Nord-mændene i Skotland.--Nordmændene i Irland.'

Runamo og Runerne : En Committeeberetning til det Kgl. Danske Vidensk.-Selsk. samt 3 Afhandlinger angaaende Rune-Literaturen, Runamo og forskjellige særegne (tildels nylig opdagede) Oldtidsminder. / : Finn Magnusen. - København : Bianco Luno, 1841.

Middelalderen og enevælden

Baden, Gustav Ludvig: Dansk-norsk historisk bibliothek, indeholdende efterretning om de skrifter, som bidrage til dansk-norsk historiekundskab. - Odense : Søren Hempel, 1815. - 358 s. - http://archive.org/details/dansknorskhisto00badegoog

Aktstykker og oplysninger til Rigsraadets og stændermødernes historie i Kristian IV's tid I-III, udg. ved Kr. Erslev og Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, 1883. - 670-672+624 s. - http://archive.org/details/aktstykkerogopl02dengoog

Aktstykker, for største Delen hidtil utrykte, til Oplysning isæer af Danmarks indre Forhold i ældre Tid I. / Fyens stifts literære Selskab. M.C. Hempels, 1841. - 226 s.
- http://archive.org/details/aktstykkerforst00selsgoog

Antikvarisk Undersögelse over de ved Gallehuus fundne Guldhorn. / Peter Erasmus Müller. 1806.
- http://www.archive.org/details/antikvariskunde00zealgoog

Bondens frisættelse. / : Birgit Løgstrup. Gad, 2015.

Breve fra og til Ole Worm I-III. / : oversat af H. D. Schepelern under medvirken af Holger Friis Johansen. Munksgaard, 1965, 1967, 1968.
- http://www.dwc.knaw.nl/pub/bronnen/Worm_1.pdf
- http://www.dwc.knaw.nl/pub/bronnen/Worm_2.pdf
- http://www.dwc.knaw.nl/pub/bronnen/Worm_3.pdf
'Nærværende Udgave af Breve til og fra Lægen, Oldforskeren og Samleren Ole Worm (1588-1654) - selv skrev han sig Oluff Worm - var oprindelig blot planlagt som en Oversættelse af OLAI WORMII ET AD EUM DOCTORUM VIRORUM EPISTOLÆ, Havniæ 1751, 8°, der omfatter 1034 latinske Breve med en Indledning vedrørende Udgavens Tilblivelse, Thomas Bartholins Mindetale over Worm, ret gode Registre m. m. For enhver, som her i Danmark har beskæftiget sig med det 17. Aarhundredes Lærdomshistorie, har denne Brevsamling været saa betydningsfuld, at dens fulde Udnyttelse ikke fortsat bør være forbeholdt de stadig færre, som i vore Dage kan læse Brevene paa Latin.
Det viste sig imidlertid snart rimeligt at udvide Udgaven med andre bevarede Breve til og fra Worm, dels nogle, som foreligger trykt andetsteds - det gælder navnlig hans Korrespondance med Islændinge, hvortil den latinske Tekst forsynet med Kommentarer paa Engelsk blev udgivet 1948 af Dr. phil. Jakob Benediktsson (Bibliotheca Arnamagnæana vol. VII), - dels de utrykte, i 1751 langtfra fuldstændigt medtagne, Breve, som findes baade i Worms to Konceptbøger paa Det kongelige Bibliothek (»W I« og »W II«, som de i nærværende Udgave betegnes med Anvendelse af Benediktssons Forkortelse), og i de to mindre Samlinger af originale Breve til ham (»Kv.« og »Fol.«), som ligeledes opbevares i Det kongelige Bibliothek.'

Corpus constitutionum Daniæ: Forordninger. Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660, I-VI
- http://www.archive.org/details/corpusconstitut01sechgoog

Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. / : Troels Troels-Lund.
Fjerde udgave. - København, Kristiania : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1914.
- http://runeberg.org/dagligt/
Gyldendal. 5. Udg., med stærkt forøget Billedstof. Ved Knud Fabricius. I-XIV, 1929-31. 1 : 1. Bog: Land og Folk ; 2. Bog: Bønder- og Købstadsboliger ; 3. Bog Herregaarde og Slotte ; 4. Bog: Klædedragt, 2 : 5. Bog: Fødemidler ; 6. Bog: Hverdag og Fest ; 7. Bog: Aarlige Fester ; 8. Bog: Fødsel og Daab, 3 : 9. Bog: Trolovelse ; 10. Bog: Forberedelse til Bryllup ; 11. Bog: Bryllup, 4 : 12. Bog: Ægteskab og Sædelighed ; 13. Bog: Livsbelysning ; 14. Bog: Livsafslutning.

Detalje fra titelbladet

Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed / udi Fire Bøger forfattet : Den første Bog indeholder Danmarckis oc Norgis Fructbarhed / Deeling / Kióbstæder / Indbyggeris Qualiteter, oc for-næmste Omstænde. Med hosfóyede Delineationer &c : Den Anden Bog forklarer Jordegodtzis Eyendom / Herlighed / Deeling / Indkomst / Accidentier, &c Hoorledis- oc aff hvadudgifois / beregnis etc. Hosfóyed Sædelands-Engbouds-Oldenskoufs-Landgilds- oc Arbeds P: Taxter oc Udregninger : Den Trevie Bog handler om Jordegodtzis Kiób oc Sal / Sódskind- oc Magiskifters-sambt Marckereebnings Forhold / med nogle deraff reigsende processers oc Pantsætnings Omstænde / etc : Den Fierde Bog fremstiller Maal oc Vects Underskeed / i hvers Land / Syssel oc Lehn / i Danmark / Norge / Holsten / Island / Færóe etc. Hosfóyed Udspißnings Taxter, til Egne Bord / Hof-Tienere / Krigs- oc skibs Folck / Arbeydere / Hospitaler / etc. Alle (især unge Hof-Tienere) som i Kiób / Skifter / etc. Jordegods hafve al beregne / Til Nøtte oc Tieniste sammenskrefvet. / : Arent Berntsen.
- Kiøbenhafn : Peder Hake, paa Jørgen Holsts Bogf. Bekostning 1656. - xx+322+652+48 s.
[Digitaliseret af Bayerische Staatsbibliothek.]

Danmarckis Rigis Krønicke : Den Geistlige Histori offver alt Danmarckis Rige, det er: En kort Krønicke Hvorledis Bisperne sammesteds, oc den Christelige Religion udi disse Lande er forfremmet opvoxt oc forekommen indtil vor tid. Sammeledis it Register om de Norske Bisper. En historicke beskriffvelse, om en ercke bishop udi Lund, som heed Her Jens Grand, I-II. / : Arild Huitfeldt.
- Kiøbenhaffn : Paa Joachimi Moltken boghandlers bekostning, 1652-1655. - 1060+1094 s.
- http://archive.org/details/danmarckisrigisk01huit ,
- http://archive.org/details/danmarckisrigisk02huit
'Fra Kong Dan den første, oc indtil Knud den 6. ; Canuti VI histori, Kong Voldemar den II. Seyer kallid, Erick den V Plougpenge kallid, Abels, Christophori I oc Erick Glippings, som bleff slagen i Finderup ; Kong Erich Menveds histori, Kong Christoffers den II, hans Broder Konning Woldemar den IV Christophori Søn fra Aar 1286 oc til 1375 ; Kong Oluffs histori, Dronning Margretis, Kong Erichs aff Pommeren oc Kong Christoffers aff Beyeren fra Aar 1370 oc til 1448 ; En kort Krønicke hvorledis Bisperne sammesteds oc Christelige Religion udi visse Lande er forfremmet. Sammeledis it Register om de norske Bisper.'

Danmark i Middelalderen : en geographisk-statistisk Undersøgelse. / : Hans Knudsen.
- København : s.n., 1834.

Danmarkshistoriens årstal. 2. reviderede udgave, 2. oplag. redigeret af Jon Bloch Skipper Aschehoug, 2006. - ISBN: 87-11-11597-1.
Ingen kildehenvisninger.

Dansk Navneskik: betænkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. Mai 1899 nedsatte Kommission. / Fredrik Kristian Nielsen, Axel Olrik , Johannes C. H. R . Steenstrup. I Kommission hos Universitetsboghandler G . E. C. Gad. 1899. - 186 s.
Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Erik Kroman, 1971.

Den danske handel på Riga i årene ca. 1760-1807. / : Michael: Jensen.
I: Historisk Tidsskrift, Bind 15. række, 6 (1991).

Danske klostre : arkæologiske undersøgelser 1972-1996. / : redaktion Hans Krongaard Kristensen.
- Højbjerg: Forlaget Hikuin, 1996. ; Hikuin 23)

Danske kongers haandfæstninger: indledende undersøgelser. / : Henning Matzen. (1889). - 234 s.
- http://archive.org/details/danskekongersha00matzgoog

Den danske Stats Historie fra 1814-1848, eller fra freden i Kiel til kong Kristian den Ottendes død. / Alexander Thorsøe.
- København C.A. Reitzel og O.B. Wroblewsky. 1879. - 828 s.

Diplomatarium Christierni Primi: samling af aktstykker, diplomer og breve, henhörende til Kong Christiern den förstes historie. / Hans Knudsen, Caspar Frederik Wegener. Qvist, 1856 - 402 s. - http://archive.org/details/diplomatariumch01wegegoog
- http://archive.org/details/dendanskestatshi00thor

Dommer og administrator : herredsfogden 1790-1868. / : Birgit Løgstrup.
Rigsarkivet ; Gad, 1982.; Administrationshistoriske studier V)
En herredsfoged var indtil 1919 navn på den embedsmand, der var dommer og øvrighed (politimester) m.m. i et herred.

Erslev, Kristian Sofus August: Danmarks Historie under Dronning Margrethe og Erik at Pommern I-II (1882).
- http://www.archive.org/details/danmarkshistorie02ersluoft

Fejde og magt i senmiddelalderen : Rosenkrantzernes fejder med biskop Jens Iversen og Lage Brok 1454-1475.
/ : Jeppe Büchert Netterstrøm . Landbohistorisk Selskab, 2012.

Fredede Bygninger. / Kulturarvsstyrelsen. April 2012 - 331 s.
- https://www.kulturarv.dk/fbb/fredningsliste.pdf

Fridericia, Julius Albert: Aktstykker til oplysning om stavsbaandets historie (1888).
- http://archive.org/details/aktstykkertilop00fridgoog

Fridericia, Julius Albert: Danmarks ydre politiske historie i tiden fra freden i Lübek til freden i Kjøbenhavn (1629-1660). I-II. - Kjøbenhavn Hoffensberg, Jespersen & F. Traps, 1876. - 336+550 s.
- http://archive.org/details/danmarksydrepoli01frid , og
- http://archive.org/details/danmarksydrepoli02frid

Fædrelandskærlighed og borgerdyd: Patriotisk diskurs og militære reformer i Danmark i det sene 1700-tal. / : Tine Damsholt. Museum Tusculanum, 2000.
En kulturhistorisk analyse af udviklingen i sidste del af 1700-tallets Danmark, hvor den patriotiske begrebsverden med ideerne om borgerens ansvar for færdrelandet bl.a. skaber stavnbåndsløsningen som en militærreform med værnepligt mere end det var et borgerligt frihedsbegreb.

De første Konger af den Oldenborgske Slægt: Omrids og Tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid. / : Caspar Paludan-Müller. - Kjobenhavn : C.A. Reitzel, 1874.
- https://archive.org/details/deforstekongeraf00palu
Værket er baseret på Paludan-Müllers forelæsninger ved Københavns Universitet 1872-73, og det følger Danmarks historie 1448-1536, fra Christian 1. til afslutningen af Grevens Fejde. Genudgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, Kildeskriftselskabet, 1971.

Illustreret Danmarkshistorie for folket: 1 deel. Oldtiden og hedenskabet / Adam Kristoffer Fabricius. Rittendorff & Aagaard forlag, 1854. 620 + 588 s.
- http://www.archive.org/details/illustreretdanm00fabrgoog , og
Illustreret Danmarkshistorie for folket: 2. deel. Kalmarforeningen. Kirkeforbedringen og adelsvælden. Enevælden. / Adam Kristoffer Fabricius.
- http://www.archive.org/details/illustreretdanma02fabruoft

Incerti Auctoris (qvi vergente Seculo XIII. vixisse videtur) Chronica Danorum, & præcipuè Sialandiæ, Seu Chronologia Rerum Danicarum ab Anno Christi MXXVIII. ad Ann. MCCLXXXII. cum Appendice Chronolog. usqve ad Ann. MCCCVII. / : Árni Magnússon. - Joh. Lud. Gleditsch, 1695.
- https://archive.org/details/IncertiAuctorisq000070953v0ChroReyk

Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772. Udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere (1772 - 1773). / : Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler.
- https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/28/17098347/17288000

Kirken, kongen og enevælden. / : Karsten Hermansen.
Syddansk Universitetsforlag, 2005 - 422 s.
; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 298) - ISBN: 87-7838-935-6

Kobber fulgte efter sølvet, det ringere efter det bedre : mysteriet om Valdemar Atterdags manglende møntvæsen. / : Keld Grinder-Hansen. Nationalmuseets arbejdsmark, 1996. s. 192-205.

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender: Statshaandbog for kongeriget Danmark 1734-.

Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, udtogsviis udgivne i chronologisk Orden. / : Laurids Fogtman, T. Algreen-Ussing. - København : Gyldendal, 1786-1835. D. 1-7 Bd. 4, D. 4-5 à 2 Bd., D. 6 i 14 Bd., D. 7 Bd. 3 i 2 H. (26 Vol.) + Alphabetisk Register 1660-1800.

Kunstakademiets Opmaalingsarbejder : I. Danske Herreborge fra det 16de Aarhundrede : Teksten af Francis Beckett / Avec un résumé en français. / : Hans J. Holm. Gyldendal, 1904.

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, I-XXII.
- København : Rosenkilde og Bagger 1956-1978.
Andet oplag 1980.

Kjøbenhavns diplomatarium. Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728, I-XIII. / : Udg. ved Kjøbenhavnss kommunalbestyrelses omsorg af O. Nielsen.
- Kjøbenhavns I kommission hos G.E.C. Gad 1872-87.
- https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Nielsen%2C+Oluf+August%2C+1838-1896%22
- http://www.eremit.dk/ebog/kd/
'Produktionen af Københavns Diplomatarium (KD) er nu en realitet. Københavns Diplomatarium er en samling af 8756 breve og andre kilder til oplysning om Københavns ældre forhold før den store bybrand i 1728. Værket består af 8 bind samt to registerbind, et til de fire første bind, og et til de fire sidste.'

Liber census Daniæ, Kong Valdemar den andens jordebog, udgivet og oplyst af O. Nielsen (1873).
- http://www.archive.org/details/libercensusdani00waldgoog

Militair-Beskrivelse over Øen Bornholm udarbeidet i Vinteren 1813 til 1814. / : Johann Adam Ulrich Salchow, Overadjutant i Hs. Kongelige Majestæts Generalstab, og fra Januari Maaned 1808 til April·Maaned 1814 Kommandcur for Gouvernementsstaben, samt tjenestforrettende Generalquartermester paa Bornholm.
Genudgivet som:
Militærbeskrivelse over øen Bornholm. / : U. Salchow.
Udgivet for Bornholms Historiske Samfund af Aage Rohmann og Th. Lind.
- Rønne : Colbergs eftf. bogtrykkeri, 1954.

Det moderne projekt : Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. / : Dan Ch. Christensen
Gyldendal, 1996. - 874 s. - ISBN 87-0028644-3

Museum Wormianum seu Historia Rerum rariorum: Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quæ Hafniæ Danorum in ædibus Authoris servantur. / : Ole Worm.
- Leiden : Officina Elseviriorum, Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1655.
- https://archive.org/details/gri_museumwormia00worm

Museum Wormianum : dets Forudsætninger og Tilblivelse. / : H. D. Schepelern.
- København : Wormianum, 1971.

Om gamle danske gilder og deres undergang (1780). / Peder Kofod Ancher.
- http://www.archive.org/details/omgamledanskegi00anchgoog

Regeringsskiftet 1784: Fremstillinger og aktstykker udgivne i juni 1888 til minde om den regering som løste bondens stavnsbaand af de under Kirke- og undervisningsministeriet samled arkiver.
- Kjøbenhavn : Rigsarkivet, I kommission hos C.A.Reitzel, 1888.
- https://archive.org/details/regeringsskifte01jrgoog

Rerum Danicarum libri undecim, Friderici II. potentissimi Danorum regis nuptiis destinati, in quibus necessaria variorum memoria & conservatio transmittitur ad posteritatem. / : Erasmi Michaelii Laeti.
- Francoforti ad Moenum / [Frankfurt am Main] : impressum ... per Georgium Corvinum, 1573 [i.e. 1574].
- https://archive.org/details/den-kbd-pil-130017583574-001

Rerum danicarum historia, libris X vnoque tomo ad domum usque oldenburgicum [!] deducta / authore Ioh. Isacio Pontano ... Accedit Chorographica regni Daniæ tractusque eius universi borealis urbiumque descriptio eodem authore. Cum indicibus locupletissimis. / : Johannes Isacius Pontanus. - Amstelodami : sumptibus H. Hondii, 1631.
Pontanus’ og Meursius’ Danmarkshistorier: Nogle betragtninger over deres plads i historiografiens historie. / : Karen Skovgaard-Petersen.
- http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_387.pdf
'I 1630rne udkom to latinske danmarkshistorier. Begge forfatterne var ansat af Christian IV som kongelige historiografer, og begge var hollandske lærde, henholdsvis Johannes Pontanus (1571-1639), der også havde danske aner, og Johannes Meursius (1579-1639). Pontanus’ værk, der går fra de tidligste tider frem til 1448, Rerum Danicarum libri decem, udkom i 1631 i Amsterdam. Meursius havde året forinden udsendt første del af sit værk, en skildring af de tre første oldenborgske kongers regering, 1448-1523, trykt i København, og i 1638 fulgte så hans samlede skildring fra de ældste tider op til 1523, Historia Danica, der udkom i Amsterdam.'

Revanche og neutralitet : 1648-1814. / : Knud J.V. Jespersen 1648-1720, Ole Feldbæk 1720-1814 ; billedredaktion: Cliff Hansen.
Danmarks Nationalleksikon, 2006. ; Dansk udenrigspolitiks historie, 2)

Steenstrup, Johannes C. H. R.: Studier over Kong Valdemars jordebog. Efter trykte og utrykte kilder (1874).
- http://www.archive.org/details/studieroverkong00steegoog
Museum Tusculanum, 2000, 369 s. - ISBN 978-87-7289-642-7
; Etnologiske Studier, 6) - ISSN 1398-8980

Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede : med særligt henblik på dansk okseeksport. / Studien über Zollrechnungsunterlagen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Mit besonderer Berücksichtigung des dänischen Rinderexports. Mit deutscher Zusammenfassung. / : Poul Enemark, 1971.

Tatere og Natmandsfolk i Danmark. / : F. Dyrlund. Gyldendal. 1872.
- http://runeberg.org/natmand/
- https://archive.org/details/tatereognatmand00dyrlgoog

Litteratur:

Ilsøe, Ingrid : Boghandleren Joachim Moltke og hans virksomhed 1626-1664.
I: Fund og Forskning, Bind 24 (1980). - http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=101295

Napoleonskrigene

Nogle af de samtidige danske skillingsviser om napoleonskrigene, dem fra Matthias Seests officin, er registreret og genoptrykt af Ruth Andersen i 1995.
Andersen, Ruth: Den rapmundede muse: 10 års Danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests bogtrykkeri. Odense Universitetsforlag, 1995. Med udgangspunkt i Seest-visetryk anskues danske skillingsviser i begyndelsen af 1800-tallet i sammenhæng med datidens politiske, samfundsmæssige og litterære forhold under napoleonskrigene.

Retshistorie

Ancher, Peder Kofod : En Dansk Lov-Historie: Fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtes. 2 bind. - København: A.H. Godiche, 1769-1776.

Det 19. århundrede

Trap: Kongeriget Danmark. / Jens Peter Trap et al. Gad, I-V, 833+1042+886+564+570 s.
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar01trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar02trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar03trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar41trap ,
- http://www26.us.archive.org/details/kongerigetdanmar42trap ,
1. bd. Indledende beskrivelse af Danmark, Kjøbenhavn, og Frederiksberg. 1906. - 2. bd. Frederiksborg, Kjøbenhavns, Holbæk, Sorø og Præstø amter. 1898. - 3. bd. Bornholms, Maribo, Odense, og Svendborg amter. 1899. - 4. bd. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, og Randers amter. 1901. - 5. bd. Aarhus, Vejle, Ringkjøbing, Ribe og Færø amter, samt supplement og stedgregister. 1904
Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark I-VI / Jens Peter Trap (1872).
- Kjøbenhavn : Forlagsbureauet, 678 s.
- http://archive.org/details/statistisktopogr01trap
Nyrop, Camillus: Bidrag til den danske boghandels historie.
- København, Gyldendalske boghandel (F. Hegel), 1870. - 332 s.
- http://archive.org/details/bidragtildendan01nyrogoog
Cholera-epidemien i kongeriget Danmark i aaret 1853. / Frederik Vilhelm Theodor Bricka
- Kjøbenhavn : Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855. - 317 s.
- http://archive.org/details/choleraepidemie00bricgoog

Vandets veje : Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år. / : Bo Fritzbøger. Gyldendal, 2009.

Overleveren 1914-1945. / : Bo Lidegaard. Danmarks Nationalleksikon, 2006.
; Dansk udenrigspolitiks historie, 4)

Besættelsen

Betænkning til Folketinget afgivne af den af tinget under 15. juni 1945 nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45: 1: Undersøgelse af samtlige politiske og militære forhold, som kan tjene til bedømmelse af, hvorvidt der er grundlag for at gøre ansvar gældende overfor ministre eller andre særlige ansvarlige, i forbindelse med Danmarks besættelse af tyske tropper den 9. april 1940. H. J. Schultz, 1945. - 97 s.
II: Supplement [med] Oplysninger vedrørende forholdene ved Danmarks besættelse den 9. april 1940. H. J. Schultz, 1945. - 63 s.
Bidstrup, Annelise: Nielsen versus Scavenius. I: Berlingske Tidendes kronik, 07/29/2004.
Blix, Hans: De fem Aar. Berlingske, 1945. - [72] s.
Bombningen af Den Franske Skole blev redigeret ud af erindringen: En af Danmarkshistoriens største tragedier blev bevidst udeladt, da besættelsestidens historie skulle formidles på film - og det skete efter pres fra ministerielt niveau, afslører historiker. Filmen ’De Fem Aar’ har formet generationer af folkeskoleelevers forståelse af Anden Verdenskrig. Den katastrofale fejlbombning af Den Franske Skole er ikke nævnt med ét ord / Anita Brask Rasmussen Lagt på information.dk 20. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 21. marts 2012 på side 14 i 1. Sektion.
Bundgaard Christensen, Claus: Den sorte børs : Fra besættelsen til efterkrigstid. - Forum, 2003. - 396 s. - ISBN 87-553-3423-7
Danske våbenfabrikker og dansk våbeneksport under besættelsen.
Brask Rasmussen, Anita: Er Danmark ved at få sin historikerstrid? I: Information, 04/16/2005
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45 / redigeret af Hans Kirchhoff ; John T. Lauridsen ; Aage Trommer. 2002.
Hansen, Peer Henrik: Da Yankeerne kom til Danmark: Fra verdenskrig til kold krig : Den amerikanske efterretningstjeneste og Danmark 1943-1946 - København: Lindhardt og Ringhof, 2008 - 472 s.
Hæstrup, Jørgen: Vildnis og Gruntvigsplan : Om finansieringen af modstandsbevægelsen. 1990. - 108 s.
Kirchhoff, Hans: Fogh dæmoniserer historien. I: Informations kronik, 10/16/2003.
Kjølbye, Marie Louise: Vi slæbte ikke på fødderne. I: Information, 04/20/2005.
Klingsey, Mette: Det store dobbeltspil : A. P. Møllers donationer til modstandsbevægelsen i krigens efterår gjorde Riffelsyndikatet stuerent i Information. I: Information, 04/20/2005.
Københavnerliv 1857-1939. / : Kåre Lauring. Gyldendal , 2010.
Københavnerliv - besættelsen 1940-1945. / : Kåre Lauring. Gyldendal, 2015.
Larsen, Dan: På sporet af folkestyrets politiske politi : Min Danmarkshistorie. Rosinante, 2002. - ISBN : 87-621-0366-0.
Laursen, Peter: Hvidsten-gruppen. Videofilm, Forlaget Hellas, 2003. 46 minutter. - ISBN 87-88864-29-4
Lidegaard, Bo: Dansk udenrigspolitisk historie bd. 4: Overleveren 1914-1945. 2003.
Lidegaard, Bo: Kampen om Danmark 1933-1945. Gyldendal, 2005. - 629 s.
Medaljens bagside : jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945. / Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson.
- København : Vandkunsten, 2005. - 471 s.
Nissen, Henrik S.: 1940 : Studier i forhandlingspolitikken og samarbejds­politikken. - ISBN 87-00-558851-2
Petersen, Haakan: Lovgivning og Domsafgørelser paa Erhvervslivets Omraade 1940.
I: Ledelse og Erhvervsøkonomi / Handelsvidenskabeligt Tidsskrift / Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 5 (1941).
- http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=83524
Rehling, David: Besættelsen er stadig farlig. I: Information, 04/20/2005.
Rehling, David: Fri os for bagklogskabens bedreviden. I: Information, 04/20/2005.
RoslyngJensen, Palle: Besættelsesforskningen 1995-2001 : En national eller en ideologisk historieskrivning.
I: Historisk Tidsskrift, 2001:2 s. 480-530.
Udsendt til Tyskland : dansk flygtningepolitik under besættelsen / Hans Kirchhoff og Lone Rünitz.
- Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2007. - 522 s. - ISBN-13: 978-87-7838-989-3
Zeuthen, Else: Ligaen under Krig og Besættelse. Kvindernes internationale liga for fred og frihed, Aarsblad 1946. - 4 s.

Kirkehistorie

Kirkehistorisk Bibliografi. / : Torben Christensen m. fl. ; færdigredigering ved Jakob H. Grønbæk og Erik Nørr. Gad, 1979.

Litteratur

Danske digtere i det 20. århundrede. / : redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge.
- København : Gad, 1980-1982.
Evald Tang Kristensen : a lifelong adventure in folklore. / : Joan Rockwell.
Aalborg University Press, Danish Folklore Society, 1982. ; Serie om folkekultur, no. 5)
- https://archive.org/search.php?query=Evald%20Tang%20Kristensen
I Guds navn: 1000-1800. / : hovedred. Elisabeth Møller Jensen.
Rosinante/Munksgaard, 1993.
; Nordisk kvindelitteraturhistorie / Nordic Women's Literary History Series 1)

Undervisning

Dansk Uddannelseshistorisk Bibliografi 1948-2004. / : Christian Larsen. Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie,
Syddansk Universitetsforlag, 2005. ; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 299)
- http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=15
Oversigt over skolehistoriske materialer i landsarkivet for Sjælland m.m. bd.1. De gejstlige arkiver.
Bd.2 De verdslige arkiver. / : Landsarkivet for Sjælland mm. og Institut for Dansk Skolehistorie. København 1971.
Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet. / : Ebba Waaben. Rigsarkivet, 1978.
Københavns Universitet 1479-1979 I-XIV. / : hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl.. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København : G.E.C. Gads Forlag, 1979-2005.
Omfattende og meget grundig fag- og firmahistorie.
Larsen, Joakim: Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie 1536-1784.
- København : J. H. Schultz Forlagsboghandel, 1916. - 404 s.
Larsen, Joakim: Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1784-1814.
- København : V. Thaning & Appel, 1893. - 323 s.
- https://archive.org/details/bidragtildendan00larsgoog
Larsen, Joakim: Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1814-1898.
- København : Det Schuboteske Forlag, 1899. - 524 s.
Samlingen af anskuelsetavler: Fra Dansk Skolemuseum til Danmarks Pædagogiske Bibliotek. / : Inger Sørensen. Aarhus University Library.
- http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/anskuelsesbillederne/samlingenafanskuelsetavler/

Nutiden, samtidshistorie

Beretning om Tamilsagen : Undersøgelsesretten af 10. juli 1990 I-VII. / : Undersøgelsesretten af 10. juli 1990. Mogens Hornslet. s. n. [Statsministeriet , eksp. Gyldendal], 1992.

Bo Bojesens Danmarkshistorie 1943-94. / : Bo Bojesen ; udgivelse og tekst ved Hans Hertel. Gyldendal, 1994.

Byd magten trods! : når uret bliver ret er modstand en pligt : terrorisme og frihedskamp 1933-2014. / : Anton Nielsen.
Horserød-Stutthof Foreningen, 2014.
- http://www.horserød-stutthofforeningen.dk/
'Forfatteren beskriver i omkring 60 kapitler, det han ser som det fascistiske og borgerlige establishments kamp mod folket og de undertrykte ved at levere en række punktnedslag i forskellige begivenheder i det seneste århundredes historie. Samt diskuterer nødvendigheden af civil ulydighed, modstand og kommunisme.'

En god socialdemokrat : et olmt tilbageblik på Danmarkshistorien 1980-2008.
/ : illustrationer Roald Als, tekst Poul Einer Hansen.
- København : Politikens forlag, 2008 ; 2009.
Roald Als og Poul Einer Hansens udvalg af over 28 års tegninger.

Et land i forvandling : Danmarks historie 1970-2005. / Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen.
- København : Gyldendal, Politiken, 2007. - 775 s

Europæisk og globalt engagement : 1973-2006. / : Nikolaj Petersen.
Danmarks Nationalleksikon , 2006.
; Dansk udenrigspolitiks historie, VI)

Grølands historie. / : Holger Terp. - København : Fredsakademiet, 2015.

Happy end : et essay om ugeblade, kiosklitteratur og en familie i branchen. / : Ebbe Preisler med forord: Bo Tao Michaëlis. Ebbe Preisler , i kommission hos Gyldendal, 2013

"Hvor fører du mig hen? - jeg går ej længer" : danske udenrigspolitikere under Den kolde Krig : biografiske skitser og registre 1945-1990.
Vandkunsten - Konflikt, politik & historie, 1994: 9/10.
Eirene, for Center for Freds- og Konfliktforskning ved Københavns Universitet, 1994.
Wilhelm Christmas Møller: Ofrets betydning : Christmas Møller og udenrigspolitikken. Thorsten Borring Olesen: Udenrigsminister i indenrigspolitisk klemme : Gustav Rasmussen 1945-1950. Poul Villaume: Den nationale atlantist : Ole Bjørn Kraft og NATO, 1950-1953 ; I kan frelse verden og styrte den i ulykke ... : Hans Hedtoft og den nordatlantiske nødvendighed ; Nødvendigheden som dyd : H.C. Hansen, NATO og sikkerhedspolitikken. Leon Dalgas Jensen: Finansministeren der ikke kunne gyse : Thorkil Kristensen og dansk udenrigsøkonomi, 1945-53. Hans Branner: With all respect ... : Per Federspiel : portræt af en dansk Europa-politiker. Johnny Laursen: De nye mandariner i dansk markedsdiplomati : Jens Otto Krag og embedsmændene, 1953-1962. Lasse Budtz: Vor tids statsmand : et rids af Jens Otto Krag og udenrigspolitikken. Robert Pedersen: Et klart mål og en nøgtern forståelse : Per Hækkerup og dansk udenrigspolitik, Dan Larsen: NATO- og EF-politikken i Det røde Kabinets tid : Krag, Sølvhøj, Dahlgaard og Tabor 1966-1968. Hanne Rasmussen: Det spillerum, der er os levnet : Poul Hartling som udenrigsminister 1968-1971. Carl Otto Brix: Partisoldaten, der blev forladt af kompagni A : K.B. - den sviende sarkasmes mester, der aldrig blev populær, men nogle steder respekteret. Jens Maigaard: Duksedreng og enfant terrible : Ove Guldberg : energikrisens udenrigsminister. Svend Hansen: En karriere : Henning Christophersen som venstre-politiker. David Jens Adler: "Where wilt thou lead me? speak; I'll go no further" : Kjeld Olesen, Anker Jørgensen og NATOs dobbeltbeslutning. Mogens Rüdiger: Europa på sporet: Uffe Ellemann-Jensens sidste runde med EF. Helge Larsen: Efter P. Munch : de Radikale og dansk udenrigspolitik 1945-1992. Lars Olsen: Den stenede vej til Europa : Ivar Nørgaard, Ritt Bjerregaard og Socialdemokratiets EF-politik 1986 -1993.

I blokopdelingens tegn : 1945-1972. / : Thorsten Borring Olesen ; Poul Villaume.
Danmarks Nationalleksikon 2006.
; Dansk udenrigspolitiks historie V)

Svikmøllens Danmarkshistorie : de første 100 år. / : redaktører: Jacob Ludvigsen ; Paul Schiøtt Lindhardt og Ringhof, 2015

Tv i kulturhistorisk perspektiv 1954 - 1994. / : Preben Sepstrup.
Nordisk Kultur Institut, Klim, 1994. ; Kulturens politik; 12)

Musik: Musikarkiver ; Musiklitteratur

Personalhistorie
Dansk biografisk leksikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.
- http://runeberg.org/dbl/
Dansk biografisk leksikon: grundlagt 1887 af C.F. Bricka og videreført 1933-44 af Povl Engelstoft ; under medvirken af Svend Dahl. Gyldendal. 3. udgave, redaktør Sv. Cedergreen Bech. 1979-1984.
Dansk kvindebiografisk leksikon. / : Hovedredaktør Jytte Larsen. Bind 1-4. Rosinante,2000-01.
Axel Larsen - En politisk biografi. / : Kurt Jacobsen. Vindrose, 1993.
Fredrik Bajers Livserindringer udgivne af hans Søn [Gunnar Bajer]. / : Fredrik Bajer.
- København : Jul. Gjellerup, 1909.
Rigskansler Grev Griffenfeld: et Bidrag til Nordens Historie i det 17de Hundredaar. / : Otto Vaupell.
- Kjøbenhavn : C.A. Reitzels Forlag, 1880.
- https://archive.org/details/rigskanslergrevg01vaup
[H. C.] Andersen - en biografi I-II. / : Jens Andersen. Gyldendal, 2003.
Mogens Fog : En biografi. / : Morten Møller. Gyldendal, 2009.
PH - En biografi. / : Hans Hertel. Gyldendal, 2012.
Om Poul Henningsen (1894-1967)
Poul Henningsen dengang og nu : lysmageren i nyt lys : en debatbog. / : redaktør: Hans Hertel ; bidrag: Merete Ahnfeldt-Mollerup m. fl. Gyldendal, 2012.
Denkwürdigkeiten des Herrn von Falckenskiold, Königl. Dänischen Generals während des Ministeriums und der Katastrophe des Grafen von Struensee. / : Seneca Otto v. Falkenskjold herausgegeben von Phil. Secretan ... ; aus dem Französischen von L.A. Magnus. - Leipzig : C.H.F. Hartmann, 1826.
Denkwürdigkeiten, betreffend Grafen von Struensee, die Hauptpersonen seiner Parthei, ihre Katastrophe und die Folgen, welche diese für den Verfasser gehabt -- 2. T. Betrachtungen über die Feldzüge der Russen gegen die Türken in den Jahren 1769 und 1770; der Feldzug von 1788 zwischen Schweden und Russland, und Denkschrift über den Militair-Etat des Königs von Dänemark.
Gamle Erindringer af Seneca Otto v. Falkenskjold Indeholdende en tro og upartisk Fremstilling af Aarsagerne til og Omstændighederne ved Dronning Caroline Mathildes Detronisering, Struensees og Brandts Henrettelse; samt af den Tids øvrige Begivenheder, hvori Forfatteren har været indviklet; hans Fangeskab paa Fæstningen Munkholm og hans Forviisning, tilligemed en Relation af sammes Felttog i den russiske Arme imod Tyrkerne i Aarene 1769-70 samt Betragtninger over Danmarks Militair Stat ec. - Kjøbenhavn : J. Nielsens Forlag, 1847.
- https://archive.org/details/gamleerindringer00falk
Viggo Hørup : Et Mindeskrift i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel. / : Erik Arup.
Politiken, 1941.
Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page