Geografi ; natur ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; myndigheder ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes
Geografía; Naturaleza y clima; Demografía; Historia; Bibliografía histórica danesa; Guerras cultura ; Art; Película; Música; Compañías discográficas; Grupos de música y solistas; Música folk; Jazz; música clásica ; Rock; Política; Ministerios; El parlamento danés; Elecciones parlamentarias; Fiestas políticas ; Defensa; Servicios de inteligencia; Movimientos de paz; Religión; Condiciones sociales ; Educación; Economía y comercio de armas.
Erdkunde; Natur und Klima; Demographie; Geschichte; Dänische historische Bibliographie; Kriege; Kultur; Kunst; Film; Musik; Musikproduktionsfirmen; Musikgruppen - und Solisten; Volksmusik; Jazz; klassische Musik ; Rock; Politik; Ministerien; Das dänische Parlament; Parlamentswahlen; Politische Parteien ; Verteidigung; Geheimdienste; Friedensbewegungen; Religion; Soziale Umstände ; Bildung; Wirtschaft und Waffenhandel

Danmark : klima og
klimaforandringer:

Klima i international lov / Climate in international law: Denmark: United Nations Framework Convention on Climate Change: Submitted National Communication.
Danmark er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
Danmarks Meteorologiske Institut ; Klimarådet.
Se også: Europæisk klima.

Litteratur

Meteorologisk Aarbog. / : Danmarks meteorologiske institut, 1873-.
De seneste 150.000 år i Danmark: Istidslandskabet og naturens udvikling.
- http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2005.pdf
Smed, P. 2014: Weichsel istiden på Sjælland. Geologisk Tidsskrift 2013.
- http://2dgf.dk/xpdf/gt2013-1-42.pdf
Kortlægning af klimaforskning i Danmark. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I samarbejde med: Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning Klima- og Energiministeriet, 2009.
- http://klimatilpasning.au.dk/
'Der findes ingen entydig definition af ”klimaforskning” som forskningsfelt. Klimaforskningen kan med rette siges at indeholde delmængder inden for områder som miljø, energi, transport, økonomi, politologi, antropologi, mv. Det har været ambitionen med denne kortlægning at inkludere de delmængder af andre forskningsområder, som eksplicit gennemføres med begrundelse i klimaområdet. I lyset heraf er den aktuelle kortlægning baseret på overlappet mellem to definitioner: Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) defi nition af klimaområdet og OECD’s indkredsning af forsknings- og udviklingsarbejde. Definitionen af klimaforskning består således af to dele: ”klima” og ”forskning og udvikling”.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page