Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Norden

Geografi: 1) Oldnordisk norðr. Tysk: Retningsangivelse. Til venstre for sol­opgangen eller nord for Tyskland,
eksempelvis Drei Königstädte im Norden: Skandinavien: Danmark, Norge, Sverige samt Finland - herunder Ålandsøerne og Island. Øresund ; Østersøen.
2) NATO samt andre stater med traktatsfæstede bånd til NATO-lande, herunder: Argentina, Israel, Japan, New Zealand og Syd­korea.
Satellite Image Atlas of Glaciers of the World, 2010.
- http://pubs.usgs.gov/pp/p1386/
U.S. Geological Survey Professional Paper 1386, Satellite Image Atlas of Glaciers of the World, contains 11 chapters designated by the letters A through K. Chapter A provides a comprehensive, yet concise, review of the "State of the Earth's Cryosphere at the Beginning of the 21st Century: Glaciers, Global Snow Cover, Floating Ice, and Permafrost and Periglacial Environments," and a "Map/Poster of the Earth's Dynamic Cryosphere," and a set of eight "Supplemental Cryosphere Notes" about the Earth's Dynamic Cryosphere and the Earth System. The next 10 chapters, B through K, are arranged geographically and present glaciological information from Landsat and other sources of historic and modern data on each of the geographic areas. Chapter B covers Antarctica; Chapter C, Greenland; Chapter D, Iceland; Chapter E, Continental Europe (except for the European part of the former Soviet Union), including the Alps, the Pyrenees, Norway, Sweden, Svalbard (Norway), and Jan Mayen (Norway); Chapter F, Asia, including the European part of the former Soviet Union, China, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, and Bhutan; Chapter G, Turkey, Iran, and Africa; Chapter H, Irian Jaya (Indonesia) and New Zealand; Chapter I, South America; Chapter J, North America (excluding Alaska); and Chapter K, Alaska. Chapters A–D each include map plates.

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Carta Marina 1539
Carta Marina, Lafreris edition 1572. / : Olaus Magnus.
- http://www.kb.se/samlingarna/digitala/kartor/carta-marina/
History of Early Cartography of the Nordic Region
- http://cipher.uiah.fi/forum/materials/carta_marina/maps/
Olaus Magnus' Map of Scandinavia 1539
- https://www.lib.umn.edu/apps/bell/map/OLAUS/TOUR/indext.html
Ocean Eddies in the 1539 Carta Marina by: Olaus Magnus. / : H. Thomas Rossby ; Peter Miller. Oceanography Vol. 16 No. 4/2003. - http://www.tos.org/oceanography/archive/16-4_rossby.pdf
Historia de Gentibus septentrionalibus, earumqve diversis statibus, conditionibus, moribus, ritibus, superstitionibus, disciplinis, excercitiis, regimine, victu, belleis, structuris, instrumentis, ac mineris metallicis, & rebus mirabilibus, necnon uniuersis penè animalibus in Septentrione degentibus, eorum cum natura. Opvs vt varivm, plvrimarvmqve rervm cognitione refertvm, atqve cvm exemplis externis, tum expressis rerum internarum picturis illustratum, ita delectatione iucunditatéque plenum, maxima lectoris animum voluptate facile perfundens. Avtore Olao Magno Gotho archiepiscopo Vpsalensi Suetiæ & Gothiæ Primate. Cvm indice locvpletissimo. Cavtvm est privilegio IV LII III: Pont. Max. ne quis ad Decennium imprimat. - Romae : M. D. L V
/ A description of the northern peoples, their different positions, customs, habits, ways of life, superstitions, methods of instruction, activities, government, food, wars, buildings, implements, metal mines, and marvels together with almost all the living creatures that dwell in the North and their characteristics. A work that, as it is diverse and packed with knowledge of a great many facts illustrated with examples from abroad and pictures representing domestic matters, so it is filled with enjoyment and pleasure, readily instilling into the reader's mind the utmost delight. Written by Olaus Magnus the Goth Archbishop of Uppsala. Primate of Sweden and Götaland. / With a most copious index. / Protected by licence of pope Julius III from unauthorized printing for ten years. Rome 1555
- https://archive.org/details/Historiaedegent00Olau
- http://runeberg.org/olmagnus/
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Botaniske haver ; Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Nature in Northern Europe: Biodiversity in a changing environment. / : Eeva-Liisa Hallanaro ; Marja Pylvanainen et al.. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2001.
Naturhistorie:
Danmarks fugle, beskrevne: Ornithologia Danica : Danmarks Fugle i 304 afbildninger af de gamle hanner, med særskilt text. / : Niels Kjærbølling. - Kjøbenhavn: Forfatterens Forlag, 1851.
- https://archive.org/details/danmarksfuglebes00kjae
Anden udgave:
Skandinaviens fugle, med særligt hensyn til Danmark og de nordlige bilande. / : Niels Kjærbølling.
2., fuldstændigt omarbeidede Udgave, Ved Jonas Collin.
- Kjøbenhavn : L. A. Jørgensens Forlag, 1875.
- https://archive.org/details/skandinaviensfug00kj
J.E.C. Walter: Nordisk Ornithologie, eller troværdige efter Naturen egenhændig tegnede, Stukne og colorerede Afbildninger af danske, færöiske, Grönlandske og islandske Fugle med tydsk og dansk Beskrivelse. / Nordische ornithologie, oder getreue nach der Natur eigenhändig gezeichnete, gestochene und colorirte Abbildungen der dänischen, fähröischen, grönländischen und isländischen Vögel mit deutschen und dänischen Texte. + "Ny Følge" + "Nyeste Følge". 1828-1841.
Vådområder:
OSPAR (Oslo-Paris-konventionen) 1992
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
De nordiske have / the Nordic Sea er havområdet i Nordøstatlanten som er afgrænset af Grønland i vest, Norge i øst, Framstrædet i nord, og den undersøiske Grønland-Skotland ryg i syd. De nordiske have inkluderer Norskehavet, Grønlandshavet og Islandshavet. Kattegat, Nordsøen, Skagerrak, Øresund og Østersøen med Den finske bugt.
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Beskyttede havområder i Norden. TemaNord 2004:543. Nordisk Ministerråd, København 2004.
- http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:700701/FULLTEXT01.pdf
Denne rapport er resultatet af et litteraturstudie vedrørende beskyttede områder i havet (engelsk MPA, Marine protected areas).
Tekst:
Demografi:
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Nordisk Leksikon for Bogvæsen, I-II. / : redigeret af Palle Birkelund, Esli Dansten og Laurits Nielsen; under medvirken af Karl-Erik Henriksson et al. Nyt Nordisk Forlag, 1951-1962.
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1914-1935.
- http://runeberg.org/bokobibl/
Nordens historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Vikingetiden.
Nordisk navnebibliografi 2003-.
Steen-, bronce- og jernculturens minder, efterviiste fra et almindelig culturhistorisk standpunct i Nordens nuværende folke- og sprogeiendommeligheder. / : Fr. Klee,
- Kjøbenhavn : 1854.
- https://archive.org/details/steenbronceogjer00klee
Middelalderen
Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. / : Troels Troels-Lund.
Fjerde udgave. - København, Kristiania : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1914.
- http://runeberg.org/dagligt/
Gyldendal. 5. Udg., med stærkt forøget Billedstof. Ved Knud Fabricius. I-XIV, 1929-31. 1 : 1. Bog: Land og Folk ; 2. Bog: Bønder- og Købstadsboliger ; 3. Bog Herregaarde og Slotte ; 4. Bog: Klædedragt, 2 : 5. Bog: Fødemidler ; 6. Bog: Hverdag og Fest ; 7. Bog: Aarlige Fester ; 8. Bog: Fødsel og Daab, 3 : 9. Bog: Trolovelse ; 10. Bog: Forberedelse til Bryllup ; 11. Bog: Bryllup, 4 : 12. Bog: Ægteskab og Sædelighed ; 13. Bog: Livsbelysning ; 14. Bog: Livsafslutning.
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid, I-XXI.I
- København : Rosenkilde og Bagger 1956-1978.
Andet oplag 1980.
Nordisk museologi. / : http://www.nordiskmuseologi.org/, 1993-.
Kalmarunionen, 1397-1521?.
Det nordiske ødegårdsprojekt.
Om nordens äldste historieforskning : studier över dess metodik och källvärde. / Sture Bolin.
- Lund: Lunds universitets årsskrift, N. F., avd. 1. XXVII, nr. 3.
'Danmarks kristnande kan naturligtvis inte tillskrivas någon enstaka person - vare sig någon missionär eller någon utländsk eller inhemsk kung. Ej ens en särskild generation kan göra anspråk pä att ha genomfört den stora förändringen. Landets missionshistoria är långvarig: den sträcker sig över århundraden och omfattar hela den utveckling, som går från de första kristna trevarna före och under Ansgars tid fram till Eginos missionsverksamhet i Danmarks avlägsnare delar.
I den medeltida historiska litteraturen förlägges det viktigaste avgörandet till olika tidpunkter härinom. Hos mäster Adam, i Roskildekrönikan, i den isländska litteraturen och på många andra håll kristnas Danmark under Harald Gormssons tid; Sven Aggesen och Saxo äter lata Sven Tjiiguskäggs regering spela en större roll härut innan.'
Stadsadministration i Norden på 1700-talet. / : Birgitta Ericsson ... Sigurd Jensen, Helle Linde m. fl.
- Oslo: Universitetsforlaget, 1982 ; Det nordiska forskningsprojektet Centralmakt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-talet, publikation 1)
Helle Linde: Købstadsadministrationen i Danmark. Sigurd Jensen: Københavns bystyre ved 1750. Steinar Supphellen: Byadministrasjon i Noreg på 17.h.talet. Anne-Marie Fällström: Stadsadministrationen i Sverige-Finland under frihetstiden / av Anne-Marie Fällström och Ilkka Mäntylä. Birgitta Ericsson: De svenska bergsstäderna under frihetstiden ; Stockholms administration vid 1700-talets mitt ; Nordisk stadsadministration vid 1700-talets mitt i komparativt perspektiv
Unionskrige og stændersamfund : bidrag til Nordens historie i Kristian I's regeringstid 1450-1481. / : Jens E. Olesen. Universitetsforlaget i Aarhus, 1983. ; Skrifter / udgivet af Jysk Selskab for Historie, nr. 40)
Kultur:
Litteratur:
Danmarks Literatur i Middelalderen, med henblik til det øvrige Norden : som Grundlag for Universitetsundervisningen. / : Julius Paludan. Wilhelm Prior,1896.
- https://archive.org/details/danmarksliterat00palugoog
Nordisk Dramatiker Union
ARV: Scandinavian Yearbook of Folklore 1945-. / : The Royal Gustavus Adolphus Academy , Almqvist & Wiksell. Fortsættelse af: Folkminnen och folktankar.
- http://www.hf.uio.no/ikos/forskning/publikasjoner/tidsskrifter/arv/
I Guds navn: 1000-1800. / : hovedred. Elisabeth Møller Jensen. Rosinante/Munksgaard, 1993. ; Nordisk kvindelitteraturhistorie / Nordic Women's Literary History Series 1)
Nordens Stämma: Samling av nordiska dikter för skola och hem, utg. av "Nordens frihet."
- Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1941.
Kunst / Art
Samisk folkekunst. / : tekst: Tinna Møbjerg og Jens Rosing ; foto: Gérard Franceschi ; billedkomposition: Asger Jorn.
Borgen , i samarbejde med Silkeborg Kunstmuseum, 2005.
; 10000 års nordisk folkekunst)
Bd. 1-6 i 7 dele. I: Skånes stenskulptur under 1100- talet. II: Nordens Gyldne Billeder. III: Folkekunst i Grønland. IV: Stavkirkerne - og det norske middelaldersamfund. V: Samisk folkekunst. VI: Mennesker, guder og masker i nordisk jernalderkunst - Nordisk jernalder 1. VII: Fuglen, dyret og mennesket i nordisk jernalderkunst - Nordisk Jernalder 2.
Musik:
Musikgrupper - og solister
Birgitte Grimstad 1935-.
- http://www.discogs.com/artist/487344-Birgitte-Grimstad
Musikeksempel: I natt jag drömde - Birgitte Grimstad Utdrag fra Aulakonserten RCA LPNES 63 1967
Swe-Danes: Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neumann
- http://www.discogs.com/artist/890916-Swe-Danes-The
- https://archive.org/details/TheSweDanesCollection
Se også: Estland ;Færøerne ; Grønland ; Karelen, Kalmarunionen ; Det Kgl. Museum for de nordiske Oldsager eller Oldnordisk Museum 1819 -1892. Nu Nationalmuseet ; Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab ; Letland ; Litauen ; mytologi ; Nordic International Studies Association, 1991 ; Norden som atomvåbenfri zone ; Nordisk råd ; Rusland ; saga ; skjald ; Skotland.
Fredsbevægelser:
Kræver stop for oprustning: 28 nordiske fredsgrupper i fælles appel. I: Arbejderen, 26. juni 2018.
Uddannelse:
Samnordiske institutioner
Nordisk Råd for Forskning i Europæisk Integrationsret ;
Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

Litteratur

Bibliothèque Sainte-Geneviève: La Bibliothèque Nordique.
- http://www.archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve
Katalog over Det store kongelige Bibliotheks Haandskrifter vedrørende Norden, særlig Danmark, I-IV. Udgivet af Det st. kgl. Bibliothek ved E. Gigas, 1903-15.
- http://www.kb.dk/da/kb/nb/ha/katalog/gigas/index.html
Kirkehistorisk Bibliografi. / : Torben Christensen m. fl. ; færdigredigering ved Jakob H. Grønbæk og Erik Nørr. Gad, 1979.
Kirke-Leksikon for Norden. / : Frederik Nielsen ; J. Oskar Andersen (bd 4).
- Aarhus ; København: Jydsk Forlags-Forretning ; Forlaget for kirkeleksikon ; Hagerup, 1900 ; 1904 ; 1911 ; 1929
- https://archive.org/details/Kirke-leksikonForNordenBind1A-e
- https://archive.org/details/Kirke-leksikonForNordenBind2F-k
Nordiske forfattere: Linköping University: Project Runeberg. A continuously updated database of more than 30,000 authors and other relevant people from the Nordic countries
- http://runeberg.org/authors/
Social tryghed i de nordiske lande 2009/10: Omfang, udgifter og finansiering
- København: Nordisk Socialstatistisk Komité, 2011. - 274 s.
- http://nososco-da.nom-nos.dk/
'Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO) er en permanent komité under Nordisk Ministerråd. Komitéen har til formål, dels at koordinere de nordiske landes statistik på det sociale område, dels at foretage sammenlignende udredninger og beskrivelser af de sociale tryghedsforanstaltningers indhold og omfang. NOSOSKO offentliggør sine resultater vedrørende den løbende udvikling i de sociale forhold i rapporten Social tryghed i de nordiske lande. I 2005 blev Færøerne fuldgyldigt medlem af komitéen, og data for Færøerne indgår i publikationen fra og med 2003-udgaven'.
Nordisk musik-lexikon (1888).
- http://www.archive.org/details/nordiskmusiklex00schygoog
Adam Bremensis / Adam de Brême / Adam of Bremen / Adam von Bremen / Adam af Bremen: Descriptio insularum Aquilonis / Om Landene og Øerne i Norden.
I: Om Menigheden i Norden. under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788—1072). Tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande oversat af P. W. Christensen.
- København : Karl Schønbergs Forlag, 1862 - 282 s. Oversat fra:
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Hamburgische Kirchengeschichte / De hamburgske ærkebispers historie
- http://www.archive.org/details/adamvonbremenham00adam
- http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000756/image_2 , og
- http://daten.digitale-sammlungen.de/zend-bsb/pdf_download.pl?id=00000756&nr=57
Bidrag til den store nordiske krigs historie, I-X. / : udgivne af Generalstaben.
- København : Det Nordiske Forlag, 1899.-1934.
1. Kong Frederik IV's første kamp om Sønderjylland: krigen 1700. 1899.
- https://archive.org/details/bidragtildenstor01denm
2.Felttoget i Skaane 1709-1710. 1903.
3. Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen, i Østersøen og Kattegat 1710-1712. 1906.
4. De nordiske allieredes kamp med Magnus Stenbock 1712-1713. 1910.
5. Kampen om Tønning 1713-1714 og Stenbocks hær i dansk fangenskab 1713-1719. 1915.
6. Den store koalition mod Sverig. 1920.
7. Erobringen af Sverigs tyske provinser 1715-1716. 1922.
8. Carl XII i Norge, Peter I i Danmark 1716. 1927.
9. Norges forsvar 1717-1718. 1932.
10. Krigens afslutning 1719-1729. 1934.
Chorographia Scandinaviæ, sive Descriptio vetvstissima regionum & populoruum aquilonarium, Sueciæ, Daniæ & Norwegiæ, per venerabilem virum Adamvm, Bremensis ecclesiæ canonicum anno M. L XII. nempè ante D. XL. elaborata ; nunc verò à Johanne Messenio in patriae emolumentum & ornamentum, fideliter revifa, atque feparatim ab ejufidem Authoris Chronico Ecclefiaflico publicata. - Holmiæ [Stockholm] : cvm gratia regia typis Reusnerianis, anno M. DC. XV., 1615 - IV, 44 s.
- http://www.archive.org/details/8SC1593NOR
se også: - http://libris.kb.se/hitlist?q=f%C3%B6rf:(Adam+Bremensis)&r=&f=&t=v&s=b&g=&m=50
Jexlev, Thelma: Lokalhelgener og middelalderlige nordiske brevdateringer.
I: Middelalder, metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. Museum Tusculanum, 1981.
Kaljundi, Linda : Waiting for the Barbarians: the imagery, dynamics and functions of the Other in Northern German missionary chronicles, 11th-early 13th centuries: the Gestae hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen, Chronica Slavorum of Helmold of Bosau, Chronica Slavorum of Arnold of Lübeck, and Chronicon Livoniae of Henry of Livonia. Master’s Thesis, University of Tartu, 2005. - 239 s. - http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/576/kaljundi.pdf?sequence=5
Se også: Henry of Livonia: Bibliography. / Compiled by Marek Tamm, with the collaboration of Anti Selart, Carsten Selch Jensen, Martin Jänes and Linda Kaljundi.
- http://www.tlu.ee/files/arts/6778/409.p35a66d7d1714b1bcfc5ca8449849dd76.pdf
Kristian Hvidt: Nordiske studier over emigration 1965-75.
I: Historisk Tidsskrift, Bd. 13, rk. 6; 1979.
Mikael Strøm Henriksen Lie: Lenspricipet i Norden (1907).
- http://www.archive.org/details/lenspricipetino00liegoog
Haandbog i den gammel-nordiske geografi: eller systematisk fremstilling af de gamle nordboers geografiske kundskab i almindelighed, samt de dem bekjendte lande og historisk mækelige steder i særdeleshed. / Niels Matthias Petersen. Gyldendal, 1834 - 319 s. - http://archive.org/details/haandbogidengam00petegoog
Nordens garnisonsstäder : Slutrapport från ett forskningsprojekt.
- Stockholm : Probus, 1997.; Försvarshögskolans Acta B4)
Peter Friderich Suhm: Historie om de fra Norden udvandrede Folk (1773).
- http://www.archive.org/details/historieomdefra00suhmgoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page