Øresund

Geografi: Sundet. Det smalle farvand ved den grusede strandbred. Hav eller stræde mellem Danmark og Sverige som forbinder Kattegat med Østersøen, herunder Drogden, Hollænderdybet, Kalveboderne, Kongedybet, Københavns red og Middelgrunden. Alle stednavne i Øresund fremgår af Den danske lods, 1971 bd. 2.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Øresunds naturværdier og råstofressourcer. / : Rambøll, 2018.
Ny Rapport: Øresund rummer unik natur. Miljøstyrelsen.
Øresund er et unikt naturområde i Danmark, der er hjemsted for et hav af dyr og planter, herunder mange kommercielle fiskearter. Det konkluderer ny rapport.
I midten af november meddelte Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at det fremover skal være slut med at indvinde råstoffer i den nordlige del af Øresund. Nu slår en ny rapport fra Rambøll fast, at Øresund er et unikt område.
Øresund er kendetegnet ved meget forskelligartede levesteder for dyr og planter. Det skyldes blandt andet brakvandspåvirkningen fra syd, den høje saltpåvirkning fra nord og de meget varierende dybde- og bundforhold. Mangfoldigheden af levesteder er samtidig afgrænset til et relativt lille geografisk område, hvilket giver nogle optimale betingelser for et rigt dyre- og planteliv. Det skyldes ikke kun selve antallet af forskellige levesteder, men også interaktionen imellem dem.
En anden væsentlig årsag til den høje naturværdi er, at man for over 80 år siden forbød trawlfiskeri i området.
Bekendtgørelse om en under 6. september 1937 mellem Danmark, Norge og Sverige afsluttet Konvention angående Fredning af Rødspætter og Isinger i Skagerrak, Kattegat og Øresund.
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1937/12
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Vådområder: OSPAR (Oslo-Paris-konventionen) 1992
Se også: Kronborg ; København ; Slaget i Øresund 1658 ; Øresundsforbindelsen ; Øresundstold ; Øresundstraktaten af 1857 ; Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet.
Se tillige: Amager ; Hven ; Peberholm ; Saltholm.

Litteratur

Faste forbindelser over Øresund. Redegørelse i fortsættelse af Øresundsudvalgenes betænkning af 1962, afgivet oktober 1967 af den i 1964 nedsatte fælles svensk-danske arbejdsgruppe, 1967.; Betænkning 463)
sLeder: En dråbe i havet. I: Information, 26. maj 2020.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page