Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Danmark: dansk politik / Denmark, Danish policy / Politique du Danemark / Dinamarca política / Dänemark Politik

Aktuelle fredsbevægelser ; aktuelle sociale og politiske bevægelser ; EU, Europarådet, FN, NATO ; regeringer ; Folketinget ; valg ; domstole ; Landspolitiske partier ; ministerier ; militærvæsen ; Nordisk Råd ; OSCE ; Ombudsmanden ; politireformen ; CIA-skandalen ; Fællesfondsagen i Kirkeministeriet ; metockdommen i udlændingesagen ; statsløsesagen ; Tamilsagen ; værnepligt.
Current peace movements; current social and political movements; EU, Council of Europe, the UN, NATO; governments; parliament; elections; country wide political parties; ministries; military nature; Nordic Council; OSCE; Ombudsman; police reform; the CIA scandal; the Common Fund case in the Church Ministry; Metock in immigration proceedings; the stateless issue; the Tamil issue; military service
Politik: Danmark er et konstituelt monarki med demokratisk negativ parlamentarisme siden det politiske systemskifte i 1901. Det vil ifølge folketingets defination af demokrati sige, at der ikke behøver at være et flertal for en regering i Folketinget, den må bare ikke have et flertal imod sig.
Policy: Denmark is a constitutional monarchy with democratic negative parliamentarism since the change of the political system in 1901.
Administrationshistorie
/ Administrative history
/ Histoire administrative
/ Verwaltungsgeschichte:
/ : Division for Public Administration and Development Management (DPADM Department of Economic and Social Affairs (DESA United Nations 2004.
- http://www.unpan.org/country_profiles
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung: Danmarks Riges Grundlov, 1660, 1849, 1855, 1866, 1915 og 1953.
Bemærk også, at Danmark er medlem af EU.
Konger ; monarker / Kings; monarchs:
Christian 1. (1426-1481) konge 1448–1481
Diplomatarium Christierni primi: Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve henhørende til Kong Christiern den Förstes Historie. / : Hans Knudsen, Caspar Frederik Wegener. J.D. Qvist, 1856.
- https://archive.org/details/diplomatariumch01wegegoog
Politikens bog om danske monarker. / : Benito Scocozza. Politiken, 1997.
Regeringer / Governments: 1849-.
Den danske Regering og Rigsdag 1901: Biografier og Portrætter. / : Niels Bransager. Dansk grafisk Forlag, 1931.
- https://archive.org/details/dendanskeregeri00brangoog
Lovgivende forsamling, parlament: Rigsdagen: Landstinget, Folketinget.
Rigsdagen og Landstinget ophæves med grundlovsændringen i 1953.
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, 2014.
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162511
Valg med eksempler på dokumentation af danske valg / Elections. Danske folkeafstemninger kan være bindende eller vejledende. Der har i Danmark kun været én vejledende folkeafstemning, og det var i forbindelse med EF-pakken i 1986. Ud over de landsdækkende folkeafstemninger kan også kommuner og regioner beslutte at holde vejledende lokale folkeafstemninger. Denne mulighed benyttede flere kommuner sig fx af i forbindelse med strukturreformen.
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck.
- http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Rigsdagsvalg
Tekst:
Landstingsvalg
Landstingsvalget September 1936. / : Danmarks statistik. Statistiske Meddelelser 4. Række 100. Bind 5. Hæfte udgivet af det Statistiske Departement.
- København : Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1936.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20245/valg1936.pdf
Da Valgene i Sept. 1936 i Henhold til Grundlovens § 39 kun omfatter den ene Gruppe of Landstingets Medlemmer, er det fundet praktisk at give en Oversigt over hele Tingets politiske Sammensetnìng, som denne er efter disse Valgs Afholdelse
Landstingsvalget
- Bianco Lunos bogtrykkeri, 1947
Kronologisk liste over Folketingsvalg:
Folketingsvalget den 6. Juli 1920
Valgmandsvalget den 30. Juli 1920
Landstingsvalget den 10. August 1920
Rigsdagsvalgene juli -august 1920. / : Statistiske Meddelelser 4. række 61. bind 1. hæfte udgivet af det Statistiske Departement.
- København : Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1920. - http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20224/valgjuli.pdf:
Folketingsvalget den 23. Oktober 1979.
Statistiske meddelelser 1980: 8.
- København: Danmarks Statistik 1980
Valgmandsvalg:
Valgmandsvalget den 14. September 1928
Landstingsvalget september 1928
Danmarks Statistik. Statistiske Meddelelser 4. Række 81. Bind 2. Hæfte udgivet af det Statistiske Departement.
- København : Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1928. - http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20246/valg1928.pdf
Valgmandsvalget den 3. april 1951
Landstingsvalget den 10. april 1951
Landstingsvalget april 1951. / : Danmarks Statistik. Statistiske meddelelser 4. række 144. bind 5. hæfte udgivet af det statistiske departement. - København : Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1951 - http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20244/valg1951.pdf
Fortegnelse over de Folkethingsvælgere i Kjøbenhavn, der paa Grund af Ansættelse i Aaret 1865 til en Skatteindtægt af mindst 2000 Rdl. ere berettigede til at deeltage i det til d. 9. Oct. 1866 udskrevne Valgmandsvalg af den højstbeskattede Vælgerklasse. 1866.
Tekst:
Folketingsvalgene og Valgmandsvalgene 1918: Afstemningen i de enkelte Kommuner. / : Vilhelm Elberling. Indenrigsministeriet, 1919.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20225/valgmand.pdf
'Valgene i April -Maj 1918 var de første, der afholdtes efter den ny Grundlovs Ikrafttræden, og de første, paa hvilke Bestemmelserne i Valgloven af 10. Maj 1915 fandt Anvendelse. Den ny Grundlov og den dertil knyttede Valglov er Mærkepæle i den politiske Udvikling i Danmark. Dels forøgedes Vælgerkorpset til næsten det dobbelte, idet Kvinder fik Valgret i samme Udstrækning som Mænd, og Valgretsalderen samtidig blev nedsat, dels bortfaldt den privilegerede Valgret til Landstinget, og endelig forandredes Valgsystemet til begge Ting. Valgene til Landstinget foretoges fremdeles som indirekte Valg, men Valgmændene valgtes i større Kredse - de samme som ved Folketingsvalgene - af samtlige Vælgere, kun at Aldersbetingelserne var andre end for Folketingsvælgerne.
Valgene til Folketinget fandt tidligere Sted som almindeligt Flertalsvalg i 114 Enkeltmandskredse, men denne Ordning afløstes nu af et System, hvorved der i Hovedstaden foretoges rent Forholdstalsvalg efter Lister, og udenfor denne anvendtes Forholdstalsvalg i Forbindelse med Valg i Enkeltmandskredse. Ved dette System tilstræbes en saa ligelig Repræsentation som mulig for de forskellige Partier, og Tanken søges gennemført derved, at 23 Tillægsmandater fordeles mellem de Partier, der ikke ved Liste- og Kredsvalg opnaar den fulde Repræsentation, som de efter deres Stemmetal har Krav paa.'
Rigsdagsvalgene og folkeafstemningerne i april og maj 1953 / Elections to the Rigsdag and the referendums April and May 1953. / : udgivet af det statistiske departement / published by the Statistical Department. ; Danmarks Statistik. Statistiske meddelelser. 4. række 154. bind 1. hefte. - København : Bianco Lunos bogtrykkeri, 1953.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20213/rigsvalg.pdf
Herunder: Valget pá Færøerne
Valgmandsvalget den 21. april 1953
Landstingsvalget den 28. april 1953
Folkeafstemningerne den 28. maj 1953.
1. Folkeafstemningen om grundloven.
2. Folkeafstemningen om valgretsalderen.
Rigsdagsvalgene i hovedstaden og dens omegnskommuner den 21. april 1952.
Statistisk månedsskrift udgivet af Københavns statistiske kontor. 29 årgang 1953 nr. 1.
- http://www.kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/1953-maanedsskrift.pdf
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Sådan har det ikke været alle årene. Første direkte valg til Europa-Parlamentet blev afhold i 1979.
1979 ; 1984 ; 1989 ; 1994 ; 1999 ; 2004 ; 2009 ; 2014 ; 2019.
Danske folkeafstemninger om EU:
 1. Folkeafstemningen om Danmarks optagelse i EF, 2. oktober 1972
 2. Folkeafstemningen om EF-pakken, 27. februar 1986
 3. Folkeafstemningen om Maastricht-traktaten, 2. juni 1992
 4. Folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen, 18. maj 1993
 5. Folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten, 28. maj 1998
 6. Folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i den fælles valuta, 28. september 2000
 7. Retsforbeholdet, 3. december 2015.
Kommunalvalg:
Den danske stat er fra 2007 administrativt og politisk inddelt i staten, regioner og kommuner. Regionerne styres af Regionsloven: Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven).
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157216
The Danish state are from 2007 administratively and politically divided in the state, regions and municipalities. The regions is controlled by Region Law: Act on Regions and Abolition of Counties, the Greater Copenhagen Authority and the Copenhagen Hospital Corporation (Region Code).
Regionerne er:
 1. Region Hovedstaden, herunder Bornholms Regionskommune.
 2. Region Midtjylland
 3. Region Nordjylland
 4. Region Syddanmark
 5. Region Sjælland
Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner Danske Regioner udsender Nyhedsbrevet Danske Regioner 2007-.
- http://www.regioner.dk/aktuelt/nyhedsbreve
Regionsvalg
2013 ; 2017 ; 2021.
Statsforvaltningen under Social- og Indenrigsministeriet.
- http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4557
Statsforvaltningen oprettes den 1. juli 2013 og erstattede de daværende fem regionale statsforvaltninger.
Myndigheden har to hovedorganer: 1. Tilsyn med landets kommuner og regioner samt 2. Familieretssager.
De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten i København.
Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission. Betænkning nr. 1398, 2001.
Kapitel 2. Kort oversigt over den nuværende domstolsstruktur og domstolenes arbejdsopgaver
Kapitel 3. Beskrivelse af byretsstrukturen og byretternes opgaver
Kapitel 4. Beskrivelse af landsretterne
Tekst:

Se tillige: Afrikansk politik ; Amerikansk politik ; Asiatisk politik ; Europæisk politik ; Politik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Afghansk politik ; Albansk politik ; Algerisk politik ; Andorras politik ; Angolas politik ; Antigua & Barbudas politik ; Argentinsk politik ; Armensk politik ; Aserbajdsjans politik ; Australsk politik ; Bahamaøerne politik ; Bahrains politik ; Bangladesh politik ; Barbados politik ; Belgisk politik ; Belizes politik ; Benins politik ; Bhutans politik ; Boliviansk politik ; Bosnien-Hercegovinas politik ; Botswanas politik ; Brasiliansk politik ; Britisk politik ; Brunei Darussalams politik ; Bulgarsk politik ; Burkina Fasos politik ; Burundis politik ; Cambodjansk politik ; Camerouns politik ; Canadisk politik ; Centralafrikansk politik ; Chilensk politik ; Colombiansk politik ; Comorernes politik ; Congolesisk politik ; Costa Ricansk politik ; Cubansk politik ; Cypriotisk politik ; Den demokratiske republik Congos politik ; Djiboutisk politik ; Dominicas politik ; Dominicansk politik ; Ecuadoriansk politik ; Egyptisk politik ; El Salvadoransk politik ; Elfenbenskystens politik ; Eritreas politik ; Estlands politik ; Etiopisk politik ; Fijis politik ; Filippinsk politik ; Finsk politik ; De forenede arabiske Emiraters politik ; Fransk politik ; Fransk Polynesiens politik ; Færøsk politik ; Gabons politik ; Gambiansk politik ; Georgiens politik ; Ghanas politik ; Grenadas politik ; Græsk politik ; Grønlandsk politik ; Guatemalas politik ; Guineansk politik ; Guinea-Bissausk politik ; Guyansk politik ; Haitiansk politik ; Honduransk politik ; Hollansk politik ; Hvideruslands politik ; Indisk politik ; Indonesisk politik ; Irakisk politik ; Iransk politik ; Irsk politik ; Islandsk politik ; Israelsk politik ; Italiensk politik ; Jamaicas politik ; Japansk politik ; Jordans politik ; Kap Verdisk politik ; Kasakhstanisk politik ; Kenyansk politik ; Kinesisk politik ; Kirgisistans politik ; Kiribatisk politik ; Kosovoansk politik ; Kroatiens politik ; Kuwaits politik ; Laotisk politik ; Lesothisk politik ; Letlandsk politik ; Libanesisk politik ; Liberiansk politik ; Libysk politik ; Liechtensteins politik ; Litauens politik ; Luxembourgs politik ; Madagascars politik ; Makedonsk politik ; Malawisk politik ; Malaysiansk politik ; Maldiviensk politik ; Malis politik ; Maltesisk politik ; Marokkansk politik ; Marshalløernes politik ; Mauretaniens politik ; Mauritiusk politik ; Mexicansk politik ; Mikronesisk politik ; Moldovisk politik ; Monacos politik ; Mongoliets politik ; Montenegros politik ; Mozambiques politik ; Myanmars politik ; Namibias politik ; Naurus politik ; Nepals politik ; New Zealandsk politik ; Nicaraguansk politik ; Nigers politik ; Nigeriask politik ; Norsk politik ; Nordkoreansk politik ; Omans politik ; Pakistansk politik ; Palaus politik ; Palæstinas politik ; Panamansk politik ; Papua Ny Guineansk politik ; Paraguays politik ; Peruviansk politik ; Polsk politik ; Portugisisk politik ; Qatars politik ; Rumænnsk politik ; Russisk politik ; Rwandas politik ; Salomonøernes politik ; Samoas politik ; San Marinos politik ; São Tomé & Principles politik ; Saudiarabisk politik ; Schweizisk politik ; Senegals politik ; Serbisk politik ; Seychellernes politik ; Sierra Leones politik ; Singapores politik ; Skotsk politik ; Slovakiets politik ; Sloveniens politik ; Somalisk politik ; Spansk politik ; Sri Lankas politik ; St. Kitts & Nevis politik ; St. Lucias politik ; St. Vincent & Grenadinernes politik ; Sudanesisk politik ; Surinamsk politik ; Svensk politik ; Swazilandsk politik ; Sydafrikansk politik ; Sydkoreansk politik ; Sydsudans politik ; Syrisk politik ; Tadsjikistansk politik ; Taiwanesisk politik ; Tanzaniansk politik ; Tchads politik ; Thailandsk politik ; Tjekkisk politik ; Togos politik ; Tongas politik ; Trinidad & Tobagos politik ; Tunesisk politik ; Turkmenistansk politik ; Tuvalus politik ; Tyrksk politik ; Tysk politik ; Ugandas politik ; Ukrainsk politik ; Ungarnsk politik ; Uruguays politik ; USAs politik: indenrigspolitik ; udenrigspolitik ; Usbekistansk politik ; Vanuatus politik ; Vatikanstatens politik ; Venezueleansk politik ; Vietnamesisk politik ; Yemens politik ; Zambias politik ; Zimbabweansk politik ; Ækvatorial Guineask politik ; Østrisk politik ; Østtimors politik.

Litteratur

Det administrative bibliotek: Betænkninger 1946-.
- http://dab.dk/links/betaenkninger
Antallet af fattige i Danmark er fordoblet siden 2002. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 18. april 2017.
Boas Pedersen, Michael: Neither Confirming Nor Denying : Spørgsmålet om atombevæbnede og atomdrevne skibes anløb og passage af danske havne og farvande i perioden 1958 til 1971. AU, 2001.
Arktis i en brydningstid. Forslag til strategi for aktiviteter i det arktiske område. Udenrigsministeriet, 2008. - 43 s.
- http://arcticportal.org/images/stories/pdf/DANSK_ARKTISK_STRATEGI.pdf
Braad Thomsen, Christian: Jeg er også en rød lejesvend.
I: Informations kronik, 05/05/2011.
Dall, Casper: Kommuner sparer 12 mia. kr. over 7 år. I: Information, 01/08/2014.
Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance: Rapport om Danmark, (fjerde monitoreringsperiode). Vedtaget d. 23. marts 2012. Offentliggjort d. 22. maj 2012. - 52 s.
- http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Denmark/DNK-CBC-IV-2012-025-DNK.pdf 'Siden offentliggørelsen af ECRIs tredje rapport om Danmark d. 16. maj 2006 er der sket fremskridt på en række af de områder, der blev nævnt i rapporten. De danske myndigheder har oprettet Ligebehandlingsnævnet (herefter kaldet Nævnet), som har beføjelse til at behandle klager uden for arbejdsmarkedet vedrørende køn og/eller race eller etnisk oprindelse. Hvad angår arbejdsmarkedet har Nævnet beføjelse til at behandle klager vedrørende bl.a. race, etnisk oprindelse, hudfarve, religion eller tro, nationalitet og køn. Nævnet kan behandle klager mod staten, virksomheder og privatpersoner'.
"Hvor fører du mig hen? - jeg går ej længer" : danske udenrigspolitikere under Den kolde Krig : biografiske skitser og registre 1945-1990.
Vandkunsten - Konflikt, politik & historie, 1994: 9/10.
Eirene, for Center for Freds- og Konfliktforskning ved Københavns Universitet, 1994.
Idealer og realiteter : dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005. / Christian Friis Bach m. fl.. Gyldendal, 2008. - 583 s.
- ISBN: 978-87-02-04397-6 - En firmahistorie.
Leder: Det kan betale sig at arbejde - for en bedre lovgivning. I: Information, 4. august 2018.
Leder: Et bilforlig, der ruller baglæns. I: Information, 23. september 2017.
Sune Kaur-Pedersen: Spiren til dansk udviklingspolitik 1945-1962 (Dansk udenrigspolitisk nyorientering 1945-62 ; Danmarks humanitære efterkrigshjælp 1945-53 ; Danmark og det internationale udviklingssamarbejde 1848-62 ; Mellem efterkrigshjælp og ulandsbistand - dansk teknisk bistand 1951-62 ; Regeringsudvalget og 1962-lovens baggrund ; Mod nye grænser og nye naboer). Jan Pedersen: Det bilaterale program i støbeskeen 1962-1975 (Hovedlinjer 1962-75 ; Medlem af donorsamfundet ; Udviklingsforståelse og udviklingsforskning ; Den bilaterale strategi: Fattige lande og kvindeorientering ; Ledelse, organisation og forvaltning ; De udsendte og de indbudte ; Erhvervslivet ; Ulande og ulandsprojekter ; Indpiskere, fodslæbere og dissidenter - debat og oplysning). Thorstein Borring Olesen: Stabilitet og turbulens: Udviklingspolitikken 1975-1989 (Ny økonomisk verdensorden ; Krise og 'konditionalitet' ; Ekspansion og revurdering af den bilaterale indsats ; Stabilitet og turbulens - udviklingspolitiske dilemmaer 1975-1989). Christian Friis-Bach: Foregangslandet under forandring 1989-2005 (Den krative periode 1989-1993 ; Administratorerne 1994-2001 ; Sikkerhedspolitik og politisering 2001-2005 ; Fra "projektitis" til "reformitis" ; Folkelighed og forvaltning ; Nødhjælpen ; Hensyn på tværs ; De andre aktører ; Afslutning 1989-2005); Nogle hovedtræk i dansk udviklingspolitik 1945-2005 / Carsten Due-Nielsen og Nikolaj Petersen.
Nye Borgerlige ekskluderer kandidat efter antisemitisk og racistisk kampagnemail [Lars Kill]. / : Mathias Sindberg. I: Information, 17. november 2017.
U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
- http://csis.org/files/publication/100426_Conley_USStrategicInterests_Web.pdf
Rapport fra Vederlagskommissionen. / : Vederlagskommissionen, 2016.
- http://sim.dk/media/1015517/Rapport%20(Vederlagskommissionen).pdf
'Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene. Kommissionen skal behandle vederlæggelsen af de forskellige hverv i sammenhæng. Kommissionen skal endvidere inddrage oplysninger om vederlæggelsen af andre ansvarsfulde poster i vores samfund.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page