Engelsk propagandapejce om folkestrejkerne i Danmark i 1943.

Besættelsen 1940-1945

The Occupation 1940-1945
/ L'Occupation 1940-1945
/ La ocupación 1940-1945
/ Die Besetzung 1940-1945
Historisk periode i Danmarkshistorien under anden verdenskrig; 1940- 1945, hvor Danmark var besat af den tyske værnemagt. Færøerne og Island besættes af briterne og i Grønland bygges der amerikanske baser.
Historic period in the history of Denmark during World War II; 1940-1945, where Denmark was occupied by the German military force. The Faroe Islands and Iceland are occupied by the British and in Greenland, American bases are being built.
Danske politikere og erhvervsfolk samarbejdede med tyskerne frem til 29. august 1943, eksempelvis liberaliseres dansk våbeneksportlovgivning i maj 1940; tyske politiske flygtninge i Danmark retuneres til diktaturstaten, Tyskland, ved grundlæggelsen af Frikorps Danmark, ved gentagne beklagelser over sabotagen og ved censur og hemmeligholdelse af besættelsestidens historie efter anden verdenskrig.
Danske erhvervs­organisationer som Entreprenørforeningen og Industrirådet og deres virksomheder samarbejder med og eksporterer til tyskerne under hele besættelsen, hvilket fører til en voksende krigsvigtig dansk produktion af fødevare- og industrieksport til Tyskland under resten af anden verdenskrig, mens eksempelvis madvarer rationeres i Danmark. DISA og andre våbenfabrikker sælger våben til Nazi-Tyskland og tysklands allierede under besættelsen.
Arbejdsløse tvinges til at tage arbejde i Tyskland. Borgerlige, faglige og retslige rettigheder begrænses, både af danske og tyske myndigheder.
Efterforsknings- og domsmyndigheden, Statsadvokaturen for særlige Anliggender, oprettes under Justitsministeriet.
Modstanden mod den tyske besættelse startede så småt allerede den niende april 1940 med udsendelsen af illegale publikationer. Modstanden fortsætter på fire fronter: ved en national markering gennem alsang, ved deltagelse i mere eller mindre legalt nødhjælpsarbejde som Benny Cederfelds Hjælpefond ; Den norske Damekomité (Norgeshjælpen ; Fredsvennernes Hjælpearbejde ; Hjælpefonden af 1942 ; Samarbejdsudvalget vedrørende internationalt Hjælpearbejde), i fredsbevægelsernes arbejde, specielt Aldrig mere Krig og gennem sabotage.
Tyskernes angreb på Sovjetunionen i 1941 markerer et vendepunkt i den folkelige danske modstand og sabotage, idet Danmarks Kommunistiske Parti ved vedtagelsen af Kommunistloven tvinges ud i illigalitet. Også Dansk Samling deltog i den tidlige militære modstandsbevægelse som støttes økonomisk via Hjælpefonden af 1943 og Fondet af 1944 til Sociale og Humanitære Formaal. En lang række væbnede modstandsorganisationer oprettes, eksempelvis: Frit Danmark, Hvidsten-gruppen, KOPA, BOPA. Disse samles i Danmarks Frihedsråd.
Modstandsbevægelsens børn traumatiseres af deres egne og forældrenes krigsoplevelser.
Frikorps Danmark. Tyskernes nederlag ved Stalingrad og i Nordafrika forstærker både sabotagen og den tyske besættelsesmagts terror i Danmark, eksempelvis overtagelsen af retsplejen og ved oprettelsen af HIPO, Sommerkorpset samt clearingmord, schalburgtage og stikkeri.
Den skæve våbenfordeling, den lille generalstab, Hjalf-sagen.
Den officielle samarbejdspolitik ophører med folkestrejken i august 1943, hvor den danske regering nedlægger arbejdet og departementcheferne overtager administrationen, samtidig med, at den tyske besættelsesmagt indfører militær undtagelsestilstand og spærretid, besætter Horserødlejren, skærper straffe for sabotage og øger terroren. Danske modstandsfolk henrettes eller anbringes i tyske koncentrationslejre i Danmark og i Tyskland. Jøderne og politiet, Aage Bertelsen.
Efter befrielsen i 1945 afmønstres og hjemsendes Den danske brigade og modstandsgrupperne i løbet af sommeren 1945. Under retsopgøret efter besættelsen nedsættes Revisionsudvalget for Tyske Betalinger; faglige og kulturelle organisationer nedsætter æresretter som idømte unationale personer. Hjemmeværnet.
Ved besættelsens afslutning interneres cirka 14.000 personer. Der afsiges 13.500 domme. 46 henrettes, 32 dødsdømte benådes, 26 idømmes livsvarigt fængsel. I foråret 1950 begynder løsladelsen af de fanger som havde fået 12 års fængsel eller mindre. Efterfølgende løslades de fanger, som havde fået strengere straffe fremgår det af justitsministeriets redegørelse, refereret i Jyllands-Posten, 29. december 1953.
De sidste i Danmark dømte tyske krigsforbrydere løslades fra fængsel i december 1963. Justitsministeriets benådninger fører til en omfattende politisk og etisk debat om beslutningen. Også den efterfølgende benådning af danske stikkere og krigsforbrydere i julen 1953 er genstand for omfattende kritik.
Arkiver: Det kongelige Bibliotek ; Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45 ; Frihedsmuseet ; Rigsarkivet.
Se også: Ankenævnet for Tjenestemandssager ; Antikomiternpagten ; AMPA ; Arbejds- og Forligsnævnet i henhold til Lov 478 af 14.9.1940 ; Ankenævnet i henhold til lov nr. 500 af 9.10.1945 vedrørende tilbagebetaling af fortjeneste ; beredskabslyrik ; Bernadottegårde ; beskyttelsesrum ; Beskæftigelsesrådet af 1941; borgerkorps ; Brandmandskorpset ; brandmaskine ; CB ; CBU ; civilbeskyttelsestjeneste ; clearingkontoen ; clearingmord ; Dagmarhus ; Danforce ; Dansk Folkeparti ; dansk guldalder jazz ; Dansk Hjælpetjeneste ; Dansk-Nordisk Ungdomsforbund ; Dansk Pressetjeneste ; Dansk Røde Kors ; Dansk-Svensk Flygtningetjeneste ; Dansk Ungdomssamvirke ; Danske Krigsbørns Forening ; Danske Kvinders Beredskab ; Det danske råd ; Deutsche Nachtrichten ; Direktoratet for Vareforsyning : Dokumentationscenter mod Historie­forfalskning ; Ernærings- og Husholdningsnævnet ; fabriksluftværn ; fascisme ; kunstmaleren Harald Engberg (1903-1968) og De underjordiske malere ; FOV ; 4-maj kollegier ; Fragtnævnet af 1939 ; Kate Fleron ; Folk og Værn ; Forsvarsministeriets Foredragsudvalg ; Den franske skole (1945) ; Fredsfondet af 1941 ; fredssang ; Frihedsfonden ; frihedskæmpere ; Frisindet Arbejderliste ; Frit Tyskland ; færdselsforbud ; GF ; Gefangenlager Fröslev ; Frøslevslejren ; himmelfartskommando ; HIPA ; HIPO ; husvagt ; Hærens Vaabenarsenal ; Information ; internat ; interneret ; krisepoliti ; Kommandoen for militære Flygtninge ; KL ; kolde fødder ; Kontaktudvalget ; Korps Aagesen ; krigssejler ; Københavns Krisepoliti ; landsforræder ; Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse ; LB ; Ligabørn ; Ligaen ; Lotte ; mandatmand ; meldested ; Modstandsbevægelsens Initiativkomité ; modstandsfolk ; nedkastningsgruppe ; o-grupper ; Oksbøllejren ; Operation Safari ; patriot ; penneven ; radisse ; Halfdan Rasmussen ; Revolverloven ; Samfundspartiet ; Schalburg­korpset ; SIPO ; Skallingen ; slaveri ; Sommer-Korpset ; spærretid ; SS ; stikker ; Studenternes efterretningstjeneste ; Tarnschriften ; tysker­gælden ; Samfundstjenesten ; udgangsforbud ; Ungdommens Fredsudvalg ; Ungdomskommissionen ; vagtværn ; Vareforsyningsrådet ; Værnenes Oplysningskontor ; Wright, Thomsen og Kier A/S ; Øresundstjenesten ; ØT.

Litteratur

Rigsarkivet: Tyske arkivalier om Danmark 1848-1945. 1997.
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. Udg. af Frihedskampens Veteraner : I redaktionskomiteen Svenn Seehusen : Sven Hoffmann. Red. af Ib Damgaard Petersen. Gyldendal, 1970.
Danmarks lykkeligste Uge : et Mindealbum.
/ : Redaktion Knud Meister. Carl Allers Bogforlag, 1945.
Frihedsmuseet: Besættelsestiden i billeder 1940-1945. Nationalmuseet, 2000. - 1 CD-rom.
Danfoss under besættelsen. / : Ditlev Tamm.Museet på Sønderbog Slot, 2001.
Dansk Industriberetning : Industrien under den tyske Besættelse 1940-1945. 1. Del: Reguleringen. / : Arne Lund. Industriforeningen i København, 1949-
Dansk Søulykke-Statistik, 1939-1945. / : udgivet af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
- http://www.sbib.dk/
'Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold til Lov af 12. April 1892 om Oprettelse af Søretter udenfor København samt om Søforklaringer og Søforhør, er udarbejdet paa Grundlag af de i Henhold til nævnte Lov indsendte Udskrifter af Søforhør og Søforklaringer m. m.'
Hvem var hvem 1940-1945: Gads leksikon. / : redaktion Hans Kirchhoff, John T. Lauridsen, Aage Trommer. Gads Forlag, 2005.
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. / : Morten Møller. Gyldendal, 2012.
Information. 18. August 1943 - 5. Maj 1945, I-XV. / : redaktion: Jørgen Barfod, Frihedsmuseet, forlægger Jens Nordlunde, Informations redaktør Børge Outze, rektor Palle Schmidt, Esbjerg og antikvarboghandler Lars Zachariassen. - København : Antikvariat Richard Levin & Co. Aps, 1976-79.
- http://www.illegalpresse.dk/information
Indeks til optryk af Information 1943-45, bind I-XV
- http://www.illegalpresse.dk/images/information/Samlet%20indeks%20Information.pdf
Møller, Morten: Mogens Fog : En biografi. Gyldendal, 2009. - 490+335 s.
Krigens monumenter 1940 -1945. / : Anders Bjørnvad. Odense Universitetsforlag, 1999. ; Odense University studies in history and social sciences, vol. 222)
Medaljens bagside : jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945. / Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson.
- København : Vandkunsten, 2005. - 471 s.
Medicin uden grænser: Statens Serum Institut under besættelsen / : Henrik Tjørnelund. Syddansk Universitetsforlag, 2007. ; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 351)
“Regeringens Henstillinger har ikke lydt forgæves”. Erik Scavenius møde med pressen 14. september 1942. / : John T. Lauridsen. I: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, 2015 s. 463-479.
Vareforsyning og Varefordeling under den tyske Besættelse. / : Direktoratet for Vareforsyning, 1948.
"Vor kamp vil vokse og styrkes" : dokumenter til belysning af Danmarks kommunistiske Partis og Frit Danmarks virksomhed 1939-1943/44 . / : Hans Kirchhoff; Aage Trommer. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2001.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page