Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; dansk historisk bibliografi ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; pladeselskaber ; musikgrupper - og solister ; folkemusik ; jazz ; klassisk musik ; rock ; politik ; ministerier ; Folketinget ; folketingsvalg ; politiske partier ; forsvar ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Danish historical bibliography; Wars; culture ; Art; Film; Music; Record companies; Music groups - and soloists; Folk music; Jazz; Classical music ; Rock; Politics; Ministries; The Danish parliament ; Parliamentary elections; Political parties ; Defense; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education; Economy and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Histoire; Bibliographie historique danoise; Guerres; Culture ; Art; Film; La musique; Les maisons de disques; Groupes de musique - et solistes; Musique folklorique; Le jazz; musique classique ; Roche; Politique; Ministères; Le parlement danois; Élections parlementaires; Partis politiques ; La défense; Services de renseignement; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Dansk, Danmarks geografi

Danmark er et demokratisk, nordeuropæisk, nordisk, skandinavisk  konstituelt monarki med grænse til Forbundsrepublikken Tyskland og med kystlinjer til Kattegat, Nordsøen, Skagerrak, Øresund, Østersøen og Vadehavet.
Hovedstad: København. Færøerne og Grønland er dele af det danske rigsfællesskab. Danmark er nabo til Sverige på den anden side af Øresund.
Danmarks areal. / : Danmarks Statistik, 1968.
Udenrigsministeriet: Bekendtgørelse af overenskomst af 20. juni 1986 med Forbundsrepublikken Tyskland om lettelse af passagen over den fælles grænse.
Bekendtgørelse om genanvendelse af dansk-tyske overens-komster, 1960.
Det egentlige kongerige Danmark er c. 42 900 km2 stort. Det består af halvøen Jylland med hosliggende øer og Samsø, øerne i Nordsøen, Rømø, Manø og Fanø, de 3 øer Læsø, Anholt og Hesselø i Kattegat, alle øerne i Lille-Bælt, den fynske øgruppe med Ærø og Langeland, den sjællandske øgruppe med Amager, Saltholm og Møn, den lolland-falsterske øgruppe samt Bornholm med Christiansø og og Ertholmene.
The actual kingdom of Denmark is c. 42 900 km2 large. It consists of the peninsula Jutland with neighboring islands and Samsø, the islands of the North Sea, Rømø, Manø and Fanø, the 3 islands Læsø, Anholt and Hesselø in Kattegat, all the islands of Lillebælt, the Funen archipelago with Ærø and Langeland, the Zealand island group with Amager, Saltholm and Møn, the Lolland Falster archipelago and Bornholm with Christiansø and Ertholmene.
Danmarks Havstrategi : Basisanalyse.
/ : Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2012.
Geodatastyrelsen, tidligere Kort og matrikelstyrelsen, nu under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Bekendtgørelse af lov om Geodatastyrelsen
LBK nr 1210 af 09/10/2013 (Gældende)
§ 1. Geodatastyrelsen er central myndighed for opmåling og kortlægning samt for matrikel- og landinspektørvæsenet.
§ 2. Geodatastyrelsen skal
1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt opmåling og kortlægning af farvandene heromkring...
- http://gst.dk/
Geodatastyrelsen: Geodatastyrelsen bliver til to styrelser, 03-01-2016
Den nye Geodatastyrelsen får ansvar for ejendomsregistrering og søkortlægning og flytter til Aalborg. Som led i regeringens plan Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder bliver den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 til to selvstændige styrelser: En ny Geodatastyrelsen som placeres i Aalborg og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som placeres i København.
Matriklen
Den nye Geodatastyrelsen (GST) får ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør den juridisk gældende registrering af ejendomme i Danmark, og er grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom.
Søkort
GST får desuden ansvaret for søopmålingen og søkortlægningen til brug for skibserhvervets navigation og fritidssejlads i de danske, grønlandske og færøske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen
BEK nr 1622 af 12/12/2015 (Gældende)
I medfør af § 7 i lov om Geodatastyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1210 af 9. oktober 2013, fastsættes:
Administrative opgaver og beføjelser i lovgivningen
§ 1. Der etableres to nye styrelser til varetagelse af Geodatastyrelsens opgaver og beføjelser. Samtidig nedlægges Geodatastyrelsen. Den ene nye styrelse får navnet Geodatastyrelsen, mens den anden nye styrelse får navnet Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering....
Stk. 3. Geodatastyrelsen oprettes til varetagelse af de opgaver og beføjelser, der følger af denne bekendtgørelse. § 3. Følgende opgaver og beføjelser i lov om Geodatastyrelsen varetages af Geodatastyrelsen: 1) Varetage opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland i henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 1.
2) Forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom i henhold til lovens § 2, stk. 1, nr. 2...
DTU Space
DTU Space blev skabt efter en fusion mellem Danmarks Rumcenter (DRC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) den 1. januar 2007...
Forskergrupperne fra Kort & Matrikelstyrelsen har bragt en anden national opgave med sig, nemlig at give det forskningsmæssige grundlag for et geodætisk referencesystem for Danmark, Grønland og Færøerne. Derfor er en væsentlig del af de geodætiske forsknings-aktiviteter på DTU Space relateret til denne opgave.
- http://www.space.dtu.dk/Om_dtuspace/Historisk_baggrund
Kort- og Matrikelstyrelsen blev oprettet under Boligministeriet ved lov nr. 749 af 7. december 1988.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=55351
Rigsarkivet: Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Geodætisk Institut
RA J. nr. 2003-321-0853, Geodætisk Institut / Kort & Matrikelstyrelsen
Bestemmelserne gælder for arkivalier, der er i varetægt hos Kort & Matrikelstyrelsen, og som er skabt af
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fra 1757 til 1820
Generalkvartermesterstaben fra 1808 til 1842
Generalstabens Topografiske Afdeling fra 1842 til 1928
Den Danske Gradmåling fra 1816 til 1928
Geodætisk Institut fra 1928 til 1988
Geodætisk Institut
Lov om Geodætisk Institut
Lov nr 82 af 31/03/1928 Historisk
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=55266
§ 1
Den danske Gradmaaling og Generalstabens topografiske Afdeling forenes til en Institution, Geodætisk Institut, der henhører under Krigsministeriet.
§ 2
Geodætisk Institut har til Opgave at udføre geodætiske videnskabelige Arbejder, udgive geodætiske Publikationer, bestride Landets Opmaaling samt udgive Kort over Riget. Det paahviler endvidere Instituttet at forsyne Hæren med fornødent Kortmateriale...
Kystdirektoratet under Naturstyrelsen, er statens styrelse inden for kyster og havne.
Årsrapport 2012.
200 års videnskabelig geodætisk virksomhed i Danmark. - 1757 - 25. februar - 1957.
/ : Einar Andersen. Geodætisk Institut , 1957. Geodætisk Institut. Meddelelser, 32)
Hvordan Danmarkskortet kom til at ligne Danmark : Videnskabernes Selskabs opmåling 1762-1820.
/ : Kjeld Nielsen. Steno Museets Venner, 2016.
Indhold: Gradmåling og triangulation i Frankrig ; Opmålingens historie ; Målemetoderne (Den topografiske opmåling ; Triangulation ; Den astronomiske stedbestemmelse) ; Opmålingens afslutning ; Mere om Thomas Bugge.
Stednavneudvalget: Autoriserede stednavne i Danmark, 2013.
- http://www.stednavneudvalget.ku.dk/autoriserede_stednavne/
'Der er ca. 25.000 stednavne i Danmark der har en officiel stavemåde autoriseret af Kulturministeriet. De autoriserede stednavne findes i Stednavneudvalgets søgbare database hvor deres lokalisering til sogn og kommune også fremgår.'
Naturkræfterne. Befolkningen. Kapital og Arbejdsløn. Danmarks Statistik, I. / : Udarbejdet af V. Falbe-Hansen og William Scharling. Forlagsbureauet (G. E. C. Gad. O. H. Delbanco. F. Hegel. C. C. Lose.), 1885.
Yderst veldokumenteret fremstilling af danmarks forhold under den første generation efter 1864-krigen.
Atlas
Atlas of Europe.
Danmark 1:100000 topografisk atlas. / : Geodætisk Institut, 1986.
Topografisk atlas Danmark : 82 kortudsnit med beskrivelse. / : redigeret af Ruth Helkiær Jensen og Kr. Marius Jensen. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab i kommission hos C.A. Reitzels Forlag, 1976. ; Atlas over Danmark. Serie II, Bind 2)
Trap Danmark - topografisk atlas : 1:75.000. / : redaktører: Peder Dam, Michael Helt Knudsen, N. Elers Koch. Trap Danmark , i samarbejde med Geodatastyrelsen, 2015.
Geography: Denmark is a democratic, Northern European, Nordic, Scandinavian Constitutional monarchy bordering Germany and with shorelines to the Kattegat, Skagerrak, the Sound, the Baltic Sea and the Wadden Sea. The Faroe Islands and Greenland are parts of the Danish Realm. Denmark is next door to Sweden on the other side of the Sound.
Place names in Denmark
There are about 25,000 place names in Denmark which has an official spelling authorized by the Ministry of Culture. The approved place names can be found in Place Names Committee searchable database where their location to the parish and the municipality also appears.

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Handels- og Søfartsmuseets kortsamling: Foliounderområde Danmark, 2009.
- http://www.jmarcussen.dk/maritim/hs/kort/folio0330.html
quadriguttatus Pontoppidan, 1763. Pontoppidan, E.: Den Danske atlas eller Konge-Riget Danne­mark, med dets naturlige egen-skaber, elementer, indbyggere, værter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragelser og nærværende omstændingheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herre-gaarde. Forestillet ved en udførlig lands-beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, grund-ridser, og andre merkværdige kaabber-stykker. Efter Søy-kongelig allernaadigst befalning. Digitaliseret af Georg August Universität Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- http://gdz.sub.uni-goettingen.de/gdz/
Det kongelige Bibliotek: kopperstik fra Resens Atlas Danicus 1677.
Dansk geografi i International lov
Kontinentalsokkelprojektet
Den 29. april 2003 besluttede Folketinget, at Danmark skal ratificere FN's havretskonvention af 1982. Efterfølgende har også Færøernes Lagting og Grønlands Landsting tiltrådt denne beslutning.
Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 29. april 2003 Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI samt Danmarks tiltrædelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol og protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed
- http://a76.dk/xpdf/folketingsbeslutning_%20b75_29_04_2003.pdf
Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) / the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf
- http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
Herunder: Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation.
- http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm
Putin er ved at militarisere Arktis. / : Vibeke Sperling. I: Information, 6. august 2015.
Rusland stiller nye krav om Nordpolen. / : Martin Brerum. I: Information, 6. august 2015.

Litteratur

Den Danske generalstabs kort, oversigt og kortfattet beskrivelse tillige med enkelte andre oplysninger, udarbejdet ved den Topografiske afdeling. - Kjøbenhavn : Bianco Lunos bogtr., 1921.
Se tillige: Afrikansk geografi ; Amerikas geografi ; Arabisk geografi ; Asiens geografi ; Caribisk geografi ; Europæisk geografi ; Latinamerikansk geografi ; Mesopotamien ; Nordamerikansk geografi ; Oceaniens geografi, Sydamerikas geografi.
Afghansk geografi ; Albansk geografi ; Algerisk geografi ; Andorras geografi ; Amerikansk geografi ; Angolas geografi ; Antigua & Barbudas geografi ; Argentinsk geografi ; Armensk geografi ; Aserbajdsjans geografi ; Australsk geografi ; Bahamaøernes geografi ; Bahrains geografi ; Bangladesh geografi ; Barbados geografi ; Belgisk geografi ; Belizes geografi ; Benins geografi ; Bhutans geografi ; Boliviansk geografi ; Bosnien-Hercegovinas geografi ; Botswanas geografi ; Brasiliens geografi ; Brunei Darussalams geografi ; Bulgarsk geografi ; Burkina Fasos geografi ; Burundis geografi ; Cambodjansk geografi ; Camerouns geografi ; Canadisk geografi ; Centralafrikansk geografi ; Chilensk geografi ; Colombias geografi ; Comorernes geografi ; Congolesisk geografi ; Costa Ricas geografi ; Cubansk geografi ; Cypriotisk geografi ; Den demokratiske republik Congos geografi ; Djiboutis geografi ; Den Dominikanske Republiks geografi ; Dominicas geografi ; Ecuadoriansk geografi ; Engelsk geografi ; Egyptisk geografi ; El Salvadors geografi ; Elfenbenskystens geografi ; Eritreas geografi ; Estlands geografi ; Etiopisk geografi ; Fijis geografi ; Filippinsk geografi ; Finsk geografi ; De forenede arabiske Emiraters geografi ; Fransk geografi ; Gabons geografi ; Gambiansk geografi ; Georgiansk geografi ; Ghanas geografi ; Grenadas geografi ; Græsk geografi ; Guatemalas geografi ; Guineas geografi ; Guinea-Bissaus geografi ; Guyansk geografi ; Haitiansk geografi ; Hollansk geografi ; Honduras geografi ; Hvideruslands geografi ; Indisk geografi ; Indonesisk geografi ; Iraks geografi ; Irans geografi ; Islands geografi ; Irsk geografi ; Israels geografi ; Italiens geografi ; Jamaicas geografi ; Japans geografi ; Jordans geografi ; Kap Verdisk geografi ; Kasakhstanisk geografi ; Kenyas geografi ; Kinesisk geografi ; Kirgisistans geografi ; Kiribatis geografi ; Kosovos geografi ; Kroatiens geografi ; Kuwais geografi ; Laotisk geografi ; Lesothisk geografi ; Letlands geografi ; Libanesisk geografi ; Liberiansk geografi ; Libysk geografi ; Liechtensteins geografi ; Litauens geografi ; Luxembourgs geografi ; Madagascars geografi ; Makedonsk geografi ; Malawis geografi ; Malaysias geografi ; Maldiviensk geografi ; Malis geografi ; Maltesisk geografi ; Marokkansk geografi ; Marshalløernes geografi ; Mauretaniens geografi ; Mauritius geografi ; Mexicansk geografi ; Mikronesisk geografi ; Moldovisk geografi ; Monacos geografi ; Mongoliets geografi ; Montenegros geografi ; Mozambiques geografi ; Myanmars geografi ; Namibias geografi ; Naurus geografi ; Nepals geografi ; New Zealandsk geografi ; Nicaraguansk geografi ; Nigers geografi ; Nigerias geografi ; Norsk geografi ; Nordkoreansk geografi ; Omans geografi ; Pakistansk geografi ; Palaus geografi ; Palæstinas geografi ; Panamas geografi ; Papua Ny Guineansk geografi ; Paraguays geografi ; Peruviansk geografi ; Polsk geografi ; Portugisisk geografi ; Qatars geografi ; Rumænsk geografi ; Russisk geografi ; Rwandas geografi ; Salomonøernes geografi ; Samoas geografi ; San Marinos geografi ; São Tomé & Principles geografi ; Saudi-Arabisk geografi ; Schweizisk geografi ; Senegals geografi ; Serbisk geografi ; Seychellernes geografi ; Sierra Leones geografi ; Singapores geografi ; Skotsk geografi ; Slovakiets geografi ; Sloveniens geografi ; Somalisk geografi ; Spansk geografi ; Sri Lankas geografi ; St. Kitts & Nevis geografi ; St. Lucias geografi ; St. Vincent og Grenadinernes geografi ; Sudans geografi ; Surinams geografi ; Swazilands geografi ; Sydafrikansk geografi ; Sydkoreansk geografi ; Sydsudans geografi ; Syrisk geografi ; Tadsjikistans geografi ; Taiwanesisk geografi ; Tanzanias geografi ; Tchads geografi ; Thailandsk geografi ; Tjekkisk geografi ; Togos geografi ; Tongas geografi ; Trinidad & Tobagos geografi ; Tunesisk geografi ; Turkmenistans geografi ; Tuvalus geografi ; Tyrksk geografi ; Ugandas geografi ; Ukrainsk geografi ; Ungarnsk geografi ; Uruguays geografi ; Usbekistans geografi ; Vanuatus geografi ; Venezuelas geografi ; Vietnamesisk geografi ; Yemens geografi ; Zambias geografi ; Zimbabwes geografi ; Ækvatorial Guineas geografi ; Østrisk geografi ; Østtimors geografi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page