Geografi ; natur og klima ; demografi ; dansk demografi ; historie ; krige ; besættelsen ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; Danish Demography; History; Wars; The Occupation; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; L'Occupation; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

København / Copenhagen

København er residens- og hovedstad i Danmark siden 1660. Det er også her den danske regering, Folketinget og store dele af centraladministrationen har til huse.
København har, historisk set, altid været en gennemmilitariseret garnisionsby, specielt under kongernes enevælde. Havn ved borg eller borg ved havn som byen beskrives i de tidlige historiebøger. Det er først inden for de seneste generationer, at forsvaret er trukket ud af København. Tilbage er stort set kun de mange krigsmindemærker og enkelte militære undervisningsinstitutioner.
En anden synsvinkel der kan illustrere dette er, at der stort set ikke er nogen københavnske stednavne med fred som forstærkende superlativ. Der er kun Fredensbro, der forbinder Fredensgade på Nørrebro med Sølvgade i Indre By. Fredensgade er i nærheden af Fredrik Bajers Plads, selv om der tilsyneladende ikke er nogen forbindelse mellem bro- og vejnavnet, samt, pladsen der er opkaldt efter den kendte Nobelfredsprismodtager.
Copenhagen has been the residence and capital of Denmark since 1660. This is also where the Danish government, parliament and much of the central administration is housed.
Copenhagen has, historically, always been a throughout militarized garrison town especiallyt during the Danish absolute monarchy. Harbor at the castle or fortress at the harbor as the city is described in the early history books. It is only in recent generations that the defense has been withdrawn from Copenhagen. Back is almost only the many war memorials and some military educational institutions.
Another point of view that can illustrate this is that there are virtually no Copenhagen place names with peace as reinforcing superlatives.
Demografi
Københavns Folkeregister:
Status på København: Nøgletal for København 2016.
Københavns kommune, 2017?.
Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010. / : Garbi Schmidt. Museum Tusculanum Press, 2015.
Krige:
Kultur:
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
1897: Københavns Rådhusbibliotek, et kommunalt forvaltningsbibliotek, åbner.
Københavns kommunebiblioteker.
Lorentz Benedicht : Bogtrykker og Xylograf i København i sidste Halvdel af det XVI. Aarhundrede: / : Bibliografi med Indledning af Richard Jakob Paulli. Forening for Boghåndværk,1920.
- https://archive.org/search.php?query=Lorentz%20Benedicht
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Thorvaldsens Museum
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:

Musik

Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935 : studier i præsentationen af ny, især udenlandsk instrumentalmusik, I-II.
/ : Claus Røllum-Larsen. Det Kongelige Bibliotek, Museum Tusculanum, 2002.
Teater:
Teatermuseet i Hofteatret.
Politik:
Københavns kommunalbestyrelse, Københavns Borgerrepræsentation.
Københavns Kommunes styrelse. / : Betænkning fra det af indenrigsministeren den 19. juli 1985 nedsatte udvalg om Københavns Kommunes styrelse. ; Betænkning 1114)
Den historiske udvikling
Københavns Kommunes styrelsesmæssige udvikling er beskrevet i bilag 1 til denne betænkning. I dette afsnit skal nævnes nogle hovedtræk i udviklingen, som har betydning for forståelsen af den nugældende styrelsesordning.
Leder: Ja, Anna Mee Allerslev måtte gå. I: Information, 26. oktober 2017.
Leder: Tilstået: En hovedstad er gjort fortræd. I: Information, 19. maj 2018.
Københavns Kommunalkalender.
/ : Direktoratet for Københavns skatte- og registerforvaltning, 1931-.
Valg / Elections:
Kommunal- og regionsvalg:
1909 ; 1913 ; 1917 ; 1921 ; 1925 ; 1930 ; 1933 ; 1937 ; 1943 ; 1946 ; 1950 ; 1954 ; 1958 ; 1962 ; 1966 ; 1970 ; 1974 ; 1978 ; 1981 ; 1985 ; 1989 ; 1993 ; 1997 ; 2001 ; 2005 ; 2009 ; 2013 ; 2017.
Politiske partier:
Landsdækkende politike partier.
Lokale københavnske politike partier:
Forsvar / militær:
Flåden: Holmen, Gammelholm, Orlogsværftet og Nyboder; Hæren: Kaserner og garnisioner.
Kastellet ; Københavns Befæstning ; Københavnske ruller ; Københavns væbning.
Efterretningstjenester: Aflandshage ; Kejsergadesagen:
Fredsbevægelser.
Jesper Baltzarsen Könecken.
Religion:
Kirker, klostre ; sogne ; provstier ; Københavns Stift.
Københavns Stift er et af landets ti stifter.
- https://kirkenikbh.dk/om-stiftet/organisation/stiftet-i-tal
Rørdam, Holger Frederik: Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen.
- Kjøbenhavn : Selskabet for Danmarks kirkehistorie, 1859. - 642 s.
- http://archive.org/details/kjbenhavnskirk00rr
'Tillæg af forhen utrykte dokumenter og aktstykker' s. 1-238.
Sociale forhold:

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, 2005.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10065
§ 1. Den 1. januar 2007 nedlægges amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Boligselskab udsatte intetanende beboere i Tingbjerg for asbest : Københavns største almene boligselskab undlod at informere beboere i Tingbjerg om, at deres køkkener skulle asbestsaneres – for ikke at gøre dem 'forvirrede', lyder begrundelsen. Nu viser det sig, at flere beboere kan være blevet udsat for farligt asbeststøv. / : Mathias Ertmar Mencke ; Ulrik Dahlin. I: Information, 23. marts 2018.
Hver sagsbehandler på Lærkevej har 220 sager – anbefalingen er højst 55: Jobcenteret på Lærkevej i København er centrum for kritik af loven om førtidspension – ifølge en undersøgelse har sagsbehandlerne på centret fire gange så mange sager som anbefalet. / : Tine Toft. I: Information, 19. Juli 2017.

Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen 1799-1940 på nettet:
En stor del af arkivmaterialet fra Københavns Kommunes fattig- og forsørgelsesvæsen kan nu ses online i Kildeviseren. I protokollerne møder vi et stort udsnit af byens befolkning.
Københavns Stadsarkiv: 13. juni 2017.
- http://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/kobenhavns-fattig-og-forsorgelsevaesens-arkiv-pa-nettet
Protokoller fra fattigvæsnet på nettet er håndskrevne:
Almisseprotokoller og hovedregistranten er indgange til følgende andre protokoller:
Døde og dødfundne 1799-1864
Forsørgelsesprotokoller 1816-1891
Interimshjælp 1816-1925
Husvildeprotokoller 1867-1928
Sygehjælp 1872-1933
Ekstra almisse 1874-1915
Uegentlig fattighjælp 1893-1933

Ladegården.

Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:

Trafik:

Trængselskommissionen

Uddannelse
Universiteter
Copenhagen Business School ; Danmarks Tekniske Universitet ; IT-Universitetet i København ; Københavns Universitet.
Økonomi:
Se også: Christiania.

Litteratur

 Litteratur om Frederiksberg. / : Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg
4. udgave, udarbejdet af Frederiksberg Kommunebiblioteker under redaktion af Johs. Lehm Laursen, 1989

Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde: afgivet den 2. maj 1951 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen. Boligministeriet, 1951, samt senere betænkninger indenfor området.

Obsidio hauniensis anno MDCLVIII - Et latinsk diarium over den første fase af Københavns belejring august til oktober 1658. / : Westerbeck Dahl Dahl ; Sebastian Olden-jørgensen. Danske Magazin, 2014 s. 3-78.
Skriftet, der udgives og oversættes for første gang, er en anonym, håndskreven, latinsk dag-for-dag skildring af den første afgørende fase af Københavns Belejring 1658-60, dvs. tiden fra den svenske landgang ved Korsør den 7. august 1658, til ankomsten af den hollandske hjælpeflåde i de sidste dage af oktober knapt tre måneder senere. Skriftet uddyber i detaljer kongens og borgernes aktive deltagelse i forsvaret, udbygning og forsvar af befæstningen, kamphandlinger og reaktionen i forstæderne. Der berettes om både danske og svenske helte og deres bedrifter, hvilket tyder på stort kendskab til det militære håndværk. Skriftet gengives på både latin og dansk.

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page