Naturstyrelsen

Latin: Naturstyrelsen er en aktuel styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet oprettet i 2011.
Styrelsen blev dannet ved sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen,
By- og Landskabsstyrelsen samt de 7 miljøcentre. Opdelt 1.7.2016 i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og i Naturstyrelsen.
Styrelsen varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.
Naturstyrelsen forvalter omkring 110.000 hektar skov og omkring 90.000 hektar lysåbne naturareler.
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, 2016.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182004
Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen 2010
Pr. 1. januar 2011 oprettes Naturstyrelsen ved en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets Miljøcentre.
Naturstyrelsen administrerer en lang række love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen 2014
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164261
Kapitel 1
Naturstyrelsens opgaver
§ 1. Naturstyrelsen varetager administrationen af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, lov om planlægning, lov om jagt og vildtforvaltning, dele af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, lov om havstrategi, lov om vandforsyning m.v. (bortset fra dambrug), lov om vandløb, lov om råstoffer, lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov om nationalparker, dele af lov om miljøbeskyttelse (om rotter, spildevand, badevand, svømmebade og beskyttelsesområder m.v. ved vandindvinding), lov om sommerhuse og campering m.v., lov om kolonihaver, lov om okker, lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, lov om Skjern Å Naturprojekt, lov om anvendelse af Frøstruplejren, lov om Domaineeiendommes Afhændelse, lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og lov om vandplanlægning.
Stk. 2. Naturstyrelsen varetager efter ministerens beslutning opgaver i forbindelse med beredskabsloven, lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler, lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten, lov om udnyttelsen af vandkraften i offentlige vandløb ved anlæg af elektricitetsværker, lov om frikommuner og lov om en Cityring.
Kystsikringsdirektoratet.
Fortolkningsmanual til danske naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I
Skov- og Naturstyrelsens uofficielle oversættelse af dele af: "Interpretation Manual of European Union Habitats, HAB 96/2 FINAL - EN, Version EUR 15", Europa Kommissionen 25. april 1996 Redaktør: Trine Binding. Redaktionsgruppe: Trine Binding, Olaf G. Christiani og Steen Søgaard. Oversættelse: Trine Binding. Redaktionens afslutning: 31. december 1998 Den originale engelske udgave af "Interpretation Manual of European Union Habitats, HAB 96/2 FINAL - EN, Version EUR 15", med beskrivelser af alle naturtyper som er omfattet af Bilag I, findes på internettet på adressen:
- http://europa.eu.int/comm/environment/nature/hab-en.htm
Danmarks Havstrategi : Basisanalyse. / : Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2012.
- https://mst.dk/media/118432/basisanalyse-havstrategi2012.pdf
Med EU’s havstrategidirektiv fra 2008 og havstrategiloven fra 2010 blev retningen udstukket for, hvordan vi fremover skal sikre et godt havmiljø i Danmark og i hele Europa.
Første skridt har været at undersøge havets tilstand i Danmark netop nu. Det er mundet ud i rapporten ”Danmarks Havstrategi - Basisanalyse”. Heri kan man læse, hvordan havets dyr og planter har det, og hvordan de spiller sammen i havets økosystem. Der er tale om et 360 graders eftersyn af tilstanden i de åbne dele af de danske havområder.
Se også: Fredning ; Kystdirektoratet ; naturgenopretning ; Skovpolitisk udvalg ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsrapport 2016. / : Naturstyrelsen, 2016.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page