EU

Den Europæiske Union. Opstået som EF med henblik på økonomisk samarbejde, herunder frihandel, eksempelvis Lomé-aftalen.
Erklæret formål: At sikre fred gennem økonomisk samarbejde. Navn fra 1993. Sammenslutning af en række europæiske lande i en mellemting mellem en international organisation og et føderalistisk statsforbund.
Medlemslande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
Natur:
Natur i international lov:
EU Habitatdirektivet
EU habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF) har til formål at fremme biodiversiteten i medlemsstaterne ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for.
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
EF-Tidende nr. L 206 af 22/07/1992 s. 0007-0050.
- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:DA:HTML
Fugle:
BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment.
- Wageningen, The Netherlands: BirdLife International.
- https://www.lpo.fr/images/liste_rouge_europeene/birds_in__the_eu.pdf
BirdLife International (2015) European Red List of Birds.
- Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf
Conservation and Recovery of Threatened Birds in the EU. / : Boris Barov.
- Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011.
- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/docs/conservation_threatened_birds.pdf
Report from the Commission to the Council and the European Parliament.
The State of Nature in the European Union: Report on the status of and trends for habitat types and species covered by the Birds and Habitats Directives for the 2007-2012 period as required under Article 17 of the Habitats Directive and Article 12 of the Birds Directive, 2015.
- https://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/2015-COM-Report-Bird-Habitat- Directive.pdf
Vandrensningsdiriktivet. »Århuskonventionen«.
Nogle EU-lande, specielt Frankrig, Storbritannien og Tyskland, ønsker et militært samarbejde i EU, for at unionen kan blive en militær stormagt, et Fort Europa. EUs Galileo-projekt skal bruges til at 'styre EUs militære indsatser', men GPS-systemets anvendelighed styres af USA.
Traktat om økonomisk, socialt og kulturelt samarbejde og kollektivt selvforsvar; Bruxelles-traktaten.
EU-retten. EU terrorisme. Det danske EU-forsvarsforbehold fra 1993 spærrer for, at Danmark kan deltage i militære operationer under EU-ledelse.
EU kan vedtage og erklære embargo.
Aflyst dansk folkeafstemning om EU-forfatningen 27. september 2005.
Modstandere af EUs militarisering er bl.a.: Folkebevægelsen mod EU ; Nordiske Kvinders Fredsnetværk.
Modstandere af EUs kommende forfatning er bl.a. kampagnen Borgerinitiativet Ja til Europa - Nej til EU-forfatning, Tænketanken NyAgenda.
Græsk folkeafstemning om kreditorernes sparekrav 5. juli 2015.
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Vejledning om arkiverne i medlemsstaternes udenrigsministerier, De europæiske fællesskaber og det europæiske politiske samarbejde.
- Luxembourg : Kontoret for de europæiske fællesskabers officielle publikationer, 1991.
Europa Parlamentet
Parlamentet startet som EKSF-forsamlingen i Strasbourg i 1952. I 1962 skiftede den navn til Europa- Parlamentet. I 1979 fandt de første direkte valg sted, hvilket er sket hvert femte år siden da.
Valg til Europa-Parlamentet / European Parliament elections:
1979 ; 1984 ; 1989 ; 1994 ; 1999 ; 2004; 2009 ; 2014 ; 2019.
Se også: Arbejdspanelet vedrørende Forsvars- og Sikkerhedsanliggender ; Arbejdsgruppen vedrørende Forsvar ; Benelux ; EFTA ; erklæring vedrørende den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarpolitiks operative kapacitet; erklæring om operativ kapacitet ; ESDP ; EU-direktoratet ; Europabevægelsen ; Europarådet ; European Centre for Space Law ; European Defence Agency / Det Europæiske Forsvarsagentur; Agenturet for Udvikling af Forsvarskapaciteter, Forskning, Anskaffelse og Forsvarsmateriel ; European Peacebuilding Liaison Office ; the European Space Agency ; the European Union Institute for Security Studies ; EUAP ; EUREKA ; the European Union Satellite Centre ; Europæisk akademi for sikkerhed og forsvar ; Det Europæiske Forsvarsfællesskab ; Europæisk sikkerheds- og forsvarsidentitet ; europæisk sikkerheds- og forsvarsdimension ; Den Forberedende ad hoc-gruppe vedrørende Udvikling af Forsvarskapaciteter, Forskning, Anskaffelse og Forsvarsmateriel; den forberedende ad hoc-gruppe ; Foreningen af Europæiske Forsvarsindustrier ; Forsvarsplanlægningskomitéen ; fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik; europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik ; Fælles europæisk forsvarspolitik ; den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik ; gennemgang af forsvarsbehov ; Gruppen af Repræsentanter for Forsvarsministerierne ; grønbog ; hensigtserklæring om foranstaltninger med henblik på at lette den europæiske forsvarsindustris omstukturering ; hvidbog ; KONVER ; legitime selvforsvars- og sikkerhedsbehov ; mekanisme til administration af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet; Athena-mekanismen ; the Military Staff of the European Union ; oprørsdiamanter ; "outreach" på forsvarsområdet ; pilotskrivelse (jura) ; protektionisme ; Rapid Reaction Force ; RAV ; Schengen-aftalen ; Seminar for nationale eksperter i forsvarsplanlægning ; Taskforce vedrørende Europæisk Sikkerheds- og Forsvarspolitik; ESFP-Taskforce ; the Transatlantic Business Dialogue ; Den vesteuropæiske Union (WEU).

Våbenkontrol i EU

Wassenaar aftalen om eksportkontrol for konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse.

Litteratur

Alfter, Brigitte: Ny grænse i gammelt land. I: Information, 09/15/2004.
Altes, Edy Korthals: The contribution of the EU to Peace and Security in an unbalanced world
Bang, Nielsen, Ole: EU oprettet et rustningsagentur. I: Berlingske Tidende, 11/28/2003.
Bang, Nielsen, Ole: EU udfordrer USA i rummet. I: Berlingske Tidende, 10/31/2003.
Burcharth, Martin: Goldman Sachs vinder politisk magt i EU : Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs' europæiske magt vokser, og to af de nye europæiske ledere har tætte forbindelse til den. Men Goldman Sachs har været dybt involveret i spekulationer, der har været med til at skabe den finansielle krise, blandt andet gennem sit konsulentarbejde for den tidligere græske socialistiske regering. Lagt på information.dk 20. november 2011 kl. 22:32. Bragt i den trykte udgave 21. november 2011 på side 8 i 1. sektion. Senest opdateret 20. november 2011 kl. 22:34.
Dragsdahl, Jørgen: Britisk skødehund på afveje : Kompromis i EUs forsvarssamarbejde vækker USAs mishag. I: Information, 10/18/2003.
The European Commission, 1973–86: History and Memories of an Institution. / : Editors: Éric Bussière, Vincent Dujardin, Michel Dumoulin, Piers Ludlow, Jan Willem Brouwer and Pierre Tilly in collaboration with Élisabeth Palmero.
- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.
- https://bookshop.europa.eu/en/home/
EUROPA - Constitution.
http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm
Forsker: Våbenindustri tjener stort på EU's grænsepolitik. / : Lise Møller Schilder, Jakop Espersen. I: Information, 4. august 2015.
Forskningsministeriet: EU forskning hvem, hvad, hvor: En håndbog om beslutningsprocesser og danske entværk bag EUs forskningsprogrammer. 1996-.
Eurolex - http://www.eurodebat.dk.
French, Sandy: Dansk sikkerhedspolitik styres af politikernes sorte samvittighed. I: Information, 09/16/2003.
French, Sandy: DF siger nej til tekniske ændringer af forsvarsforbehold. I: Information, 09/10/2003.
Helin, David: 30 år i folkestyrets tjeneste: Om Folkebevægelsen mod EU’s historie 1972-2001. Grevas Forlag, 2002. - 340 s.
Den israelske hær ødelægger EU-udviklingsprojekter: EU-udviklingsprojekter i de besatte områder til en værdi af mindst 370 mio. kr. er ifølge en ny opgørelse blevet ødelagt af den israelske hær – og ikke mindst danske projekter har stået for skud. / : Tobias Havmand Lagt på information.dk 28. maj 2012. Bragt i den trykte udgave 29. maj 2012 på side 10 i 1. sektion.
Leder: Hullet EU-våbenkodeks. I: Informations kronik, 05/11/2004.
Leder: Polsk kul & flæsk. I: Information, 22. juni 2019.
Leder: Det sejler for Dansk Folkeparti. I: Information, 19. oktober 2016.
Møller, Bjarke: Forfatningen er fundamentet for Europas globale ambitioner. I: Information, 02/06/2004.
Philippe Fargues, Christine Fandrich, The European Response to the Syrian Refugee Crisis – What Next?, MPC RR 2012/14, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012.
- http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC%202012%2014.pdf
Overvågning for milliarder tvinder flygtninge ud på havet. / : Lise Møller Schilder, Jakop Espersen. I: Information, 4. august 2015.
NSA-dokumenter afslører dyb splid om Grækenland i Europa. / : Mette Rodgers. I: Innformation, 3. juli 2015.
Prasz, Line: Kritik af nye EU-landes våbensalg. I: Politiken, 05/14/2005.
Ritzaus Bureau: Fælles EU-styrke i 2005. I: Information, 11/23/2004.
Røder, Ulla: Retssikkerheden i Europas demokratier.
Terp, Holger: EU's forfatningstraktat fremmer militarisme.
EU: Publikationskontoret - Vejledning i Udformning af EU-publikationer — 7.1.1. Betegnelse og forkortelser.
http://publications.europa.eu/code/da/da-370100.htm
Aagaard, Charlotte: Våbentransportlov bryder EU-regler. I: Information, 01/22/2004.
Aagaard, Charlotte: Våbentransportlov fuld af huller. I: Information, 01/22/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page