Trækpapir med skitse af Mont Blanc med Genève, hvor Folkeforbundet havde sit samlingssted. Udsendt af Ligaen på Folkeforbundsdagen 1931.
Den danske Folkeforbundsdelegation. Kilde: Folkeforbundets billedarkiv
Folkeforbundets våbenbegrænsningskommite. Kilde: Folkeforbundets billedarkiv
Nogle af Folkeforbundets kvindelige delegerede. Kilde: Folkeforbundets billedarkiv
Nogle af Folkeforbundets kvindelige delegerede 1935. Kilde: Folkeforbundets billedarkiv

Folkeforbundet

Stormagtsforbund etableret af de allierede fra første verdenskrig i 1919-1920 med hovedkvarter i Genève. Yderligere 13 neutrale lande, her­under Danmark, blev straks medlemmer; men forbundets autoritet svækkes af, at USA af indenrigspolitiske årsager ikke ville være med.

Formålet med Folkeforbundet som det blev diskuteret før og under hele første verdenskrig, var at etablere en ny international organisation; en universel overnational sammenslutning af selvstyrende stater, som skulle fremme bevarelse af verdensfreden og søge stridigheder, løst ad fredelig vej samt organisere internationalt samarbejde mellem stater og folk på alle områder. Ifølge Folkeforbundspagtens artikel 11 er "enhver krig eller krigstrussel et anliggende, der angår hele forbundet, og dette skal tage ethvert skridt, der kan sikre en fredelig løsning" og som noget helt nyt ville man offentlighed vedrørende staternes rustninger, rustnings­programmer og våbenindustrier. Dette førte i 1920 til dannelsen af Den midlertidigt blandede kommission som skulle undersøge en række politiske, sociale og økonomiske forudsætninger for afrustning og i 1925 etableres Den forberedende kommission for afrustningskonferencen. Desuden udgav Folkeforbundet også som noget nyt en række mere eller mindre pålidelige årbøger om medlemslandenes militærudgifter, våbenproduktion og våbenimport samt -eksport. I sidstnævnte tilfælde er der stort set ikke ballance i opgørelserne, hvilket tyder på en del illegal våbenhandel.

Folkeforbundet styres gennem Folkeforbundspagten som er en del af de traktater, der blev skrevet i forbindelse med afslutningen af første verdenskrig, og pagten er publiceret som Versailles-traktatens ind­ledning og bestod af Delegertforsamlingen, Folkeforbundsrådet, Sekretariatet, Den internationale Domstol i Haag, Den internationale Arbejdsorganisation (ILO), Institut international de corpération intellectuelle, Institut international de cinématographe educatif, Det internationale institut for Privatret, Centret for studier af spedalskhed samt, et Internationalt Institut for Videnskabelig Samarbejde.

Medlemmerne skrev med artikel 8 under på, at, at de var imod privat våbenhandel: "Forbundsmedlemmerne er enige om, at der kan rettes alvorlige indvendinger imod fremstillingen af ammunition og krigsmidler af private foretagender og overdrager til Rådet at stille forslag om, hvor­ledes de uheldige virkninger, som er forbundet med sådan fremstilling, kan undgås." Modstanden mod den private våbenindustri førte til en lang række våbenkontrolforanstaltninger, afrustnings- og nedrustnings­forhandlinger der kulminerer med Generalakten om voldgift og Briand Kellogg-traktaten.

Medlemslandene skulle, ifølge Folkeforbundspagtens artikler 12-15, foreligge enhver konflikt for en voldgiftsret, domstolen i Haag eller for Rådet. Rådet kunne, hvis det blev enig, træffe beslutning om stridens løsning. Da Folkeforbundet ingen lovgivende og militær magt havde, fik det kun ringe politisk handlekraft, fordi alle beslutninger i Folkeforbundsrådet krævede enstemnighed og politikerne kunne eller ville ikke enes om storpolitikken. En række mindre grænsekonflikter, så som striden mellem Sverige og Finland om Ålandsøerne 1921, Vilnastriden, Memelstriden, Øvreslesien-striden, og Korfuaffæren løses dog af Folkeforbundet.

Folkeforbundets medlemslande / National Membership of the League of Nations:
http://www.indiana.edu/~league/nationalmember.htm

Ansættelsen af kvinder i Folkeforbundets udvalg og kommissioner var en vigtig løftestang for kvindesagen i mellemkrigsårene.

Folkeforbundet arbejdede desuden med en række sociale problemer som hjemtransport af krigsfanger, flygtninge, sygdomsbekæmpelse og mod slaveri og hvid slavehandel.

Folkeforbundsdagen var første mandag i september.

Efter ti forholdsvis gode år rammes Folkeforbundet af en række udmeldelser i 1930erne: Brasilien og de fascistiske stater Japan, Nazityskland og Italien trak sig ud og Sovjetunionen ekskluderes i 1939 pga vinterkrigen mod Finland.

Folkeforbundet går i opløsning i slutningen af 1930'erne og opløses formelt i 1946. ILO og Den internationale Domstol fortsætter deres virke under og efter anden verdenskrig. Folkeforbundet erstattes af FN.

Se også: Lord Robert Cecil ; Karl Branting ; Aristride Briand ; Danske Studerendes Folkeforbundsraad ; Henni Forchhammer ; Det internationale landbrugsinstitut ; det internationale Nansen kontor for landflygtige ; Det internationale bureau for oplysning og efterforskning vedrørende støtte til udlæninge ; Det internationale havforskningsbureau ; Den internationale luftfartskommission ; Den internationale union til fremme af barents velfærd ; Det internationale centralkontor for kontrol med spiritushandel i Afrika ; Det internationale udstillingsbureau ; Internationalt Røde Kors ; Karen Jeppe ; the League to Enforce Peace ; mandater ; P. Munch ; Fridtjof Nansen ; Stimson-doktrinen ; Gustav Stresemann ; våbenkontrol.
 The original German League of Nations article 8 from 1919.

Litteratur - Kilder

Det Kongelige Bibliotek er dansk depotbibliotek for litteratur om Folkeforbundet.
Nobelinstituttets Bibliotek Oslo, er norsk depotbibliotek for litteratur om Folkeforbundet.
League of Nations: Catalogue of publications 1920-1935.
- New York : World Peace Foundation, 1935.
http://www.archive.org/details/catalogueofpubli00leag
League of Nations Statistical and Disarmament Documents.
Research Guide to League of Nations Documents and Publications.
Government and Geographic Information and Data Services Department, Northwestern University Library.
http://www.library.northwestern.edu/govinfo/collections/league/titlebrowse-a-f.html


Aufricht, Hans: Guide to the League of Nations publications : A bibliographical survey of the work of the League, 1920-1947.
- New York, 1951
Guide to the Archieves of the League of Nations 1919-1946.
- Genève : United Nations Library, 1999.

Conditions de paix [des puissanees allieés et associées] : Sommaire / Conditions of Peace : Summary / Friedensbedingungen : Inhalt. - Berlin : Heymann, 1919. - 265 s. ; Denkschriften der verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung ; 3) + en protokol. Haves: KB.
The Peace Treaty of Versailles
http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versailles.html
Friedensvertrag von Versailles vom 28. Juni 1919
http://www.documentarchiv.de/wr/vv01.html

Fremstillinger

Arnskov, L. Th.: Folkeforbundet : Dets Organisation og Virksomhed i hovedtræk.
- København : C. A. Reitzel, 1925. - 236 s.
Arnskov, L. Th.: Fredens Maal og Midler.
- Århus : Kvindernes internationale liga for fred og frihed, 1933. - 48 s.
Folkeforbundet første Ti-Aar : Udgivet i Anledning af Ti-Aarsdagen for Danmarks Indtræden i Folkeforbundet.
- København : Levin & Munksgaard, 1930. - 238 s.
Indholdsfortegnelse
1. Danmark og Folkenes Forbund. Af Statsminister Th. Stauning 7
2. Forbundspagtens Udvikling. Af Afdelingschef i Udenrigsministeriet Georg Cohn 18
3. Atmosfære og Profiler, Genf 1920—1929. Af Gesandt, Kammerherre Herluf Zahle 30
4. Om Folkeforbundet, dets Maal og Midler. Af Danmarks faste Delegerede ved Folkenes Forbund William Borberg 40
5. Folkeforbundet og Afrustningen. Af Udenrigsminister, Dr. phil. P. Munch 56
6. Folkeforbundets Betydning for Voldgiftstankens Udvikling. Af Sekretær i Udenrigsministeriet Holger Bech 70
7. De udenforstaaende Landes Deltagelse i Folkeforbundets Arbejde. Af Medlem af Folkeforbundssekretariatet Helmer Rosting 85
8. Folkeforbundet og den offentlige Mening. Af Medlem al Folkeforbundssekretariatet L. Krabbe 98
9. Arbeidet for Krigsfanger og Flyktninger. Af Professor Fridtjof nansen 107
10. Den internationale Arbejdsorganisation. Af Finansminister C V. Bramsnæs 118
11. Folkeforbundets Sundhedsorganisation. Af Direktør for Statens Seruminstitut, Dr. Thorvald Madsen 132
12. Den faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje. Af Folketingsmand Holger Andersen 147
13. Finanser og Personel. Af fhv. Udenrigsminister, Greve Carl Moltke 170
14. Folkeforbundets Virksomhed paa det økonomiske Omraade. Af Gesandt, Kammerherre J. Clan 184
15. Folkeforbundets humane Arbejde. Af Formand for danske Kvinders Nationalraad Henni Forchhammer 197
16. Mindretalsspørgsmaalet. Af fhv. Udenrigsminister, Dr. phil. & theol. L. Moltesen 209
17. Folkeforbundets Mandater. Af Medlem af Folkeforbundssekretariatet Finn T. B. Friis 225
Kristiansen, Erling: Folkeforbundet : Organisation og Virksomhed.
- København : Institut for Historie og Samfundsvidenskab, 1939. - 74 s.
Laursen Svend: Rustningsindustrien: Staternes kontrol med Vaabenhandel og Vaabenproduktion.
- København : Institut for Historie og Samfundsøkonomi, 1938. - 93 s.
Lehmann-Rußbüldt, Otto: Rustningsindustriens blodige Internationale.
- Københan : Fremad, 1933.
Medicin uden grænser: Statens Serum Institut under besættelsen / : Henrik Tjørnelund. Syddansk Universitetsforlag, 2007. ; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 351)
Problems of peace, eighth series / lectures delivered at the Geneva Institute of International Relations, August 1933 (1934).
http://www.archive.org/details/problemsofpeacee00gene
Rimmen Nielsen, Hanne: I Folkeforbundets tjeneste - Henni Forchhammers rejsebreve fra Genève 1920-38. I: Handlingens Kvinder / red Karen Hjort ; Anette Warring. - Roskilde Universitetsforlag, 2001 s. 165-217.
Terp, Holger: Ellen Hørup og Folkeforbundet.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page