offentlig

Tysk: Oprindelig betydning åben, eksempelvis at offentliggøre eller offentlighed i forvaltningen.
Også personer, hvis embede repræsenterer samfundet (stat, regering, amt, kommune, region).
Ifølge »Århuskonventionen« (Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet), definerer i artikel 2, stk. 2, begrebet »offentlige myndigheder« således:
a) offentlig administration på nationalt, regionalt og andre niveauer
b) fysiske eller juridiske personer, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til national ret, herunder konkrete opgaver, aktiviteter og tjenesteydelser i relation til miljøet
c) enhver anden fysisk eller juridisk person, der har offentlige forpligtelser eller funktioner eller udfører offentlige tjenesteydelser i relation til miljøet, og som er underlagt kontrol af et organ eller en person, der falder ind under litra a) eller b)
d) institutioner, der henhører under en regional organisation for økonomisk integration, jf. artikel 17, og som er part i denne konvention.
Desuden samfundets ejendomme og virksomheder eksempelvis biblioteker, kaserner og rådhuse.
Selvstændige offentlige virksomheder
Staten har ejerandele i 30 selskaber – 17 aktieselskaber, ti selvstændige offentlige virksomheder mv., samt tre interessentskaber.
Selvstændige offentlige virksomheder mv.
DanPilot Erhvervs- og Vækst 100 pct.
DSB Transport 100 pct.
Eksport Kredit Fonden Erhvervs- og Vækst 100 pct.
Energinet.dk Energi, Forsynings- og Klima 100 pct.
Naviair Transport 100 pct.
Nordsøenheden Erhvervs- og Vækst 100 pct.
Vækstfonden Erhvervs- og Vækst 100 pct.
Arkivloven. Retsinformation.
Bekendtgørelse af arkivloven, 2016.
§ 12. Statens myndigheder og institutioner, folkekirken samt anerkendte trossamfund kan kun aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet..
Se også: Bonusløn ; Fides publica ; forbrug ; institution ; jus publicum ; Kontaktudvalget for Offentlig Revision ; nævn ; nøl ; Ministeriet for Offentlige Arbejder ; offentlig understøttelse ; omprioriteringsbidrag ; pressefrihed ; Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde.

Litteratur

Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer : Bibliografisk fortegnelse over statens tryksager og statsunderstøttede publikationer tilligemed fortegnelse over publikationer udgivne eller subventionerede af Københavns og Århus Kommuner). / : Dansk bibliografisk kontor, 1948.
Leder: De bedste skal tilbage til det offentlige. I: Information, 17. juli 2017.
Påstanden om, at det offentlige forbrug er historisk højt, er en sandhed med modifikationer : Regeringen hævder, at det offentlige forbrug er historisk højt. Men ser man på en længere periode, er forbruget snarere historisk lavt, lyder det fra AE-Rådet. Og regeringens målsætning om at sænke væksten i forbruget yderligere bringer os på grænsen til et ’velfærdspolitisk systemskifte’, siger professor. / : Kim Bach. I: Information, 30. oktober 2017.
Ser man bort fra udgifterne til sundhed, udgør det offentlige forbrug kun 17,4 pct. af strukturelt BNP. Det er det laveste niveau siden 1990.
Der er altså ikke siden 1990 blevet anvendt en så lille andel af strukturelt BNP på børnepasning, ældrepleje, uddannelse, forsvar, politi m.v. og øvrig service samlet set, som tilfældet er i dag. Eksempelvis anvender vi ca. 3,5 mia. kr. mindre på undervisning i dag, end hvis forbrugsandelen var fastholdt på 1990-niveau.
Rigsrevisionens beretning om udflytning af statslige arbejdspladser afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104846/sr1817.pdf
Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejdspladser samlet set har været varetaget hensigtsmæssigt. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at udflytningen – som forventet – har medført en produktionsnedgang i institutionerne, herunder længere sagsbehandlingstider, som borgere og virksomheder har kunnet mærke.
Statsrevisorerne beklager samtidig, at Landbrugsstyrelsen, Geodatastyrelsen og Nævnenes Hus ikke har opfyldt alle mål for produktionen, hvoraf flere i forvejen var blevet nedjusteret på grund af udflytningen. Udflytningen har haft negative konsekvenser for borgere og virksomheder i form af øgede sagsbehandlingstider og fald i produktionen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page