enevælde; enevoldsmagt

Grundform: Enevold. Ældre betegnelser for diktatur, eksempelvis de danske kongers enevælde fra 1661 til 1848-1849, hvor politikere og embedsmænd - herunder amtsmænd - kun havde rådgivende funktion over for kongerne, der havde kuppet sig til et magtmonopol over den lovgivende, udøvende og dømmende magt.
Enevælden kunne kun opretholdes gennem en massiv undertrykkelse, eksempelvis gennem censur, cæsareopapisme, fængslinger og landsforvisning af oppositionelle, vorneskab, stavnsbinding og værnetvang. Et barbarisk  system, hvor størstedelen af landets landbefolkning reelt var slaver.
Opposition mod enevælden bestod i form af protester: strejker, emigration, publicering af bøger i udlandet og selvlemlestelse. Allerede 1663 landsforvises magister Jesper Baltzarsen Könecken pga protester mod den enevældige konge og hans krige.
Enevælden førte til princippet om fyrsternes suverænitet, nationalisme og til kaos i international politik. Jean Bodin.
Rester af enevælden kan stadig ses i befolkningens manglende direkte indflydelse på militær- og udenrigspolitiske områder, eksempelvis kommunernes forbud under den kolde krig mod at deltage i debatten om atomvåbenfri zoner og forbudet mod folkekirkens ringning med klokker i forbindelse med fredsgudstjenester og politiske aktiviteter.
Se også: Absolutisme ; Amt ; autokrati ; birketing ; bonapartisme ; despot ; edikt ; fredsklokke ; gehejmestatsrådet ; inne ; kongebreve ; matrikler ; merkantilisme ; monokrati ; passive obedience ; plakat ; relegation ; Rentekammeret ; stænderforsamlinger ; ægt.
Se tillige: Oman ; Saudi-Arabien.

Litteratur

Borgerligt regimente : politiforvaltningen i købstæderne og på landet under den danske enevælde. / : Jørgen Mührmann-Lund. Museum Tusculanum, 2019.
Hermansen, Karsten: Kirken, kongen og enevælden.
Syddansk Universitetsforlag, 2005 - 422 s.
; University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 298) - ISBN: 87-7838-935-6
Ilsøe, Grethe: Vejen til embede : En undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbetjent- og magistratembede 1735-65.
- Århus: Universitetsforalget i Aarhus, 1978. - 183 s.
Olden-Jørgensen, Sebastian: Den ældre danske enevælde 1660-1730 : Et histografisk essay. I: Historie Århus, 1998:2 s. 291-319.
Pedersen, Karl Peder: Enevældens amtsmænd : Danske amtsmænds rolle og funktion i enevældens forvaltning 1660-1848.
- København : Jurist og Økonomforbundets forlag, 1998. - 466 s.
Pedersen, Sune Christian: Brudte segl. Postovervågning, kommunikation og statsmagt under den danske enevælde, Post & Tele Museum, 2008. ; Skrifter fra Post & Tele Museum 7.
Rafner, Claus: Enevælde og skattefinansieret stat 1660-1818: Bind 4 af Dansk Skattehistorie. Told- og Skattehistorisk Selskab, 2008.
Rigsarkivet: Den danske civile centraladministrations embedsetat, 1660-1848 (1889).
http://www.archive.org/details/dendanskecivile00arkigoog
Rigsarkivet: Regeringsskiftet 1784. Fremstillinger og aktstykker udgivne i juni 1888 til minde om den regering som løste bondens stavnsbaand af de under Kirke- og undervisningsministeriet samled arkiver (1888).
- http://www.archive.org/details/regeringsskifte00jrgoog
Stiftamtmænd og amtmænd i Kongeriget Danmark og Island 1660-1848. / : J. Bloch. Rigsarkivet, 1895.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130001660633.pdf
- https://archive.org/details/stiftamtmndogam00blocgoog
Træhesten, hundehullet og den spanske kappe. / : Gunnar Olsen. Rosenkilde og Bagger, 1960.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page