EU-direktoratet

Historisk direktorat oprettet 1995 under: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Forsat fra: EF-Direktoratet.
Strukturdirektoratet blev den 1.4. 2000 lagt sammen med EU-direktoratet til Direktoratet for FødevareErhverv.
Beretning om EU-direktoratets økonomistyring. Rigsrevisionen, 1999
EU-direktoratets hovedformål er at administrere EU's markedsordninger for landbrugsvarer mv. på en effektiv, sikker og korrekt måde. Direktoratets hovedopgave er at sagsbehandle ansøgninger fra landmænd og virksomheder om støtte efter de forskellige markedsordninger og efterfølgende at udbetale støtte. EU-direktoratet har desuden det overordnede ansvar for planlægning og koordinering af kontrollen med EU-markedsordningerne.
EU-direktoratets samlede udbetalinger i forbindelse med markedsordningerne udgjorde i 1998 i alt 8,6 mia. kr. Europa-Kommissionen refunderer efterfølgende disse udgifter. Midlerne til den fælles landbrugspolitik inden for EU bevilges gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbrug (EUGFL), der består af en udviklings- og en garantisektion. Garantisektionen finansierer udgifterne til de fælles markedsordninger for landbrugsvarer.
De ca. 40 EU-markedsordninger kan grupperes i følgende 4 kategorier:
•Støtte til eksport af visse landbrugsprodukter til lande uden for EU (eksportstøtte),
•Produktionstilskud og forbrugsstøtte (produktionstilskud),
•Hektarstøtte til producenter af korn, oliefrø og bælgsæd og
•Interventionsopkøb til interventionslagre af visse landbrugsprodukter (intervention).
EU-direktoratet blev oprettet i 1973, da Danmark blev medlem af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. EU-direktoratets organisation forblev stort set uændret indtil 1993, hvor direktoratet på grund af en reform af EU's landbrugspolitik oprettede et nyt kontor til at administrere hektarstøtteordningen. I juni 1995 blev organisationen ændret igen, så direktoratet herefter bestod af en direktion, 3 stabsfunktioner og 9 kontorer, heraf 4 markedskontorer. I 1998 har direktoratet foretaget en mindre tilpasning af organisationen.
Udviklingen i EU-direktoratets udbetalinger og de hermed forbundne driftsudgifter har været markant i den undersøgte periode. Driftsudgifterne, ekskl. særlige udgifter, steg således i faste priser fra 94 mio. kr. i 1993 til 110...
Se også: Landbrug ; Landbrugsstyrelsen : økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page