Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 1700-1799 / Timeline on Peace and International Policy -1700-1799

Version 3.0

-1700, 1700, januar, februar, marts, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800


1700
Den europæiske  oplysningstid starter. Enevælden forsat.

01/01/1700 - mandag

Skatter og afgifter stiger

Der betales en stor personlig skat. kopskatten, grundskatter, ekstraordinær krigsstyr - vi befinder os jo i slutningen af Den stor nordiske Krig - indkvarterings­penge, luksusskatter og omsætnings-afgifter, der på­lagdes ved køb af mange varer, ganske som i dag. Store tvangslån tyngede hårdt på en velhavende ung mand som Lehn. Så godt som alle rede penge fra hans fars bo­opgørelse blev beslaglagt af kongen (ca. 20.000 rigs­daler).

Kilde: Bendixen, Kirsten: Et regnskab fra Hol­berg­tiden fortæller. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1963-1965 s. 111.

02/12/1700
Den store nordiske krig mellem Danmark-Norge, og Rusland (1700, 1709–) Polen-Litauen (1700–04-1709–), Sachsen (1700–06, 1709–), Det kosakkiske hetmanat (1709–1721), Preussen (1715–), Hannover (1715-) og Storbritannien (1717–19) mod Sverige, Holstein-Gottorp, Polen-Litauen (1704–09), Det Osmanniske rige (1710–14), Det kosakkiske hetmanat (1708–09) og Storbritannien, om herredømmet over Østersøen, starter. Krigen varer i 21 år. Både danske og svenske soldater deserterer under krigen.
Den danske hær opretter Krigs­hospitalets Ladegaard ved Aaboulevarden i København. Sygejournalerne 1710-1718 er bevaret.
Kilde: Store Nordiske krig mm.: Troppetransporter, beslaglæggelse af skibe, handelssamkvæm med Sverige, svenske desertører mm. 1657-1717; desertører og konventioner med fremmede magter herom 1732-1751. I: Institutioner i tilknytning til Tyske kancelli, Rigsarkivet.
Lindeberg, Gösta: Krigsfinansiering och krigs­hushålling i Karl XIIs Sverige. - Stockholm : Hugo Gebers förlag, 1946. - 57s. ;
Svenska Historiska Föreningens Folkskrifter ; 9).
Saugman, E. M.: Den danske Hærs Lægevæsens Oprindelse og udvikling gennem tiderne. s. 22-23.

02/18/1700
Den Gregorianske kalender indføres i Danmark.
Man springer over datoerne fra 19. til 28. februar og går direkte til den 1. marts

03/01/1700 - mandag
Svenska kalendern indføres i Sverige. Kalenderen fungerer frem til 30. februar 1912.

05/07/1700
Kvækeren William Penn advokerer for ligeberettigelse mellem racer ved at arrangere månedlige møder for sorte.

08/08/1700
Efter en svensk landgang på Sjælland tvinges Danmark til våbenstilstand i Travental, efterføgles af freden i Roskilde. Samtidig erklærer Rusland krig mod Sverige.

08/18/1700
Borgerkrig i Litauen.

1701-1702
Den spanske arvefølgekrig starter. Krigen varer til 1714.

1701
Defensionsskibsordningen afskaffes.

01/01/1701

01/18/1701
Kongeriget Preussen oprettes.

10/22/1701
Forordning om 'Politiets Administration'.

10/28/1701
Menneskerettigheder, Pennsylvania
William Penn offentliggør: Pennsylvania Charter of Privileges.

01/01/1702

??/??/1702
Camisarder-krigen starter i Franskrig. Krigen mod de franske protestanter varer til 1705.

01/01/1703

1703
Den russiske by Petersborg ved Østersøen grundlægges.

01/01/1704

01/01/1705

01/01/1706

0?/0?/1707
Første britiske lovgivning mod mytteri.

01/01/1707

05/23/1707
Den svenske botaniker og polyhistor Carl Linnaeus, Carl Nilsson Linnæus / Carl von Linné, fødes.

07/22/1707
Kongeriget Storbritannien grundlægges
Kongeriget Storbritannien grundlægges med underskrivelsen af den politiske unionstraktat, Treaty of Union og efterfølgende Acts of Union 1706-1707, mellem Kongerigerne England (med Wales) og Skotland. Det selvstændige kongerige Skotland ophører hermed. Parlamenterne i de to lande erstattes af Det britiske parlament.
Litteratur: Union with Scotland Act 1706.
- http://www.legislation.gov.uk/aep/Ann/6/11/contents

1708
Fredskirke
Den pacifistiske Brødremenighed oprettes af Alexander Mach. Senere emigration til Nordamerika, hvor brødremenighederne kendes under navnene: German Baptists, Dunkers og Tunkers.

01/01/1708

09/24/1708
Forordning om fattige 'Betlere i Danmark'.
http://www.h58.dk/Fattigv/Fattigforordning_1708.pdf
Litteratur: Markussen, Ingrid: Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte : Pietistiske og kamaralistiske idéer
bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag, 1995, - 340 s.

01/01/1709

10/28/1709
Danmark erklærer krig mod Sverige; kongeloven fra 1665 offentliggøres.

01/01/1710

03/10/1710
Slaget ved Helsingborg. Den danske hær taber.

Top


1711
Thomas Lurtings erindringer, The Fighting Sailor Turn'd Peaceable Christian, publiceres. Lurting var en officer i den engelske flåde som blev pacifist. Første udkast af Lurtings erindringer kan være fra 1680.

1711
Pestepidemi i København. 22.000 dør.

01/01/1711

05/11/1711
Påbud om Krigsstyr [skat] 1711 i forbindelse med den store Nordiske Krig.
http://www.sitecenter.dk/kkermit/forordningomkrigsstyrskat1711/

1712
Fred i Europa?
Den franske abbed Charles Irénee Castel de Saint-Pierre udsender omkring afslutningen af den østriske arvefølgekrig sit forslag til oprettelse af en evig fred i Europa: “Memoires pour rendre de la paix perpétuelle Europe” også kaldet “Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe...” Planen går ud på oprettelsen af en federation af europæiske stater, der med alle midler - herunder også krig - skal opretholde status quo.
Kilde: ter Meulen, Jacob: Bibliography of the peace movement 1480-1776 s. 66.

01/01/1712

01/17/1712
Dansk forordning om censur af breve.

04/02/1712
Der indføres standret i København.

04/30?/1712
Kongl: befaling af Slosloven om en general Taxation og Overslag paa oven benefne krigsstyr, Datterit Aggershuus Slot d= 30 April ? 1712.
http://sam.ntrm.no/forsiden/kilder/justisprotokoller/skjervoey_1707_1712/justisprotokoll_skjervoey_1712

07/19/1712
Kong Frederik IV opretter en pensionsfond af postvæsnets overskud.

08/??/1712
Kong Frederik IV låner pensionsfondens midler til løn til Holmens ansatte.

12/20/1712
Dansk hær besejret af svenskerne ved Gadebush i Tyskland.

1713
Den spanske arvefølgekrig slutter.
Litteratur: Gerard, James Watson: The peace of Utrecht : a historical review of the great treaty of 1713-14, and of the principal events of the War of the Spanish Succession. - New York : G.P. Putnam's Sons, 1885. - 450 s.
- http://archive.org/details/cu31924027872021

1713
Østpreussen, under Frederik Wilhelm I indfører tvangs udskrivning, idet han udtaler, at enhver prøjsisk undersåt er født soldat, “für die Waffen geboren”. Værnepligten var dog ikke total. Adelen tjente frivilligt som officerer. Regimenterne skulle selv sørge for udskrivningen - og da der ikke var indført hvervedistrikter, opstod der stor indbyrdes konkurrence mellem Regimenterne, da de største pengemænd og visse kommercielt fremtrædende byer f. eks. Berlin fritages for at stille soldater. Børn helt ned i 7 års alderen hverves. Befolkningen udøvede stor passiv modstand mod tvangs­udskrivningerne. Grænseprovinser affolkes og landbruget og industrien i Preussen begyndte at mangle arbejdskraft.

01/01/1713

01/31/1713
Den amerikanske underviser, kvæker, slavemodstander og pacifist, Anthony Benezet, fødes i Frankrig.

02/18/1713
Gottdrup erobres af danskerne.

05/??/1713
Matroser laver mytteri i København pga manglende lønninger. Mytteriet nedkæmpes af rytteri.

05/20/1713
Dansk sejr over svenskerne ved Tønning Fæstning.

05/27/1713
'Generaladjutant' Løveørn beordres 'til at foranledige og se igennem fingre med, at de svenske fanger gav sig i dansk krigstjeneste eller deserterede'.
Kilde: Krarup, Frederik: Meddelelser af og i anledning af Major Johan de Beverens Dagbog fra Svenske­krigene 1659-1660. I: Historisk Tidsskrift, 1839? vol. 4 række, bd 3 s. 655.

10/??/1713
Kong Frederik IV beslaglægger for fremtiden pensionskassens midler til fordel for krigskassen.

01/01/1714

04/25/1714
Den schweiziske folkeretsekspert Emerich de Vattel fødes.

01/01/1715

1/18/1715
Pommen erobres af Preussen og Danmark.

01/01/1716

09/26/1716
Ansøkning fra bøndene i Eiker, Modum og Sigdal om å slippe utredelse av krigsstyr inneværende år 26/9-1716.
http://www.eiker.org/Arkiv-OE/Arkiver/Offentlig/BuskerudAmt/almavd/eldrebrev-IV-13/dok-02-01.htm

01/01/1717

??/??/1718
Der oprettes en fast garnision i Præstø.
Kilde: Gamle huse i Præstø / Fredningsstyrelsen ; Præstø Kommmune, 1979 s. 13.

01/01/1718

12/11/1718
Den svenske konge dræbes under et angreb på Norge.

01/01/1719

04/10/1719
Politimester Ernsts indberetning om, at assessor Laverentzen har optaget ejn ucensuereret artikel i sin 'tydske Avis' - 'jeg havde udelukket afsskillige passager om svenskernes nyeligt dannede regering'.
Kilde: Stolpe: P. M.: Dagspressen i Danmark bd2 s. 355.

Top


1720
Barokken afløses så småt af oplysningstiden.

1720
Texas under spansk overherredømme.

01/01/1720

10/19/1720
Den amerikanske kvæker og slavemodstander John Woolman fødes.

07/23/1720
Freden i Nystad
Den svenske regering slutter fred med Danmark. Svenskerne opgiver toldfriheden i Øresund og deres støtte til Holstein-Gottrup. Pommen Preussisk.
Litteratur: Carlsson, Einar: Freden i Nystad. - Uppsala : 1932. - 307 s.

1721
240 militære rytterskoler oprettes i Danmark.

1721
Den norske missionær Hans Egede i Grønland.

1721
Danmark erobrer gottrupsk Slesvig.

01/01/1721

1722
Fredskirke
Den i begyndelsen pacifistiske Brødremenighed stiftes.

01/01/1722

01/01/1723

1723
Den norsk-danske historiker og forfatter Ludvig Holberg publicerer skuespillet Jacob von Thyboe.

01/01/1724

04/22/1724
Den tyske filosof Imannuel Kant fødes.

01/01/1725

01/01/1726

01/26/1726
Svensk konventikelplakatet, förordning förbjöd konventiklar, bönemöten i hemmen.

09/26/1726
Den store brand i Viborg.

01/01/1727

01/01/1728

01/01/1729

Top


1730

01/01/1730

10/30/1730
Dansk forordning om pas til bondekarl[e] ved udrejse til andet sogn.

01/01/1731

01/01/1732

1733
Barbari, Danmark
Danmark køber øen St. Croix af Frankrig. Forordning hvorefter, en slave for gentagen bortløben skal miste et ben.
Kilde: Information, 14/02/1975.
Anmeldelse af tysk afhandling af Christian Degn: Die Schimmelmanns im atlantischen Dreieckshandel : Gewinn und Gewissen - ISBN: 3529061484, om rigets Storskatmester, slavehandleren og storkapitalisten Heinrich Schimmelmann.
Fine Licht, Kjeld de: Byer og forter i Vestindien. I: Militært tidsskrift, 1967 s. 303-343.

1733
Preussen indfører hvervedistrikter.

1733
Den polske arvefølgekrig starter.

01/01/1733

02/04/1733
Stavnsbåndet indføres.

01/01/1734

04/19/1734
Militærnægtelse ; Tyskland
Den tyske kurfyrste Clement August udsender i Münster: Edikt gegen Zwangsrekrutierungen.
Kilde: Gruppe Kollektiver Gewaltfrier Widerstand gegen Militarismus: Widerstand gegen die wehrpflicht. 1982. - ISBN 3-88713-002-2 s. 159.

01/01/1735

01/01/1736

01/01/1737

10/01/1737
Kirkekollegiet
Det over for kongen rådsgivende Generalkirkeinspektionskollegiet oprettes.

01/01/1738

01/01/1739

02/13/1739
Slaget ved Karnal i Indien.
Litteratur: Cust, Edward: Annals of the wars of the eighteenth century.
- London: Gilbert & Rivington Printers, 1857 : 1862. - 258 s.
- http://archive.org/details/annalswarseight05custgoog

11/22/1739
Søslaget mellem Spanien og Storbritannien ved Porto Bello, Panama.

Top


01/01/1740

12/16/1740
Den østrigske arvefølgekrig starter. Den halve verdenskrig varer til 1748.

09/15/1740
Teologisk censur i Danmark
Generalkirkeinspektionskollegiet anbefaler censur over 'alle teologiske Bøger, deres Tryk og Indførsel her i Riget'.
Kongen imødekommer anbefalingen fra kirkeminiseriet.
Kilde: Kornerup, Bjørn: Kvækerpropaganda i Danmark og Norge i ældre Tid s. 261-264.

01/01/1741

01/01/1741
Statskirken ; Danmark
Konventikelplakaten som forbød alle andre end Statskirkens regulære Præster at holde offentlige gudelige Forsamlinger, og selv private Opbyggelser var det ikke tilladt at holde uden Præstens Samtykke.

07/29/1741
Svensk benådning af desertører
'WI FRIEDRICH med GUDs Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Hessen &c. &c. &c. Giöre witterligit, at som Oss wid handen gifwit är, thet en del Manskap thesse förflutne Åren ifrån Fanan och Regimenterne samt Flaggan och Amiralitetet afwikit, hwilka af fruktan för thet them therföre öfwerhängande straff, ej fördrista sig antingen ifrån then tienst the hos främmande Makter och Herrskaper antagit, i Riket återkomma, eller eljest ifrån the orter, hwarest the innom Riket tagit sin tilflykt, sig inställa; Altså och oansedt et sådant förrymt och afwikit Manskap giort sig til Wår Onåde och thet straff skyldige som Wåre Krigs- och Siö-Articlar i sådant fall stadga och innehålla; Så wele Wi dock af Gunst och Nåde, i kraft af thetta Wårt Öpne Bref hafwa förklarat at alt Manskap, som således in til thenna dag rymt och afwikit thet ware sig til Siös eller Lands, skal ifrån alt tiltal och straff therföre wara fritt och ledigt, så wida the som innom Riket sig uppehålla, inom Tre Månaders tid, och the, som utom Riket tagit sin undanflykt, innom Sex Månaders förlopp ifrån underbemälte dato sig godwilligt här i Wårt Rike til sina Regimenter åter inställa: Dock så, at thet emellan Oss och Cronan Dannemark uprättade Cartel af År 1738, förblifwer i sin fulla kraft och aldeles oförkränkt. Til yttermera wisso hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 29. Julii 1741.' Kilde: Kongl. Maj:ts Nådige PARDONS PLACAT För Afwikit och förrymt Manskap til Lands och Watn. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Julii 1741. Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis STOCKHOLM, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren PET. MOMMA.

01/01/1742

??/??/1743
Forordning om krigsskat.

01/01/1743

05/17/1743
Skotske soldater i London begår mytteri.
Litteratur: The official records of the mutiny in the Black Watch : a London incident of the year 1743 / comp. and ed. by H.D. MacWilliam, with introduction, notes and illustrations. - London : Forster Groom, 1910.
- https://archive.org/details/officialrecordso00macwuoft

1744
Lodsvæsnet oprettes under Admiralitetet.

1745
Cencurvæsen ; Danmark
Forbud mod skrifter.
Kilde: Tyske kancellis indenriske afdeling, Rigsarkivet.

01/01/1744

01/01/1745

08/16/1745
Andet Jacobite oprør starter i Skotland1745 / Jacobite rising of 1745
Litteratur: The history of the rebellion in the year 1745. / : John Home, Esq. - London : Printed by A. Strahan for T. Cadell, jun. and W. Davies, 1802.
- https://archive.org/details/historyofrebell00home
- https://archive.org/search.php?query=History%20of%20the%20Rebellion%20of%201745
Godsejerne blandt den oprørske adel fortaber deres ejendomme til det engelske kongehus.
The Forfeited Estates Papers, 1745: a study of the work of the Commissioners for the Forfeited Annexed Estates, 1755-1784, with particular reference to their contribution to the development of communications in Scotland in the eighteenth century. / : Annette M. Smith. PhD Doctor of Philosophy. The University of St Andrews, 1975.
A selection of Scottish forfeited estates papers. 1715; 1745. / : Ed. from the original documents, with introduction and appendices, by A.H. Millar. - Edinburgh: Printed at the University Press by T. and A. Constable for the Scottish History Society, 1909. - https://archive.org/details/selectionofscott00prin - https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/2923

01/01/1746

03/301746
Den spanske maler Francesco Goya fødes.

01/01/1747

10/18/1748
Den østriske arveføglekrig slutter.
Kilder og fremstillinger: Aix-la-Chapelle traktaten.
Österreichischer Erbfolge-Krieg, 1740-1748. Nach den Feld-Acten und anderen authentischen Quellen bearb. in der Kriegsgeschichtlichen Abtheilung des K. und K. Kriegs-Archivs (1896).
- http://archive.org/details/p1sterreichisc01aust
Broglie, Albert, duc de: La paix d'Aix-la-Chapelle.
- Paris: Calmann Lévy, 1895. - 366 s.
- http://archive.org/details/lapaixdaixlachap00brog
Rolt, Richard: An impartial representation of the conduct of the several powers of Europe, engaged in the late general war: including a particular account of all the military and naval operations; from the commencement of hostilities between the crowns of Great Britain and Spain, in 1739, to the conclusion of the general treaty of pacification at Aix la Chapelle, in 1748. To which are added, letters between Monsieur Voltaire and the author, relative to this work, and to the subject of history in general I-III (1754).
- London : Printed for S. Birt.
- http://archive.org/details/impartialreprese03roltiala
The definitive treaty of peace and friendship between His Britannick Majesty, the Most Christian King, and the States General of the United Provinces : concluded at Aix la Chapelle the 18th day of October N.S. 1748 : to which the Empress Queen of Hungary, the Kings of Spain and Sardinia, the Duke of Modena, and the Republick of Genoa have acceded (1749). - 82 s.
- London : Printed by Edward Owen in Warwick-Lane
Boyse, Samuel: An historical review of the transactions of Europe : from the commencement of the War with Spain in 1739, to the insurrection in Scotland in 1745 with proceedings in Parliament and the most remarkable domestick occurrences during that period ; to which is added an impartial history of the late rebellion ... (1747).
- London : Printed by and for D. Henry
- http://archive.org/details/historicalreview_02boys
- http://archive.org/details/definitivetreaty00fran
Lover of his country: Britons awake, and look about you; or, ruin the inevitable consequence of a land-war, whether successful, or not. Humbly recommended to the serious consideration of all true Britons (1743).
- London : Printed for G. Lion ...
- http://archive.org/details/britonsawakelook00loveuoft

01/01/1748

02/15/1748
Den engelske filosof Jeremy Bentham fødes.

1749
Christian V. i Kristiania [Oslo].

01/01/1749

Top


1750
Oplysningstiden starter.

1750
Norsk dåd
Forretningsmanden, generalmajor og godsejer J. F. Classen (1725-1792) overtager Andreas Bjørns forretningsforpligtigelser efter dennes død. Classen er kommissionær for Moss kanonstøberi og leverandør af krigsartikler.
Litteratur: Christensen, Dan Ch.: Det moderne projekt : Teknik & kultur i Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. - ISBN 87-00-28644-3.

01/01/1750

1751
Cencurvæsen ; Danmark
Forbud mod skrifter.
Kilde: Tyske kancellis indenriske afdeling, Rigsarkivet.

01/01/1751

12/08/1751
Fredstractat imellem hans Konglig Majestets Kong Friderich den 5te og den durchlautige Aly Bascha Beglerby af Kongeriget Tunis sluttet d/en 8 Decbr: 1751.
Kilde: Udenrigsministeriet: Danske tractater (1882).
http://www.archive.org/details/dansketractater01udengoog
Litteratur: Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. I: Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724

0?/0?/1751
Våbenproduktion, Danmark
Regeringen overlader det til Franskmanden Étienne Jandin de Peyrembert at etablere en kanonfabrik i det nuværende Frederiksværk i Nordsjælland. Forsøget mislykkes.
KIlde: Trap Beskrivelse af Danmark, 1898 bd 2. s. 112.

01/01/1752

01/22/1752
Dansk-libysk freds- og venskabstraktat for at forhindre sørøveri
Dansk osmanisk freds- og venskabstraktat: 'Freds Comerce og Navigations tractat imellem Hans Konglig Majestets til Dannemark Kong Friderich den 5te og den durchlautige Mahamet Caramelli Beyen af Konge Riget Tripolis sluttet den 22 Jan: 1752'
Kilde: Udenrigsministeriet: Danske tractater (1882).
http://www.archive.org/details/dansketractater01udengoog
Litteratur: Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. I: Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724

01/01/1753

01/01/1754

02/14/1754
The French and Indian War
Parlamentet i den nordamerikanske koloni i Virginia bevilliger 10.000 £ til en krig mod franskmændene. Krigen varer til 1764.
Kilde: Schwartz, Seymour I.: The French and Indian War : The Imperial Struggle for North America 1754-1763. 1994. - ISBN 0-13-3242237-4.

01/01/1755

04/02/1755
Krig mellem Frankrig og Storbritannien starter.

10/18/1755
The French and Indian War
Første indianerangreb i den nordamerikanske koloni Pennsyvania skaber panik blandt de ubevæbnede indbyggere. Bejamin Franklin løser den voksende konflikt i kolonien fredeligt.
Kilde: Brookes, George S.: Friend Anthony Benezet s. 110-111.

11/01/1755
Jordskælv i Lissabon efterfulgt af ildebrande og en flodbølge, koster mindst 30.000 døde.

12/25/1755
The French and Indian War
Kvækeren Anthony Benezet starter nødhjælpsarbejde til fordel for indianerne.
Kilde: Brookes, George S.: Friend Anthony Benezet s. 112.

1756
The French and Indian War
Kvækerne i Pennsylvania mister magten efter store tilflytninger af europæiske emigranter. Regeringen og parlamentet erklærer i foråret 1756 krig mod indianerne. En række kvækere erklærer sig som militærnægtere.
Kilde: Brock, Peter: George Washington and the Quaker Conscientious Objectors, 1756. I: Studies in Peace History 1991 s. 33-43.

1756
Den preussiske syvårskrig starter. Andet nordiske neutralitetsforbund mellem Danmark-Norge og Svergie under den preussiske syvårskrig indledes.

1756
Våbenproduktion, Danmark
Et krudtværk og etassibliment, som påtager sig leveringer af al slags krigsmateriel, herunder et kanonstøberi, bygger Classen sammen med Just Fabritius i Frederiksværk. Firmaet får monopol på kanon- og krudtleverancer til den danske hær og flåde.
Kilde: Falster, P.: Nogle Fortællinger Betræffende det Frederiksværkske Etablissiment osv.
- København : 1858.
Vendeldorf, Allan: Classens værk.

1756
Den engelske filosof og anarkist William Godwin fødes.

01/01/1756

11/02/1756
Verdens første fredsgruppe
The Friendly Association for Gaining and Preserving Peace with the Indians by Pacific Measures grundlægges af Anthony Benezet.
Kilde: Brookes, George S.: Friend Anthony Benezet s. 113.

NUMBER L. Anno 1757. 30th of George II
In an ACT, intiteled An ACT for the better Ordering of the Militia Forces in the several Counties of that Part of GREAT BRITAIN called ENGLAND is the following Clause, viz.

AND be it enacted, That if any Person, being one of the People called Quakers, shall be chosen and by Lot to serve in the Milita, and shall refuse or neglect to appear and to take the Oaths, and make, repeat, and subscribe the Declaration aforesaid, and to serve in the said Militia, or to provide a Substitute, to be approved as aforefaid, who shall take the said Oaths, make, repeat, and subscribe the said Declaration, and subscribe his Consent to serve as the Substitute of such Quaker; then and in every such Case, any three Deputy Lieutenants, or any two Deputy Lieutenants, together with any one Justice of the Peace, or any one Deputy Lieutenant, together with any two Justices of the Peace, shall upon as reasonable Terms as may be, provide and hire a fit Person, who shall take the said Oaths, make, repeat and subscribe the said Declaration and subscribe his Consent to serve in the said Miliata for the Space of three Years as the Substitute of such Quaker; and any tree Deputy Lieutenants, or any two Deputy Lieutenants, together with any one Justice of the Peace or any one Deputy Lieutenant, together with any two justices of the peace, are hereby impowered and required to levy by Distress and Sale of the Goods and Chattels of such a Quaker, by Warrant under the Hands and Seals of any three Deputy Lieutenants or any two Deputy Lieutenants, together with any one Justice of the Peace, or any one Deputy Lieutenant, together with any two Justices of the Peace, such Sum or Sums as shall be necessesary to defray the Expence of providing and hiring such Person to serve in the said Militia, for the space of three Years, as the Substitute of such Quaker, so refusing or neglecting as aforesaid; rendering the Overplus if any, after deducting the Charges of such Distress and Sale, to such Quaker upon whom such Distress shall have been made as aforesaid; and in case any Measures shall be used in making Distress as aforesaid, which may be by any such Quaker thought oppressive, it shall be lawful for such Quaker to complain thereof to the Deputy Lieutenants and Justices of the Peace, at their next Meeting; who are hereby impowered and required to hear and finally determine the same.

Kilde: A Collection of Acts of Parliament, and Clauses of Acts of Parliament, Relative to those Protestant Dissenters Who are usually called by the Name of Quakers From the Year 1688.
- London : Luke Hinde, 1757 s. 87-88.

01/01/1757

1758
Den amerikanske præst og pacifist Noah Worchester fødes.

1758
Den engelske forfatter og kvindesagsforkæmper Mary Wollstonecraft fødes.

01/01/1758

01/01/1759

01/25/1759
Den skotske digter, folkemindesamler og sangskriver Robert Burns, fødes.

11/23/1759
Autodafe, Sverige
Den svenske botaniker Peter Forsskåls afhandling "Tankar om Borgerliga Fri-heten" udkommer. 79 eksemplarer af afhandlingen indsamles og brændes på bålet.
Kilde: Hansen, Torkild: Det lykkelige Arabien : En dansk ekspedition 1761-67. Gyldendal, 1962 s. 24.

Top


1760
Våbenfabrikant som krigsminister
Classen udnævnes til generalkrigskommisær med rang af oberst. Senere generalmajor.

1760
Englænderne besejrer franskmændene i Indien.

01/01/1760

1761
Den franske filosof Jean-Jacques Roussaeu udsender et sammendrag af Saint-Pierres forslag til oprettelse af en evig fred i Europa: “Extrait du project de paix pertuelle de Mosieur l'abbé de Saint-Pierre”.
Litteratur: Jean- Jacques Roussaeus tanker om krig og fred. - ISBN 87-601-4621-4
Amstrup, Niels: Anarki og orden : Roussaeu og Kant om international politik. Politica, 1992:3 s. 310-323

1761
Staten, Frederik V, overtager Frederiksværk, herunder krudtværket og kanonfabrikken.

01/01/1761

01/04/1761
En videnskabelig dansk ekspedition starter rejse med Arabien, Yemen og omliggende lande som mål.
/ A scientific Danish expedition begins a journey to Arabia, Yemen and neighboring countries as their targets.
Kilde: Niebuhr, Carsten: Carsten Niebuhrs Rejseberskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande.
Forlaget Vandkunsten, 2003-2005. Bd. I 525 s. bd II+III 679 s.
Den arabiske rejse 1761-1767 : En dansk ekspedition set i videnskabshistorisk perspektiv /redaktion Stig T. Rasmussen.
- København : Rosinante, 1990 ; 2000. - 413 s.
Harbsmeier, Michael: Indledning. I: Carsten Niebuhr: rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande bind I.
http://www.landsarkivetkbh.dk/multikulturel/aktiviteter/Kulturellepapers/Niebuhr.Indledning.pdf
Niebuhr, Carsten: Beschreibung von Arabien : Aus eigenen Beobachtungen und im Lande. Gedruckt bey N. Moeller, 1772 eller
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/toc/?IDDOC=288335

1762
Terrorisme, Danmark
Da det trækker op til krig mellem Danmark og Rusland, erobrer den danske konge, der mangler penge til krigens førelse, den tyske fristad Hamburg, og brandskatter den, før end russerne kan gribe ind.
Litteratur: Felttoget i Mecklenburg 1762. / : Gordon Norrie. Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 6 (1960 - 1962) 1.

??/??/1762
Forordning om Extraskat, personskat, til dækning af krigsudgifter.

01/01/1762

1763
Biologisk krigsførsel
Englænderne anvender biologiske våben, kobber, mod oprørske indianere nær fort Pitt i Great Lake-området i det nuværende USA. Massakre mod resterne af Conetoga-stammen i Lancaster, hvor stammens fredelige medlemmer 'had been placed for safety'.
Kilde: Hirst, Margaret E.: Quakers in Peace and War, s. 385.
International Network of Peace Museums, 2001:14 s. 13.

01/01/1763

02/10/1763
The French and Indian War og den preussiske syvårskrig slutter med freden i Paris. Franskmændene mister alle kolonier i Nordamerika til briterne.

??/??/1764
Generalkrigsdirektoratet sælger Kosør Fæstning til købmanden Rasmus Langeland.

01/01/1764

04/13/1764
Den danske landmilits nedlægges.

1765-1771
Sølvgadens Kaserne opføres. Bortset fra Kastellet er Sølvgadens Kaserne hovedstadens første egentlige kaserne.

??/??/1765
Våbensalg, Danmark
Generalkrigskommisær Steffen Hansen sælger geværfabrikken Hammermølle ved Hellebæk nord for Helsingør til staten.

01/01/1765

1766
Der indføres trykkefrihed i Sverige.
Censor librorum afskaffes.
Kilde: Ord mot ordningen: Farliga skrifter, bokbål och kätterprocesser i svensk censurhistoria / ed: Agnetha Åhlén. Ordfront.

1766
Kapitalisme, Danmark
Efter Frederik Vs død overtager Classen krudtværket og kanonfabrikken i Frederiksværk på vilkår, der, ifølge Vendeldorf, reelt betød, at han fik det gratis. Ifølge Dansk Biografisk Haandleksikon betalte Classen 100.000 rigsdaler for våbenfabrikken.

1766
Ny dansk hær-plan.

01/01/1766

1767
Moruroa-atollen i Stillehavet opdages af englænderne.

01/01/1767

08/21/1767
Forordning om udskrivelse af rekrutter.

03/09/1767
Generalkrigsdirektoratet genoprettes.

10/27/1767
Landvæsenkommissionen nedsættes.

1768
Den syge mand i Europa - Tyrkerkrigene
Det Osmanske rige erklærer krig mod Rusland.
Kilde: Fledelius, Carsten: Osmanerigets langvarige sammenbrud. I: Information, 12/31/2001.

01/01/1768

03/18/1768
Våbenhandel, Danmark
Undersøgelseskommission i Classensagen nedsættes. Classen sigtes for bestikkelse. For at lukke sagen overtager kongen geværfabrikken og køber krudtværket og kanonfabrikken i Frederiksværk.
Kilde: Nyrop, C.: Johan Fredrik Classen : Skaber af Frederiksværk og Stifter af Det Classenske Fedeikommis. Gad, - 1887.

03/30/1768
Generallandvæsenkollegiet oprettes ved at Landvæsenkommissionen gøres pernament.

04/01/1768

05/14/1768
Lov om personskat for alle over 12 år. Alene undtaget er, 'de hvervede militære'.

09/24/1768
Ny seksårig hærplan vedtages pga budgetoverskridelser.

1769
Den franske filosof Francois de Voltaire publiserer “de la paix perpétuelle”, “Den evige fred” under psynonymet: le Docteur Goodheart.

1769
Første danske folketælling.

01/01/1769

05/06/1769
Forordning om hoveri.

05/13/1769
Forordning om selvejendom.

12/13/1769
Traktat mellem Danmark og Rusland om udvidelse af den dansk-norske flåde.

Top


1770
Førromantikken starter.

1770
Danmark angriber Algier.

01/01/1770

0?/0?/1770
Et kvækersamfund oprettes på den dansk-vestindiske ø St. Thomas.

03/??/1770
Overskattekommission nedsætttes til nedbringelse af statens gæld.

03/05/1770
'Slaget' i King Street, Boston, USA.

09/14/1770
Struense ophæver censur i Danmark.

10/26/1770
Forordning om afskaffelse af de fleste helligdage.

1771
Samuel Johnson skriver artiklen: “Krigens rædsler” i forbindelse med engelsk-franske forhandlinger om Falklandsøerne.

1771
Rusland erobrer Krim-halvøen.

01/01/1771

1772
Fredskirke
Grev Nicholas Lewis fra Zinzendorf stifter Moravianerne i Nordamerika. Fredskirkens medlemmer opgiver deres pacifisme under den amerikanske borgerkrig.

1772
Struense fængsles, dødsdømmes og henrettes.

01/01/1772

02/13/1772
Gehejme-statsrådet oprettes.

1773
Oprør i Boston pg.a. store toldafgifter, som skal være med til at betale englændernes krigsgæld.

01/01/1773

08/12/1773
Dansk-russisk traktat, hvorefter Danmark skal yde Rusland militær bistand, hvis Rusland angribes.

1774?
Fredskirke
Pacifisten Ann Lee grundlægger den pacifistiske sekt United Believers in Christ's Second Comming, også kaldet Millennial Church og Shaker Church.

1774
Fredskirke
Joseph Nichols grundlægger den pacifistiske sekt Nicholiterne i Nordamerika.

1774
Fængselsskibe, Storbritannien
De amerikanske kolonier bryder med England og den amerikanske friheds­krig starter. I forbindelse med USA frihedskrig opretter englænderne, The Maritime Penal Company, blandt hvis fængelsskibe er H.M.S. Bellerophon og H.M.S. Discovery.

01/01/1774

06/17/1774
Den amerikanske underviser og pacifist David Low Dodge, fødes.
Kilde: A family gathering of the descendants of Mrs. Sarah Cleveland Dodge, on her eightieth birth-day. November 7, 1860 (1861).
http://www.archive.org/details/familygatheringo00innewy

?/?/1775
Første folkebibliotek i Danmark
Peter Suhms bibliotek åbnes for offentligheden.

01/01/1775

04/19/1775
Den amerikanske revolution, frihedskrig, voldelig
Slaget ved Concord. Krigen fortsætter til 1783.
Civil ulydighed, Canada
Under den amerikanske frihedskrig nægter fransktalende canadiere at deltage i englændernes krige i kolonierne i Nordamerika. Der er også modstand mod værnepligten.
Kilder og fremstillinger: - ISBN 0-919618-55-1 s. 48.
A history of the fight at Concord, on the 19th of April, 1775. With a particular account of the military operations and interesting events of that ever memorable day; showing that then and there the first regular and forcible resistance was made to the British soldiery, and the first British blood was shed by armed Americans, and the revolutionary war was thus commenced (1832). http://www.archive.org/details/historyoffightat01ripl

Key Amendments of the U.S. Constitution (Bill of Rights)

Amendment I
"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances."
Amendment IV
"The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized."
Amendment V
"No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation."
Amendment VI
"In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense."
Amendment VIII
"Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted."

07/17/1775
Slaget ved Bunker Hill ved Charlston Mass..

09/06/1775
Færøerne danske
Kong Frederik III gør den tidligere norske koloni Færøerne til et dansk amt under 'Sjællands verslige overøvrighed'.

01/01/1776

01/29/1776
Statsdannelse, Danmark
Forordning om indfødsretten.
Kilde: Jensen, Bent: De fremmede i dansk avisdebat fra 1870erne til 1990erne.
Spektrum, 2000. - 526 s. - ISBN 87-7763-222-2.

06/04/1776
USAs uafhænighedserklæring vedtages. Inspireret fra begivenhederne fra Rhode Island og William Penns store lov, skrives borgerrettigheder ind som det første kapitel i forfatningen. Politiske partier oprettes i USA.
Kilde: Nichols, Roy F.: The Invention of the American Political Parties : A Study of Political Improvisation.
- New York : the Macmillian Company, 1967. - 416 s.

06/12/1776
Virginia Declaration of Rights / Virginia Erklæringen om Rettigheder.

11/16/1776
Holland anerkender (de facto) USA.

1777
Søren Gyldendal starter bogvirksomhed.

01/01/1777

02/11/1777
Staten Vermont i det nuværende USA, afskaffer officielt slaveriet.

1778
Første svenske afhandling om fred?
Den svenske pacifist Adolph Wilhelm Ekebom får ved Lunds Universitet antaget den latinske afhandling pro gradu (magister­afhandling) om: “Pace Perpetua”.
Afhandlingen på 16 sider oversættes til svensk af Tryggve Lundén i 1958 og genudgives af Allhems Förlag.

1778
Husarer i Roskilde begår mytteri pga voldelige officerer.
Kilde: Skjold Petersen, Karsten: Husarer i Roskilde : En garnision og dens by 1778-1842. Roskilde Museum 2003.

01/01/1778

01/??/1778
Den engelske soldat Thomas Watson deserterer i USA pga pacifisme. Han bliver senere kvæker.
Kilde: Brock, Peter: From British Army to American Society of Friends : An Englishman's Spiritual Pilgrimage. I: Studies in Peace History 1991 s. 44-49.

05/10/1778
Den amerikanske pacifist William Ladd fødes.

01/01/1779

Top


1780
Danmark-Norge, Sverige, Rusland og Preussen i neutralitets­forbund under krigen mellem England og Frankrig mod Holland og Spanien.

01/01/1780

03/01/1780
Parlamentet i den nordamerikanske delstat Pennsylvania vedtager en delvis afskaffelse af slaveri: “That thereafter no child born in Pennsylvania should be a slave…”.
Kilde: Brookes, George S.: Friend Anthony Benezet s. 108.

04/07/1780
Den amerikanske fredsven og borgerrettighedsforkæmper William Ellery Channing fødes.

05/10/1780
PET
Kabinetssekretær Ove Høeg-Guldberg meddeler politimesteren ordre om at overvåge selskabelige klubber i København.

05/21/1780
Den engelske kvæker og socialreformator Elisabeth Fry fødes. Hun blev kaldt "fængslernes engel".

01/01/1781

01/01/1782

01/01/1782

06/13/1782
Justitsmord ; Schweiz
Tjenestepigen Anna Göldi henrettes ved halshugning efter at hun var dømt som heks.
Kilde: Wivel, Peter: Europas sidste heks har fået oprejsning. I: Politiken, 09/13/2008.

1783
Polen forbyder korporlig afstraffelse af børn i skolerne.

01/01/1783

06/01/1783
Den amerikanske kongres vedtager lov som afmønstrer store dele af hæren efter frihedskrigen. Også alle fængslede soldater får amnesti.

09/031783
Ved freden i Paris anerkender Storbritannien, USAs selvstændighed. Den engelske koloni Florida afgives til Spanien.
Primærkilder og fremstillinger: Definitive treaty of peace and friendship between His Britannic Majesty and the United States of America : signed at Paris, the 3rd of September, 1783 (1783).
- http://archive.org/details/cihm_44215
All the treaties between the United States and Great-Britain : from the definitive treaty of peace, signed at Paris, 1783, to the treaty of peace signed at Ghent, 1814, including the convention between Mr. King and Lord Hawkesbury, and Monroe and Pinkney's treaty rejected by Mr. Jefferson (1815).
- http://archive.org/details/cihm_41755
Se også: Capitulations and extracts of treaties relating to Canada : with His Majesty's Proclamation of 1763, establishing the government of Quebec / Capitulations et extraits des traités concernant le Canada : avec la Proclamation de Sa Majesté, de 1763, qui établit le gouvernement de Québec [(1800).
- http://archive.org/details/cihm_34126
Traité definitif entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté catholique, signé à Versailles, le 3 septembre, 1783(1783).
- http://archive.org/details/cihm_62334
MacPherson, David. Annals of Commerce, Manufactures, Fisheries, and Navigation...
- London: Nichols and Son etc., 1805.- 772+758+748+764 s., specielt bind fire.
- http://archive.org/details/cihm_64173
- http://archive.org/details/annalsofcommerce02macp
- http://archive.org/details/annalsofcommerce03macpuoft
- http://archive.org/details/annalsofcommerc04macp

1784
Søkortarkivet oprettes under Marineministeriet.

01/01/1784

04/14/1784
Statskup i Danmark.
Litteratur: Petersen, Morten: Oplysningstidens gale hund : En biografi om Niels Ditlev Riegels – oprører, kirkehader og kongeskænder 1755-1802 Aschehoug Dansk Forlag, 2003. - 272 s.
Rigsarkivet: Regeringsskiftet 1784. Fremstillinger og aktstykker udgivne i juni 1888 til minde om den regering som løste bondens stavnsbaand af de under Kirke- og undervisningsministeriet samled arkiver (1888).
- http://www.archive.org/details/regeringsskifte00jrgoog

01/01/1785

04/26/1785
Den fransk-amerikanske militærnægter, kunstmaler og zoolog, John James Audubon, fødes i Hispaniola, nu Haiti.
Han emigrerer i 1803 fra Frankrig til USA for at undslippe Napoleons militærtjeneste. Hovedværk: Fugle i Amerika.

10/14/1785
Det kgl. militære Selskab og dets bibliotek, Garnisionsbiblioteket, oprettes.

1786
Landbokommissionen nedsættes. Tidsskriftet Maanedsskriftet Kiøbenhavns Skilderie starter udgivelsen.

01/01/1786

1787
En aftale om at begrænse rustninger indgås mellem England og Frankrig. Formålet er at begrænse antallet af linjeskibe.

1787
Garnisionen I Præstø sælges på offentlig aktion.

01/01/1787

03/13/1787
Danske militærnægtere
14 bønderkarle i Chronborg Amt hugger tommelfingeren af for ikke at kunne køre ægt.

09/15/1787
Den schweiziske general, Guillaume-Henri Dufor, fødes.
Kilde: Friis, Finn T. B.: En General som Fredsstifter : Fra Borgerkrig til nationalt Samarbejde. I: Fred og Frihed, 1943:5 s. 35-36.

01/01/1788

??/??/1788
Britterne ankommer til Australien.

06/09/1788
The Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa grundlægges i London med det formål at finde Niger floden og Timbuktu i Mali.
Litteratur: Travels in the interior districts of Africa: performed under the direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796, and 1797. Mungo Park og James Rennell. - London: printed by W. Bulmer and Co. for the author, 1799. - 528 s.
- http://archive.org/details/travelsininterio00park

06/20/1788
Stavnsbåndet ophæves; værnepligten for bønderne fortsætter. Amtspasset indføres.
Kilde: Stendal Pedersen, Finn: Den ulige frihed : Studier i myten om stavnsbåndsløsningens betydning. - ISBN 87-7492-743-4

06/21/1788
USAs forfatning træder i kraft.

07/??/1788
Tyttebærkrigen
Sverige angriber Rusland. Danmark allieret med Rusland.

09/12/1788
Generalindkvarteringskommissionen nedsættes.

08/24/1788
Efter at have udrustet den danske flåde og oprettet et militært korps angriber Danmark Sverige ved Bohuslen.

1789
Lov vedtages i USA, hvorefter udlændinge i USA har mulighed for at sagsøge andre udlændinge, når de kan påvise overtrædelser af internationale juriske normer som mord og tortur.
Kilde: Husted, Poul: USA vil være hele verdens domstol. Politiken, 24/06/2001.

01/01/1789

03/04/1789
USA's forfatning træder i kraft.

03/11/1789
Forordning om 'ekstraordinær skat'.

07/09/1789
Dansk neutralitetserklæring i krigen mellem Sverige og Rusland. Den danske krigsdeltagelse koster et halvt års ekstra statsudgifter. Sverige taber Karelien til Rusland.
Kilde: Johansen, Hans Chr.: Dansk økonomisk politik i årene efter 1784, bd. 2:
Krigsfinansieringsproblemer 1789-93. - ISBN 87-504-0456-3 s. 7.

08/24/1789
Den franske revolution starter.

08/26/1789
Declaration des Droits de L'Homme et du Citoyen
Efter stormen på fængslet Bastilien proklameres 'Erklæringen om mennesterettigheder og borgerrettigheder' i Paris.

09/17/1789
Den franske nationalforsamling forkaster så godt som ensstemnigt enhver militær tvangsudskrivning som despotisk og erklærer, at 'kun frivillig indrullering sømmede sig for et frit folk'.
Kilde: Westrup, C. W.: Den almindelige Værnepligt. I: Tilskueren, 1915 s. 120.

Top


01/01/1790

05/22/1790
Den franske nation giver afkald på enhver erobringskrig. Den vil aldrig anvende landets hærmagt mod andre folks frihed.

10/01/1790
Teologen og demokratiforkæmperen Jacob Dampe fødes.

01/01/1791

??/??/1791
Revolte i Haiti.

10/24/1791
Amerikansk værnepligtlov vedtages.

10/28/1791
Generalkirkeinspektionskollegiet ophæves.
Dets administrationsområde overflyttes til Danske Kansleri.

11/04/1791
St. Clair's Defeat also known as the Battle of the Wabash, the Battle of Wabash River or the Battle of a Thousand Slain, was fought on November 4, 1791 in the Northwest Territory between the United States and the Western Confederacy of American Indians, as part of the Northwest Indian War. It was a major American Indian victory and remains the greatest defeat of the United States Army by American Indians. WIKI.

01/01/1792

04/20/1792
Den franske revolutionskrig mellem Frankrig og Tyskland begynder. Frankrig republik.

05/16/1792
Den danske minister Ernest Schimmelman forbyder officielt dansk slavehandel. Alligevel fortsætter den danske slavehandel som om intet var hændt, indtil den bliver en så dårlig forretning, at den ikke kan betale sig.
Kilde: Hansen, Thorkild: Slavernes øer I-III. Gyldendal, 1970.

01/01/1793

01/03/1793
Den amerikanske kvindesagsforkæmper og slaverimodstander, Lucrettia Mott, fødes.

02/01/1793
Det franske nationalkonvent erklærer England, Spanien og Holland krig, fordi landene havde protesteret over henrettelsen af Ludvig XVI og afbrudt de diplomatiske forbindelser med Frankrig.

02/24/1793
Almindelig værnepligt indføres i Frankrig, idet der udskrives 300.00 mand i et stående opbud, (réquisition permanente).
Kilde: Westrup, C. W.: Den almindelige Værnepligt. I: Tilskueren, 1915 s. 120.

08/02/1793
Den engelske pacifist Joseph Sturge fødes.

1794
Generalkrigskommissariatet for Danmark oprettes i Odense.

1794
Frankrig afskaffer slaveri.

01/01/1794

11/19/1794
Første nationale konference mod slaveri afholdes i USA. Blandt deltagerne var Benjamin Rush.
Kilde: Convention of Delegates from the Abolition Societies Established in Different Parts of the United States (1st: 1794: Philadelphia, PA). : Minutes of the proceedings of a convention of delegates from the abolition societies established in different parts of the United States, assembled at Philadelphia, on the first day of January, one thousand seven hundred and ninety-four … Philadelphia : Printer: Zachariah Poulson, junr., 1794. - 30 s.

11/19/1794
Første voldgifttraktat - Jay-traktaten
Venskabs- og handelstraktat indgås mellem England og USA.
Kilde: Treaty of Amity Commerce and Navigation, between His Britannick Majesty; and The United States of America, by Their President, with the advice and consent of Their Senate.
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britain/jaymenu.htm

Immanuel Kant1795
Den tyske filosof Immanuel Kant publiserer: “Den evige fred” - her i en engelsk udgave.

1795
Napoleon får magten over den franske hær. Napoleons-krigene mellem Frankrig og Storbritannien starter. Franskmændene erobrer Holland, børsen i Amsterdam bryder sammen. Danmark på Napoleons side. Den danske regering starter kampagne for at få beboerne i Lejredal nordøst for Bergen i Norge til at blive værnepligtige.

1795
Englænderne erobrer dele af Kap-kolonien i Sydafrika.

01/01/1795

02/25/1795
Protest mod napoleonskrigene
Den engelske teolog J. H. Williams holder i London? prædikenen: “War the Stumpeling Block of a Christian or the Absurdity of Defencing Religion by the sword” : A Sermon on the Public Feast.

06/??/1795
Soldater med geværer udkommanderes til Flensborg grundet uroligheder i anledning af 'levnedsmidlernes dyrhed'.
Kilde: Friis, Niels: Slesvigske Fodregiment i krig og fred. Haderslev, 1953 s. 53-54.

06/04/1795
Københavns brand starter i marinens oplagsplads på Gammelholm. Hovedmagasinet, admiralitetsbygningen, Nikolaj kirke og store dele af byen indenfor voldene udbrænder. 5770 københavnere bliver hjemløse.

10/01/1795
Belgien bliver del af den franske republik.

1796
Koppevakcinen opdages.

1796
Massemedier
Litografien opfindes af Alois Senefelder.

01/01/1796

04/02/1796
Værnepligt ; Danmark
Seminarieuddanende lærere fritages for militærtjeneste, for at bøndernes sønner ikke skulle afholdes fra seminarievejen.
"Mod fritagelsen for Udskrivning blev der ikke rejst nogen modstand."
Kilde: Larsen, Joakim: Bidrag til den danske skoles historie, bd 2 s. 94 og s. 307.

09/19/1796
...they will avoid the necessity of those overgrown military establishments
/... de vil undgå nødvendigheden af disse forvoksede militære virksomheder
/... ils éviteront la nécessité de ces établissements envahis militaires
/... que evitará la necesidad de los establecimientos más cultivadas militares
/... sie vermeidet die Notwendigkeit dieser verwilderten militärischen Einrichtungen
Den amerikanske præsident George Washington advarer i sin afskedstale til det amerikanske folk mod det militærindustrielle kompleks
[Washington's Farewell Address to "The People of the United States". September 19, 1796, the Philadelphia Daily American Advertiser]
'While, then, every part of our country thus feels an immediate and particular interest in union, all the parts combined cannot fail to find in the united mass of means and efforts greater strength, greater resource, proportionably greater security from external danger, a less frequent interruption of their peace by foreign nations; and, what is of inestimable value, they must derive from union an exemption from those broils and wars between themselves, which so frequently afflict neighboring countries not tied together by the same governments, which their own rival ships alone would be sufficient to produce, but which opposite foreign alliances, attachments, and intrigues would stimulate and embitter. Hence, likewise, they will avoid the necessity of those overgrown military establishments which, under any form of government, are inauspicious to liberty, and which are to be regarded as particularly hostile to republican liberty. In this sense it is that your union ought to be considered as a main prop of your liberty, and that the love of the one ought to endear to you the preservation of the other.'

1797
Borgerne i købstaden Præstø anmoder om fritagelse for at huse en garnision. Siden må byen 'klare sig' med en borgerbevæbning.
Kilde: Nielsen, N. V.: Præstø Købstads og Klosters Historie.

1797
Det engelsk-ostindiske kompagni erbrer Ceylon fra hollænderne.

01/01/1797

04/16/1797
Spithead and Nore mytterierne i den britiske flåde starter.
Efter mytterier på den engelske flådestation, Spithead of the Nore, vedtages en tredie lov mod antimilitaristisk propaganda: “Incitement to Mutiny Act”. Litteratur: History of the mutiny at Spithead and the Nore : with an enquiry into its origin and treatment : and suggestions for the prevention of future discontent in the Royal Navy. / : William Johnson Neale. - London : T. Tegg, 1842.
- https://archive.org/details/historyofmutinya00neal
The naval mutinies of 1797 / : Conrad Gill.
- Manchester : University press, 1913. ; Publications of the University of Manchester. Historical series ; no. 19)
- https://archive.org/details/navalmutiniesof100gill

10/13/1797
Den skotske digter og redaktør William Motherwell, fødes.

1798
Den amerikanske læge Dr. Benjamin Rusk foreslår oprettelsen af et fredsministerium og oprettelse af udstillinger som viser krigens rædsler.
Kilde: Dungen, Peter van den: Proposal for a Peace Museum in Britain : Some Observations. I: Medicine and War, 1991:2 s. 278-279.

01/01/1798

01/06/1798
Første nummer af Collegial-Tidende udkommer. Tidsskriftet indeholder meddelelser om lovgivning, embedsmændsansættelser samt referater af domme og deres forhistorie. Fortsættes 1848 som Departementstidende.

03/25/1798
Hestegardens kaserne i København brænder pga fejlkonstruktion.
Kilde: Hestegardens kaserne. I: Militært tidsskrift, 1966 s. 386.

05/24/1798
Oprør i Irland starter.

07/14/1798
Indre fjender i USA
A mere 22 years after the Declaration of Independence, Congress passed the Sedition Act, making it a federal crime to "...unlawfully combine or conspire together, with intent to oppose any measure or measures of the government of the United States...or to excite any unlawful combinations therein, for opposing or resisting any law of the United States, or any act of the President of the United States...." The Declaration: "...whenever any Form of Government becomes destructive of these ends[life, liberty and the pursuit of happiness], it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government...."
Kortvarig konflikt mellem USA og Frankrig. Under konflikten tillader forbundsregeringen deportation af emigranter, der betragtes som en trussel mod den nationale sikkerhed og forbyder endvidere enhver kritik af regeringens handlinger under konflikten.
Kilde: Pedersen, Carl: USAs krig mod indre fjender. I: Information, 10/04/2001.

09/05/1798
Fransk militær værnepligt
I den nye franske værnepligtslov anvendes ordet conscription for første gang.
Kilde: Westrup, C. W.: Den almindelige Værnepligt. I: Tilskueren, 1915 s. 120.

1799
Napoleon første konsul i Frankrig.

01/01/1799

09/27/1799
Demokrati, Danmark - trykkefriheden begrænses
At skumle med bitterhed mod regeringen forbydes
Anordning om genindførelse af presselov, censur og kongelige privigelier ved tryk i Danmark.
Kilde: Lindvad, Axel: En Journalists [K. H. Seidelin] Genvordigheder : Bidrag til den københavnske Presses Historie 1799-1811. I: Historiske meddelelser om København, 1923:1 s. [1]-50.

10/01/1799

11/01/1799

12/01/1799

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page