ikkevold

Konfliktadfærd eller konfliktteknik, som er kendetegnet ved ikke at være baseret på direkte fysisk vold mod en modstander.
Ikkevold, der er en del af pacifistisk, civil ulydighed, omfatter brug af økonomiske, sociale, politiske og psykologiske magtmidler baseret på menneskers sammenhold, solidaritet og fælles koordinerede handlinger, som har til formål, at berøve modstanderen mulighed for at kunne mobilisere sine (voldelige) magtressourcer.
Der er tre hovedformer for ikkevoldelig kommunikation: 1) ikkevoldelig protest og overtalelse, 2) ikkesamarbejde og 3) indblanding.
Ikkevold adskiller sig fra normal politisk adfærd, ved at midlerne som regel sættes ind når normale (parlamentariske) konfliktløsningsmekanismer er utilstrækkelige eller brudt sammen, ligesom der sædvanligvis anvendes ukonventionelle midler og metoder ofte indeholdende et element af handlingens propaganda.
Den vigtigste ikkevoldsbevægelse under den indiske frihedskamp var den muslimske Khudai Khidmatgar-bevægelse ledet af Abdul Gaffar Khan. Khans Rødskjorter havde en større politisk og social forståelse af anvendelsen af ikkevold til opnåelse af deres krav, end den indiske nationalkongres havde.
Blandt ikkevoldstilhængere er Joan Baez, Christian Bartolf, Martin Buber, April Carter, Franz Deák, Mohandas Gandhi, Moses Gottlieb, Herman Kallenbach, Batholomeus de Ligt, Bill Moyer, A. J. Muste, Ulla Røder, Gene Sharp, Leo Tolstoj.
Det svensk baserede forlag Irene Publishing med hjemsted i Sparnäs, publicerer værker om civil ulydighed og ikkevold, hovedsageligt på engelsk.
Se også: A Quaker Action Group, 1966-1973; Albert Einstein Institution ; alsang ; Center for the Advancement of Nonviolence ; Committee for Nonviolent Action ; gandhiisme ; girafsprog ; Greenpeace ; Ground Zero Center for Nonviolent Action ; græsrod ; Global Nonviolence Network ; Iran of Tomorrow Movement ; Kontaktnet ikkevold ; Nonviolent Peaceforce ; nonviolence of the strong ; satyagraha ; Verdensmarch for Fred og Ikkevold ; Vernal Education Project.

Litteratur

Swarthmore University: Global Nonviolent Action Database
'To provide free access to information about hundreds of cases of nonviolent action for learning and for citizen action. We research campaigns that have reached a point of completion. The cases are drawn from all continents and most countries. People are shown struggling for human rights, economic justice, democracy, national and ethnic identity, environmental sustainability, and peace and to make available comparative information that will support researchers and writers to develop strategic knowledge and theory'. - http://nvdatabase.swarthmore.edu/
Terp, Holger: Peace in Print
The Online Books Page: Online Books by Gene Sharp.
- http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Sharp%2C%20Gene
500 ejemplos de no violencia. Otra forma de contar la historia. / Sabino Ormazabal Elola / Bidea Helburu - Barcelona : Taldea. Fundación Manu Robles-Arangiz Institutua, 2011. - 169 s. - ISBN 978-84-935380-4-0
- http://archive.org/details/500EjemplosDeNoViolencia.OtraFormaDeContarLaHistoria
'Bidea Helburu ha recopilado en un libro 500 acciones y sucesos vinculados a la no violencia. Son acciones relacionadas con el antimilitarismo, la cuestión de género, el medio ambiente, los derechos humanos, el euskara... y otros temas. El libro incluye más de 500 acciones desarrolladas en Euskal Herria y en el resto del mundo: la recopilación cronológica comienza en la edad clásica, la lista aumenta a su paso por el siglo XIV y llega hasta nuestros días.'
Burcharth, Martin: Alverdens diktatorer frygter Sharps teorier : Revolutionære ideer er som krudt. De rejser med lynets hast og kan hurtigt blive en bombe under autoritære regimer. Derfor er Gene Sharp upopulær i Iran, Myanmar, Syrien og Venezuela, hvor systemkritikere inspireres hans bøger til at lave folkelige oprør. I: Information, 02/21/2011.
http://www.information.dk/260109
Burcharth, Martin: Revolutionens mest effektive kampmidler er ikke-voldelige : Oprørske intellektuelle i Egypten og Tunesien har ladet sig inspirere af en aldrende professor i Boston, der har skrevet bøger om ikke-voldelige kampmidler med det mål at vælte diktatoriske regimer. Vi har mødt den 84-årige Gene Sharp. I: Information, 02/21/2011.
- http://www.information.dk/260108
Carter, April: Direkte ikkevoldsaktion.
- København : Aldrig mere Krig, 1969. - 23 s.; genudgivelse: Fredsakademiet 2013. - 37 s.
Dette er nogle af beretningerne om protester mod atomvåben i den tidlige del af den kolde krig - specielt i perioden før etableringen af kampagnerne mod atomvåben i Vesteuropa, Japan og USA. Og det er en del af fortællingen om ungdomsoprøret før 1968. Disse fortællinger har tilsyneladende ikke haft den store interesse blandt danske forskere og historikere. Pjecen beskriver først og fremmest nogle de aktioner og bevægelser April Carter selv var en del af.
Formann, Preben: Et ikke voldsforsvar kan også være stærkt. I: Kristeligt Dagblads kronik, 06/16/1977.
Gregg, Richard B: The Psychology and Strategy of Gandhi's Non-Violent Resistance.
- Triplicane, Madras: S. Ganesan, 1929. - 169 s.
Gregg, Richard B: Gandhi's Satyagraha or Non-Violent Resistance.
- Triplicane, Madras: S. Ganesan, 1930. - 354 s.
Gregg, Richard Bartlett: Power of Nonviolence.
- New York,: Schocken Books, 1966, - 192 s.
- http://archive.org/details/powerofnonviolen00greg
Gewaltfreie Revolution: Beiträge für eine herrschaftslose Gesellschaft. / : George Lakey ; Michael Randle.
- Hrsg. v. Wolfram Beyer, aus d. Engl. übers. v. Michael Schroeren u. Burkhard Doemke.
- Berlin: Oppo-Verlag, 1988. - 113 s.
Ickevåldsrörelsens idéhistoria : Från ”Reist not Evil” via ”Non-Resistance” till ”Nonviolence”. / : Stellan Vinthagen, fredsforskare, Göteborgs Universitet. Udateret.
- http://www.resistancestudies.org/files/SVIVhistoria.pdf
Jensen, Axel Martin : Ikke-voldsprincipper: Indledning til en drøftelse af emnet i Det danske Kvækercenter 1962.
- København : Det danske Kvækercenter, 1962. - 12 s.
Genudgivet af Fredsakademiet, 2012.
Johansen, Jørgen: Ikkevold som en konstruktiv kraft.
Johansen, Jørgen: Sosialt Forsvar : ikkevoldskamp mot vår tids trusler.
- Oslo : Militærnekterforlaget, 2000. - 157 s.
Kamp uden Vaaben : Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse / Niels Lindberg ; Gammelgaard-Jacobsen ; Karl Erlich. - København : Levin & Munksgaard ; Ejnar Munksgaard, 1937 - 216 s.
"FORORD.
Forfatterne til denne Bog mødtes oprindeligt med andre interesserede i en Studiekreds, der behandlede Bogens Emne, og som med elskværdig Tilladelse blev afholdt i »Arbejdernes Læseselskab«s Lokaler. Deltagerne var Studenter og Arbejdere, der var interesserede i Oplysningsarbejde om Krigens Problemer. Da Studiekredsen var færdig, fortsatte fem af Deltagerne med et mere dybtgaaende Studium. Resultatet heraf blevet meget omfangsrigt Manuskript, der af Hensigtsmæssighedshensyn er nedbragt til denne Bogs Størrelse.
Saaledes som Bogen her fremtræder, omfatter den Stof, der er udarbejdet af tre af de fem, der fortsatte, nemlig fhv. Redaktør Karl Ehrlich fra Tyskland, der har skrevet Kapitlerne om Ruhrkampen og Kappkuppet, stud. polit. Gammelgaard Jacobsen, der har skrevet Kapitlet om Indien og cand. polit. Niels Lindberg, der har skrevet de øvrige Kapitler.
Forfatterne gør opmærksom paa, at de kun er ansvarlige for Indholdet af de Kapitler, de selv har skrevet. Endvidere at det her foreliggende Arbejde for alle Forfatternes Vedkommende - ligesom for de oprindelige Studiekredsdeltagere - er Fritidsarbejde, som man har paataget sig af Interesse. En varm Tak skylder Forfatterne Fuldmægtig cand. jur. Vikelsøe, der har gjort et stort Arbejde ved at forfatte en Rapport om Episoder af Interesse for det her behandlede Emne. Denne Rapport har imidlertid ikke fundet Plads ved den endelige Udformning af Bogen, grundet paa det behandlede Emnes Ufrugtbarhed. En Tak maa ogsaa rettes til Vikelsøe for hans Gennemlæsning og dybtgaaende Kritik af andre Afsnit af Manuskriptet. Endvidere takkes Rigsdagsstenograf stud. polit. Gersmann for hans Arbejde i Studiekredsen og Hjælp ved Manuskriptets Maskinskrivning, og ligeledes Lærerinde ved Borups Højskole, Elise Thomsen for hendes udmærkede Hjælp ved Bogens sproglige Afslibning og Stoffets Ordnmg.
Til sidst takkes Ellen Hørup for hendes store Boggave, der var en værdifuld Hjælp til det historiske Materiales Tilvejebringelse.
Karl Ehrlich.
Gammelgaard Jacobsen.
Niels Lindberg".
Kumar, Ravindra: Gandhi, Non-violence and Democracy with Special Reference to India.
Lakey, Georg: Manifest for ikkevoldelig revolution.
- København : Ikkevold, 1972. - 60 s.
Liversage, Tony: Modstandskamp uden vold. I: Århus Stiftstidendes kronik, 12/03/1989.
Martin, Brian. Backfire manual: Tactics against injustice.
- Sparsnäs: : Irene Publishing, 2012.
'A practical handbook for activists.'
Motståndets sociologi : Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel . / : Stellan Vinthagen.
- Sparnäs : Irene Publishing, 2016.
Nonviolence and Communication / Brian Martin ; Wendy Varney. I: Journal of Peace Research, 2003:2 s. 213-232.
Non-violence in the Civil Rights Movement in the United States of America : Dissertation Freie Universität Berlin, JFK Institut. 2008.Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften. Disputationsdatum 18.02.2009. Wissenschaftlicher Betreuer: Prof. Sieglinde Lemke. / : Eingereicht von Sherif Abdel Sama, 281 s.
Protest, Power, and Change : An Encyclopedia of Nonviolent Action from ACT-UP to Women's Suffrage / by Roger S. Powers (Editor ... et al.) - New York : Garland Publishing, 1997 - 610 pp. - ISBN: 0815309139
Martin Luther KingJr. : A Profile. / editor: C. Eric Lincoln.
- New York : Hill and Wang, 1970. - 232 pp.
Paullin, Theodore: Introduction to Non-Violence.
http://www.archive.org/details/introductiontono18493gut
Resistance in Latin America. The Pentagon, the Oligarchies & Nonviolent Action. /: Prepared by a Quaker Action Group. [Collab.:] Elizabeth Campuzano, Jerry Coffin, [a.o.].Elizabeth Campuzano, Jerry Coffin.
- Philadelphia : National Peace Literature Service, 1970 - 64 s.
Rosenberg, Marshall B.: Livsberigende kommunikation : Om konflikter, og deres fredelige løsning med ikkevoldelig kommunikation.
- Søndersø : Rosenlund forlag, 2006. - 176 s.
Fra diktatur til demokrati : en håndbog i folkelig frigørelse. / : Gene Sharp, oversætter: Jesper Jordan. Informations forlag, 2011.
Sharp, Gene: The Politics of Nonviolent Action, Vol. 2: The Methods of Nonviolent Action.
- Boston: Porter Sargent Publishers, 1973.
Speck, Andreas: A Nonviolent Campaign Against War Profiteers. I: the Broken Rifle, 2005:65 s. 3.
Stichting Satyagraha / Satyagraha Foundation for Nonviolence Studies
- http://www.satyagrahafoundation.org/
Topa, Ishwara: Ethos on non-violence.
- Ahmeddabad : Navajivan Press, 2964. - 152 s.
Vinthagen, Stellan: Ickevåldsaktion – En social praktik av motstånd och konstruktion.
- Göteborgs universitet, Institutionen för freds- och utvecklingsforskning (PADRIGU), 2005. - 492 s. - ISBN: 91 87380 65 X
Why Nonviolence? Introduction to Nonviolence Theory and Strategy / Written in 1978 by Bob Irwin and Gordon Faison.
Wollin, Amod: Ikke-volds aktioner bekymrer Israel mere end terror. I: Information, 06/20/1980.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page