Forsvarsministeriet

Ministerium for dansk militær og militarisme oprettet ved Lov om forsvarets ordning 27. maj 1950. Nuværende struktur fra 1950-1951, ved en sammenægning med Marineministeriet. Tidligere hed forsvarsministeriet hhv Krigsministeriet og Forsvarsministeriet og ministeren hhv krigsminister og forsvarsminister.
Forsvarsministeriet administrerer gennem Forsvarskommandoen de militære enheder som hæren, flåden og luftvåbnet, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet, dele af miljøberedskabet og redningstjenesten samlet i totalforsvaret.
FOV publicerer tidsskriftet 'Nyhedsmagasinet forsvarsfokus' 2004-.
Værnepligtsadministrationen lå i Indenrigsministeriet indtil februar 2004, hvor ministeriet overtager Beredskabsstyrelsen, administrationen af sessioner og Militærnægteradministrationen, herunder Værnepligtsrådet.
Arkiv: Rigsarkivet.
Forsvaret overtager opgaver fra Farvandsvæsenet
Farvandsvæsenet blev nedlagt 3. oktober 2011.
VTS Øresund, Kystudkigstjenesten, Kystredningstjenesten og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi overføres til forsvaret..
/ : Sune Wadskjær Nielsen. Forsvarsministeriet, 28-11-2011
Da Danmark i oktober fik ny regering blev det besluttet at nedlægge Farvandsvæsenet og omfordele dets opgaver. Det er således besluttet, at Det Statslige Lodsvæsen med tilhørende sagsområder samt sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfarende m.v., overdrages til Erhvervs- og Vækstministeriet. Samtidig overdrages også Lodstilsynet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Dette har ellers hidtil ligget ved forsvaret.
Herudover overdrages ressortansvaret vedrørende søopmåling til Miljøministeriet, idet søopmålingsskibene fortsat bemandes og drives af Forsvaret.
Det er samtidig besluttet, at opgaverne vedrørende VTS Øresund, Kystredningstjenesten, Kystudkigstjenesten og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi fastholdes under Forsvarsministeriets område og overføres til forsvaret, idet øvrige opgaver vedrørende oceanografi overføres til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
Se også: Ammunitionsarsenalet ; Ankenævnet for Disciplinarmidler i henhold til Beredskabsloven ; arbejdsmiljø ; berufverbot ; Bedømmelsesrådet for Søofficerer ; bomber ; civilansat ; Dehawk ; Demars : DiB ; Direktoratet for Forsvarets Bygningstjeneste ; ejendomssagen ; FE ; forsvarsforlig ; Forsvarets Disciplinarnævn ; Forsvarets Fabriksstyrelse ; Forsvarets Forskningsråd ; Forsvarets Forskningstjeneste ; Forsvarets Fabriksstyrelse ; Forsvarets Materielnævn ; Forsvarets Rationaliseringsnævn ; Forsvarsakademiet ; forsvarsbudget ; forsvarsbyrde ; forsvarsforlig ; Forsvarsministeriets Ankenævn ; Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ; Forsvarsstyrelsen ; Forvaltningsdirektoratet ; FOV ; generalauditør ; Generalhvervekommissionen ; Generalkommissariatskollegiet : Generalstabens Bureau ; Grønlands Kommando ; Hjemmeværnets Landsråd ; Hjørring ; Hovedorganisationen af Officerer i Danmark ; Hærens Ammunitionsarsenal ; Hærens Krudtværk ; Det høje Krigsraad ; Isbrydningsrådet ; Det kongelige Garnisionsbibliotek ; Krigskancelliet ; Krigskollegiet ; krigskommissær : Krigsministeriet ; krigssekretær ; Kronborg Geværfabrik ; kvartermester ; Materiel- og indkøbsstyrelsen ; Meterologisk Institut ; Det militære gendarmerikorps ; militærpsykologisk tjeneste ; mundkurv ; Mundkurvscirkulæret ; Oksbøllejren ; Operation Danish Bacon ; Regnskabscenter ; Forsvarsministeriets Rådgivnings- og Analysegruppe ; Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd ; SNU ; Det Særlige Styringsråd for Christiania ; tortur ; UAV ; Udvalget vedrørende forsvarets materiel.
Se tillige: Danmark: Våbenhandel.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Forsvaret kommer under tilsyn for rod i arkiverne : Rigsarkivet skrider nu ind over for Hærens Operative Kommando, fordi en stor mængde militære rapporter fra Danmarks indsats under 1990'ernes krige i det tidligere Jugoslavien tilsyneladende er forsvundet fra HOK's arkiver. / Camilla Stubbe Teglbjærg og Jakob Thomsen. Kristeligt Dagblad| 13. december 2010.
Krigsarkiver forsvundet i forsvaret: Et arkiv med indberetninger fra danske enheder, der i midten af 1990'erne var udsendt for at sikre fred i det tidligere Jugoslavien, er sporløst forsvundet fra Hærens Operative Kommando (HOK). Materiale fra mindst otte måneders rapportering til HOK med førstehåndsskildringer fra de danske soldater af udviklingen i det krigshærgede område mangler i arkiverne. / : Camilla Stubbe Teglbjærg. Kristeligt Dagblad, 13. december 2010.
Rod i forsvarets arkiver svækker Irak-undersøgelse: Forsvaret har uorden i sine papirer fra Irakkrigen, viser dokumenter, som Information har fået aktindsigt i. ’Det kan blive problematisk for den kommende Irak-undersøgelse,’ advarer eksperterForsvarets arkivrod er systemisk. / Charlotte Aagaard. Lagt på information.dk 19. december 2011 kl. 22:44. Bragt i den trykte udgave 20. december 2011.
Statens Arkiver: Cirkulæreskrivelse om bevaring, kassation samt aflevering af arkivalier fra myndigheder på Forsvarsministeriets område.
Statens Arkiver d. 22. december 2006.Statens Arkivers j. nr. 2006-302-00029.
Aktstykker vedr. § 12 Forsvarsministeriet.
Breinstrup, Thomas: Danmarks største udlicitering [forsvarets IT-system]. I: Berlingske Tidende, 11/29/2004.
Brøndum, Christian: Danmark hænger på sit problem-fly. I: Berlingske Tidende, 11/12/2004.
Brøndum, Christian: Endnu en topchef i forsvaret går i utide. I: Berlingske Tidene, 01/04/2006.
Brøndum, Christian: Forsvar og skattefar skal slås om de ansatte. I: Berlingske Tidende, 05/26/2005.
Brøndum, Christian: Forsvaret har problemer med troværdigehden. I: Berlingske Tidende, 03/01/2006.
Brøndum, Christian: Forsvaret mangler tusindvis af nye soldater. I: Berlingske Tidende, 04/16/2005.
Brøndum, Christian: Forsvaret glemte plads til soldater i ny bil [Toyota Landcruiser]. I: Berlingske Tidende, 06/04/2005.
Brøndum, Christian: Forsvaret lukker øjnene for misbrug. I: Berlingske Tidende, 05/17/2005.
Brøndum, Christian: Forsvaret presses af jobløfte : Forsvaret leder med lys og lygte efter flere hundrede arbejdspladser til Hjørring. I: Berlingske Tidende, 09/22/2004.
Brøndum, Christian: Forsvaret rammes af økonomisk loft : Allerede nu bruger forsvaret hele beløbet til internationale operationer, selv om antallet af udsendte soldater ligger milevidt fra det niveau, politikerne kræver. I: Berlingske Tidende, 04/19/2007.
Brøndum, Christian: Forsvarets nye helikopere ramt af alvorlige fejl . I: Berlingske Tidende, 04/08/2005.
Brøndum, Christian: Forsvarets top skal have hele magten. I: Berlingske Tidende, 05/26/2004.
Brøndum, Christian: Forsvarets værdier kan forringes af forurening. I: Berlingske Tidende, 11/28/2003.
Brøndum, Christian: Forsvarschefs charmeoffensiv lokker ikke unge. I: Berlingske Tidende, 09/07/2005.
Brøndum, Christian: Krig om svensk fly i danske farver vundet af Norge. I: Berlingske Tidende, 10/23/2004.
Note: Om et kostbart udlån af et forældet Draken-fly til en privat norsk forening.
Brøndum, Christian: Nye redningshelikoptere ramt af alvorlige fejl. I: Berlingske Tidende, 09/13/2005.
Brøndum, Christian: Popstjerner svigtede forsvarets flyaktion [salg af Gulfstream fly til underpris]. I: Berlingske Tidende, 01/14/2005.
Brøndum, Christian: Sikkerhed for udsendte soldater øges : Nye køretøjer for mere end en milliard kroner. I: Berlingske Tidende, 07/19/2005.
Brøndum, Christian: Stort pres på de nye Herkulesfly . I: Berlingske Tidende, 09/11/2006.
Brøndum, Christian: Spildt materiel for milliarder. I: Berlingske Tidende, 03/20/2004.
Brøndum, Christian: Styrt og fejl forsinker forsvarets nye redningshelikoptere i flere måneder.
I: Berlingske Tidende, 12/05/2004.
Brøndum, Christian: Uvis fremtid for kampvognen.
I: Berlingske Tidende, 14/06/2007.
Christensen, Poul Verner: Slotsholmsgade 10 : Forsvarsministeriet i fortid og nutid.
- ISBN 87-7450-057-0
Cordsen, Cristine: Forkert pris på missiler. I: Politiken, 03/24/2004.
Dragsdahl, Jørgen: Ny dansk forsvarspolitik smuldrer. I: Information, 12/10/2003.
Dragsdahl, Jørgen: Forsvarsreform på afveje. I: Information, 12/10/2003.
Faber, Kim: Dansk bombe ramte en kilometer ved siden af. I: Politiken, 06/02/2005.
Forsvaret skal betale Farum-Værløses mrogengave / Christian Brøndum ; Charlotte Welin. I: Berlingske Tidende, 05/21/2005.
Forsvarets arkiver : Vejledning og oversigt I. Hæren 1660-1980 / redigeret af Vagn Aage Petersen.
Rigsarkivet 1984. - 266 s. ; Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse III, 1)
Forsvarskommandoen: Hvem er Hvem i Forsvaret. December 2004.
http://forsvaret.dk/NR/rdonlyres/CAB4EE38-2206-4F60-868D-5B875A87D904/0/hvemerhvemdec04.pdf
Fortegnelse over de i Samtlige militære Love m. m. 1670-1866 indeholdende Bestemmelser, som endnu er gælde. 1908.
Baggesen, C. H. H.: Haandbog i de for Hæren gældende Love og Bestemmelser I-III. 1908.
Krigsministeriets Kundgørelser 1901-1908.
Generalkommandobefalinger. 1911.
Kyhl, O.: Den landmilitære centraladministration 1660-1763. 1976.
Gier 50 år : den første danske serieproducerede datamaskine. / : Christian Gram. Dansk Datahistorisk Forening, 2011.
Leder: En skelsættende dom. I: Information, 18. juni 2018.
Østre Landsrets dom mod Forsvasministeriet i Irak fangernes erstatningssag.
Love vedrørende Hærens Organisation 1867-1907. 1907.
Love om Lønninger m. m. vedrørende Hæren 1867-1907. 1907.
Meddelelser fra Krigsarkiverne / udg. af Generalstaben. - København : 1883-1902.
Forsvarsministeriet: Årlig redegørelse 1993 ff.
French, Sandy: Kampen om forsvaret. I: Information, 0212/2004.
Ilsøe, Trine Maria: Forsvarets ansatte taler kun for sig selv. I: Politiken, 08/27/2004.
Larsen, Hans: Kamphelikoptere kan redde syge. I: Berlingske Tidende, 03/31/2004.
Lindboe, Rasmus: Forsvaret kasseret til tænketank. I: Information, 03/05/2004.
Lindboe, Rasmus: General undsiger forsvarschef. I: Information, 02/03/2004.
Mølsted, Henning: Forsvaret forsømmer at måle Danmarks største IT-projekt : Forsvaret ved ikke om invisteringen på til 1,1 mia. kr. i systemet Demars er pengene værd. I: Ingeniøren, 2004:49 s. 6.
Mølsted, Henning: It-kontrakt med Forsvaret styrker Siemens : Outsourcing til 400 mio sikrer kompetanceudvikling for Siemens danske it-gren. I: Ingeniøren, 2005:3 s. 7 .
Nielsen, Jakob: Søren Gade går stadig med pistol. I: Politiken, 03/30/2005.
Poulsen, P. C.: Militært sprængstof brugt til bombedrab. I: Politiken, 07/22/2005.
Rigsrevisionens beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018.
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse deres opgaver tilfredsstillende.
Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse alle deres opgaver tilfredsstillende i forhold til Forsvarets egne målsætninger herfor.
Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarets lagre, 2021.
Ritzaus Bureau: Beredskab skifter minister. I: Berlingske Tidende, 01/21/2004.
S: Søværnet svigter asbestramte ansatte. I: Politiken, 02/07/2007.
Svendsen, Jacob: Centralisme og topstyring ødelægger dansk forsvar. I: Politiken, 09/23/2007.
Aagaard, Charlotte: Forsvarets top kritiseres for dårlig ledelse. I: Information, 01/08/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page