Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ministerium oprettet 2014.
Fortsat fra: Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
.
Se også: Forskning ; Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning ; Styrelsen for Forskning og Uddannelse ; Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte ; uddannelse ; videnskab.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.
Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Høj-teknologifonden, 2014. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 1
1. Overalt i loven ændres »Danmarks Forskningspolitiske Råd« til: »Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd«, og »Danmarks Forskningspolitiske Råds« ændres til: »Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds«.
2. I § 1, stk. 1, ændres », Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd« til: »og Det Frie Forskningsråd«.
3. § 1, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet ved at give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.«
§ 12
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page