Nuclear 1995
Plutonium sprænghovede bunker

Pantex fabrikken

Amerikansk atomvåbenfabrik i Texas. Del af USAs aktuelle atomvåbenindustrielle kompleks
Pantex fabrikken nær Amarillo, Texas påbegyndte sine aktiviteter i 1942. Under Anden Verdenskrig, var dets vigtigste funktion at fylde konventionel ammunition, bomber og granater, med eksplosive materialer. Denne fabrik blev udfaset i 1945.
I 1949 solgte staten anlægget til Texas teknologiske kollegium (nu Texas tekniske universitet) for en dollar. Hæren krævede stedet i 1951 på foranledning af Atomenergikommissionen, således, at den kunne bygge en facilitet til at samle og adskille nukleare våben. Procter & Gamble var de operationelle entreprenører. Mason og Hanger-Silas Mason selskabet forpligtede sig til at genopbygge anlægget, overtog driften af anlægget i 1956, da Procter og Gamble afviste at forny deres fem-årige kontrakt. I 1963 overtog Atom-energikommissionen fuld kontrol over området. I 1984 og igen i 1989, blev flere tusinde ekstra hektar jord lejet fra Texas Tekniske som en sikkerhedsbuffer.
Pantex har været den største virksomhed til samle nukleare våben komponenter i det endelige produkt, der har samlet næsten alle de over 60.000 nukleare våben produceret i USA. Det har også været ansvarlig for at adskille atomvåben, men de nøjagtige tal er ikke kendte, fordi grænsen mellem samling og demonterring er sløret. Det amerikanske energiministerium har antydedet, at omkring 50.000 atomvåben blev permanent afmontereret mellem 1945 og 1992 på Pantex, men i 1993, indrømmede ministeriet, at det formentlig kun var 10.000 til 15.000 der rent faktisk blev permanent demonteret (min fremhævelse). Pantex har faciliteter til fremstilling af den ikke-nukleare højeksplosivt sprængstof der komprimerer plutonium til den udløsende faktor i et atomvåben. Når et våben er demonteret, fjernes det høj-eksplosive sprængstof for at undgå en utilsigtet detonation. De højeksplosive sprængstoffer brændes i det fri i et område kendt som den brændende grund.
Pantex har udsendt både radioaktiv og ikke-radioaktive farlige materialer i miljøet. DOE indberetninger omfatter kun at 134 kubikmeter af lavaktivt radioaktivt affald ligger begravet på Pantex. Denne forholdsvis lille mængde kan forklares ved det faktum, at anlægget afsender det meste af sit affald til andre anlæg i USA.
Et af de vigtigste miljøproblemer som følge af Pantex er potentiel forurening af Ogallala grundvandsmagasinet som er omkring 150 meter dyb inden for Pantexområdet. Til dato er der ingen forurening konstateret i grundvandsmagasinet. Imidlertid er en række afgørende vandsystemer i Pantex blevet forurenet, (min fremhævelse) og nogle beviser peger på mulig fremtidig forurening af Ogallala.
Pantex har visse stedes et kontinuerligt system af 'øvre' vandførende lag, bestående af lave, lokale zoner af vand. I 1993 rapporterede Energiministeriet at grundvandsstikprøver i et af de højtliggende grundvandsmagasiner indikerede tilstedeværelsen af forskellige opløsningsmidler, tungmetaller, og højeksplosiver, men ministeriet fastholdt, at de højtliggende grundvandsmagasiner er "klart adskilte" fra Ogallala. Desuden fastslog en Energiministriel undersøgelse fra 1988, at udsætningen af ubehandlet kemikali-affald i gruber fra 1954 til 1980 udgjorde en risiko for migration til grundvandet, hvilket vil forurene de grundvandsmagasiner der anvendes til lokal vandforsyning. Undersøgelsen rangerede denne kemiske forureningsrisiko ved Pantex blandt de største farer i det samlede amerikanske atomvåben kompleks. De involverede kemikalier omfatter toluen, acetone, tetrahydrofuran, methanol, dimethylformamid, methyl ethyl keton, tetrachlorethen og ethanol.
Der er også tegn på uranudslip i miljøet på Pantex. Ifølge en rapport fra Energiministeriet fra 1985, overstiger uranprøver i vegetationen på Pantex 70 gange det normale, og uran-koncentrationer i præriehares nyrer var fire til seks gange større end normalt.
Pantex ophørte officielt med at samle nukleare våben i begyndelsen af 1990'erne. Men man fortsætter med at opretholde de eksisterende våbensystemer, og demonterer dem også. I nogle tilfælde kan adskildte våben blive renoveret og samles igen for efterfølgende implementering. I øjeblikket er aktiviteterne på Pantex centreret om afvikling af atomvåben og oplagring af plutonium sprænghoveder.
Plutonium fra demonterede sprænghoveder hober sig hurtigt på Pantex. I fortiden blev den sendt til Energiministeriets Rocky Flats fabriksanlæg nær Denver Colorado til genbearbejdning i nye sprænghoveder. Nu, hvor Rocky Flats opgaver har ændret sig fra produktion til oprensning, er de sprænghoveder, der opbevares ved Pantex, der, i hvad ministeriet har kaldt en "overgangsperiode". Da den langsigtede opbevaring af plutonium endnu ikke er endeligt besluttet, kan midlertidig oplagring af tusindvis af plutonium sprænghoveder på Pantex strække sig ind i årtier. Da Pantex har ikke været tænkt som en plutonium lagerfacilitet, er denne praksis som bemyndiget af Energiministeriet yderst tvivlsom..
Sakset fra Nuclear Wastelands: A Global Guide to Nuclear Weapons Production and It’s Health and Environmental Effects, Arjun Makhijani et al (eds.), The MIT Press, 1995.
Se også: Kansas City Plant ; Peace Farm ; Pinellas Plant, Largo, Florida.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page