Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 10. maj 1940 / Time Line May 10, 1940

Version 3.0

9. Maj 1940, 11. Maj 1940

Dansk våbeneksport til Tyskland under besættelsen

Danish arms exports to Germany during the occupation

Dänischen Waffenexporte nach Deutschland während
der Besatzungszeit

Navn - leverancer - ejer/hovedaktionær
Name - supplies - owner / majority shareholder
Name - Zubehör - Eigentümer / Gesellschafter

 • Absalon - maskindele til skydevåben
 • Ambi - tændsatser
 • Atlas - dampmaskiner, spildevandsanlæg, ekkolod
 • Always - radiosendemodtagere
 • A. P. Møller rederierne - nybygning til den tyske marines overkommando - A. P. Møller
 • A/S Hans Olsens Børstefabrik - geværrensebørster
 • A/S Salodin & Holmblad - camuflagemaling
 • A/S Silva - Hangarporte
 • A/S Søren Wistoft & Co. - dele til ubåde
 • Beidil & Madsen - værktøjsmaskiner
 • Brd. Hansens maskinfabrik - bådmotorer
 • Buhk - motorer og sikkerhedsventiler til ubåde - A.P. Møller
 • Burmeister & Wain A/S - ombygning og reparationer, granatbunde, kanonlavetter, ubådsmotorer
 • Christiani & Nielsen
 • Danfoss
 • DANADKO
 • Dansk Aluminiumsindustri - eloksering,ubådsdele
 • DISA A/S - 20 mm kanoner, andre våben og våbendele - A.P. Møller
 • DFDS A/S - udlejning af passagerskibe og transportpramme
 • Dyrup & Co. - camouflagemaling
 • Emmeches Maskinfabrik - landminer
 • General Motors - samlede flymotorer - Nordwerk
 • Helsingør Skibsværft - ombygning og reparationer
 • Højgaard & Schultz
 • Hærens Vaabenarsenal - Underleverandør til DISA - Staten
 • I. Krüger - Rådgivende ingeniørfirma - 'monopol på Wehrmagtsarbejder'
 • K. Larsens maskinfabrik - kanondele
 • Kampsax
 • Korsør Værft - ombygning af trawlere til militære formål
 • Maskinfabrikken AJCO - granathylstre
 • Maskinfabrikken Globus - flydele
 • Nordwerk - rotorer til V-2 raketterne
 • Odense Værft - ombygning og reparationer - A.P. Møller
 • Petersen & Wraaes Makinfabrik 
 • Rom Søren Sydhavnen
 • Stubs Tandhjulsfabrik.
 • Svendborg Skibsværft
 • Søren Wistofts Vægtfabrik - flammekastere
 • Tandhjulsfabrik på Tagensvej 
 • Tandhjulsfabrik på Hejrevej
 • Titan - kanonlavetter
 • Transdania - Rådgivende ingeniørfirma og handelsfirma i Østeuropa
 • Valby Makinfabrik - Larvefødder til tanks og gearkasser - F. L . Schmidt
 • Vølund - motordele til ubåde, løberuller til tanks, meldeskabe, komponenter og maskin-dele til krigsskibe
 • Wright, Thomsen & Kjær - byggeri af flyve-pladser, bunkers og befæstningsanlæg
 • Aalborg Portland - cement til bunkers - F. L . Schmidt
 • Aalborg Skibsværft - ombygning og reparationer
Kilder: Krigens købmænd og Sabotageroganisationen Bopa.
Information.
Sælsø, Kim: Få værnemagere blandt danske rådgivere.
I: Ingeniøren, 2004:37 s. 8.
Tamm, Ditlev: Danfoss under besættelsen, 2002.
Listen er ukomplet.

05/10/1940
Island besættes af Storbritannien.
Samtidig træder Regeringen Chamberlain tilbage.
En krigskoalition under ledelse den konservative Winston Churc-hill overtager regeringen, med Winston Churchill som ny prierminister i Storbritannien.
Kilde: Moltke, Kai: Mr. Churchills 2’ front.
- København : Frit Forlag, 1947. - 168 s.

05/10/1940
Iceland occupied by Great Britain.
At the same time the government Chamberlain steps back: a war coalition under the leadership of the Conservative Winston Churchill takes over the government with Winston Churchill as new prierminister in the UK.

05/10/1940
Venligsindet ild
Det tyske luftvåben, Luftwaffe, bombarderer ved en 'fejltagelse' den tyske by Freiburg.

05/10/1940
Friendly fire
The German air force, the Luftwaffe, bombs by a 'mistake' the German city Frieburg.

05/10/1940
Freundliches Feuer
Die deutsche Luftwaffe, Bomben von einem "Fehler" der deutschen Stadt Freiburg.
Quellen und Darstellungen: Als deutsche Flieger Freiburg bombardierten : Heute vor 70 Jahren luden deutsche Flieger irrtümlich ihre Fracht über der Stadt ab und töteten 57 Menschen.
Badische Zeitung, Donnerstag, 13. September 2012.
'Schließlich erschien 1981 im Rombach-Verlag die mehr als 200-seitige Arbeit der beiden Historiker Gerd R. Ueberschär und Wolfram Wette "Bomben und Legenden – Die schrittweise Aufklärung des Luftangriffs auf Freiburg am 10. Mai 1940"'.

05/10/1940
Tyskland angriber Belgien, Holland og Frankrig. Italien går ind i krigen på tysk side. Den belgiske regering protessterer officielt til Berlin.
Antallet af flygtninge i Storbritannien vokser med adskillige tusinde efter de tyske angreb på Holland, Belgien og Frankrig. De fleste internerede flygtninge er under anden verdenskrig på the Isle of Man. Omkring 6000 flygtninge sejles til Canada og Australien.
Verzetsmuseum, Amsterdam / The Dutch Resistance Museum
Het Verzetsmuseum, Amsterdam. - ISBN : 90-71944-09-3
Verzetsmuseum, Amsterdam
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam
tlf: 020-620 25 35
email: info@verzetsmuseum.org

05/10/1940!
Danske våbeneksportlov liberaliseres!!!
Lov nr. 246 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse
af Vaaben m.m.. [Uddrag:]
§6: "Det er forbudt uden Tilladelse fra Justitsministeriet
i hver enkelt Tilfælde at udføre:

 1. Vaaben af enhver Art med undtagelse af Jagtvaaben.
 2. Ammunition med Undtagelse af Ammunition til Jagtvaaben.
 3. Instrumenter og Apparater, som udelukkende er forfærdiget til Fremstilling af Krigsammunition eller til Fremstilling eller Istandsættelse af Vaaben.
 4. Materiel til Land- og Søkrig og
 5. Sprængstoffer, derunder Krudt, samt Raamateriale til Fremstilling heraf".

§8: De i §1, §2, Stk1 og §§ 3,5 og 7 indeholdte
Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa militære Myndigheder.
§10: Overtrædelser af de i denne Lov indeholdte eller i Medfør af samme Bestemmelser straffes med Bøde eller Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel indtil 2 Aar… Den skyldige kan tilpligtiges til betale et til Værdien svarende Beløb.
Kilde: Besættelsestidens Fakta, bd. 1 s. 9-11.

05/10/1940
Danish arms export laws liberalized!
Act No. 246 on trading and manufacturing and processing and possession of weapons and more. [Excerpt:] § 6: "It is forbidden without permission from the Ministry of Justice in each case to export...

05/10/1940
Danois lois d'exportation d'armes libéralisé!
Loi n ° 246 sur la négociation et de la fabrication et de la transformation et de détention d'armes et plus encore. [Extrait:] § 6: «Il est interdit, sans l'autorisation du ministère de la Justice, dans chaque cas à l'exportation...

05/10/1940
Daneses leyes de exportación de armas liberalizado!
Ley N º 246 sobre el comercio y la manufactura y el procesamiento y la posesión de armas y mucho más. [Extracto:] § 6: "Queda prohibida sin la autorización del Ministerio de Justicia en cada caso para exportar...

05/10/1940
Dänische Waffen Exportgesetze liberalisierten!
Gesetz Nr. 246 aus dem Handel und der Herstellung und Verarbeitung und den Besitz von Waffen und vieles mehr. [Auszug:] § 6: "Es ist ohne Erlaubnis des Justizministeriums in jedem Fall verboten exportieren...

05/10/1940

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for maj 1940

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page