energi

Græsk: Elektrisk energi, herunder   atomkraft, elektromagnetisk stråling og varme.
Energiproduktion er afhængig af vejret og råstoftilførsler.
Ved al produktion skabes der eller forbruges der energi.
Økonomisk vækst fører til stigende energiforbrug.
Det internationale energiagentur er oprettet i 1974.
Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi, 2018.
§ 5. I denne lov forstås ved følgende:
1) Biogas: Gas, der dannes ved biologisk nedbrydning af biologisk materiale under iltfrie forhold.
2) Biomasse: Materiale, som defineres som biomasseaffald i medfør af lov om miljøbeskyttelse.
3) Elværksfinansieret anlæg: VE-elproduktionsanlæg, som er opført eller ombygget som følge af pålæg efter § 13 i lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning som affattet ved lov nr. 486 af 12. juni 1996 eller efter særlig aftale med energi-, forsynings- og klimaministeren, bortset fra anlæg, der helt eller delvis anvendes til afbrænding af affald.
4) Nettilslutningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet.
5) Produktion i fuldlasttime: Elproduktion svarende til produktionen i en time med vindmøllens installerede effekt.
6) Projektets påbegyndelse: Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først, jf. dog regler fastsat efter § 35 e, stk. 4.
7) VE-elektricitet: Elektricitet, der fremstilles ved anvendelse af vedvarende energikilder.
Stk. 2. Loven anvender herudover samme definitioner som i lov om elforsyning.
Se også: Atomfysik ; biomasse ; Energiankenævnet ; Energiforskningsrådet ; Energiministeriet ; energipolitik ; Energirådet ; Energistyrelsen ; Energitilsynet ; energivåben ; Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum ; fossile brændstoffer ; foton ; geotermisk energi (jordvarme) ; henfald ; Institute for Energy and Environmental Research ; Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ; Klima- og Energiministeriet ; kul ; Miljø- og Energiministeriet ; OPEC ; The Oxford Institute for Energy Studies 1982-. ; Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed ; storskala vandkraft ; renewable energy / vedvarende energi ; Trafik- og Energiministeriet ; vandkraft ; vandkraftværker ; World Commission on Dams ; World Energy Council.

Litteratur

2015 BP Statistical Review of World Energy
- http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

2010 Survey of Energy Resources / : World Energy Council. London. 2010. - 618 s.
- http://www.worldenergy.org/documents/ser_2010_report_1.pdf
1. Coal 1
2. Crude Oil and Natural Gas Liquids 41
3. Oil Shale 93
4. Natural Bitumen and Extra-Heavy Oil 123
5. Natural Gas 151
6. Part I: Uranium 202
6. Part II: Nuclear 243
7. Hydropower 287
8. Peat 337
9. Bioenergy 359
10. Solar Energy 408
11. Geothermal Energy 453
12. Wind Energy 500
13. Tidal Energy 543
14. Wave Energy 562
Avery, John Scales: The Urgent Need for Renewable Energy. In: Eruditio - Journal of the World Academy of Art and Science. Issue 5 Part 2. September 16, 2014.
- http://eruditio.worldacademy.org/issue-5/article/urgent-need-renewable-energy
'The transition to 100% renewable energy must take place within about a century because fossil fuels will become too rare and expensive to burn. But scientists warn that if the transition does not happen much faster than that, there is a danger that we may reach a tipping point beyond which feedback loops could take over and produce a catastrophic increase in global temperature.'
/ 'Overgangen til 100% vedvarende energi skal ske inden for omkring et århundrede, fordi fossile brændsler bliver alt for sjældent og dyrt at brænde. Men forskerne advarer om, at hvis overgangen ikke sker meget hurtigere end det, er der en fare for, at vi kan nå et vendepunkt fra hvilket tilbagekoblingssløjfer kunne overtage og producere en katastrofal stigning i den globale temperatur.'
Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. / : Rigsrevisionen, 2013.
Dirty Energy Dominance: Dependent on Denial – How the U.S. Fossil Fuel Industry Depends on Subsidies and Climate Denial. Oil Change International, 2017.
CRS: Renewable Energy R&D Funding History: A Comparison with Funding for Nuclear Energy, Fossil Energy, and Energy Efficiency R&D. / : Fred Sissine. 2014.
CRS: Renewable Energy R&D Funding History: A Comparison with Funding for Nuclear Energy, Fossil Energy, Energy Efficiency, and Electric Systems R&D. / : Corrie E. Clark, 2018.
Energy-related research and development (R&D)—on coal-based synthetic petroleum and on atomic bombs—played an important role in the successful outcome of World War II. In the post-war era, the federal government conducted R&D on fossil and nuclear energy sources to support peacetime economic growth. The energy crises of the 1970s spurred the government to broaden the focus to include renewable energy and energy efficiency. Over the 41-year period from the Department of Energy’s (DOE’s) inception at the beginning of fiscal year (FY) 1978 through FY2018, federal funding for renewable energy R&D amounted to about 18% of the energy R&D total, compared with 6% for electric systems, 16% for energy efficiency, 24% for fossil, and 37% for nuclear. For the 71-year period from 1948 through 2018, nearly 13% went to renewables, compared with nearly 5% for electric systems, 11% for energy efficiency, 24% for fossil, and 48% for nuclear.
De fossile energiaktier udgør en boble, der venter på at briste: Når investorer og aktionærer opdager, at 80 pct. af de kendte reserver af kul, olie og gas ikke kan brændes af uden at udløse klimakatastrofer, vil værdien af den fossile industris aktier styrtdykke. / : Jørgen Steen Nielsen. Lagt på information.dk 4. november 2012. Bragt i den trykte udgave 5. november 2012 på side 4 i 1. sektion.
Heeger, Troels: Tysk energiforsyning tilbage til kommunerne efter privatisering. I: Information, 01/27/2014.
International Energy Agency: Oil Market Report, 2011 - http://omrpublic.iea.org/currentissues/full.pdf
Leder: For godt til at være sandt. I: Information, 26. august 2015.
Om store vandkraftværker i Sydøstasien.
Leder: Spar på energien, også den grønne. I: Information, 19 april 2018,
Aktuel dansk energipolitik.
Unburnable Carbon / Ikke brændbart kulstof – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble?
/ The Carbon Tracker initiative, 2012. - 36 s.
Pensonskunder stemmer ja til at droppe invisteringer i kul: Tirsdag aften vedtog et flertal på Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling et forslag om at afvikle invisteringer i kul og særligt risikable olie- og gasprojekter. / : Lasse Skou Andersen ; Jesper Løvenbalk Hansen. I: Information, 04/16/2015.
Unburnable Carbon : Rational investment for sustainability. / Victoria Johnson.
nef (the new economics foundation). 2012. - 46 s.
- http://www.neweconomics.org/publications/unburnable-carbon
World Bank (2008) A citizen’s guide to national oil companies, part A: technical report, and part B: data directory.
World Bank, Washington, & Center for Energy Economics, Bureau of Economic Geology, University of Texas, Austin.
- http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/NOC_Guide_A_Technical_Report.pdf
- http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/NOC_Guide_B_Data_Directory.pdf
'This Citizen’s Guide to National Oil Companies presents the results of a survey intended to provide input for the selection of a sample of representative national oil companies to be fully analyzed within the Study on National Oil Companies and Value Creation (launched in March 2008) by the Oil, Gas, and Mining Policy Division of The World Bank.'
'New Study on 49 National Oil Companies by the World Bank and UT-CEE. Dec. 18, 2008
AUSTIN, Texas — Energy analysts at The University of Texas at Austin's Center for Energy Economics (CEE) and the World Bank have completed the first comprehensive database of 49 National Oil Companies (NOCs), titled "A Citizen's Guide to National Oil Companies." The database is complemented by a technical report containing a preliminary analysis and possible interpretation of the data on 49 NOCs and their home countries. NOCs control a majority of worldwide petroleum reserves, produce a majority of the world's crude oil and own much of the world's oil and gas infrastructure. The way they are managed can have a large impact on the global energy supply. At the domestic level, critics have complained that developing countries with NOCs often miss out on their potential to strengthen economies and improve the quality of human life.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page