Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Planlægning

Af Carl Scharnberg

Verden går stadigvæk fremad.
I henhold til den skrivelse kommunen
har modtaget fra amtets embedslæge,
er der nu afsat jord til de af myndighederne
ønskede »virkelige massebegravelser i
krigssituationer«. Den afsatte jord
skønnes at være velegnet. Teknisk Udvalg
har imødekommet kravet om hensyntagen
til risikoen for grundvandsforurening, ligesom
man har taget hensyn til ønsket om sikring af
gode til- og frakørselsforhold i krigstilfælde.
Resultatet er meddelt den læge, der bistår
kommunen i miljømæssige og hygiejniske spørgsmål
samtidig med tilsendelsen af
lokal planer med tydelig afmærkning af
de kommende massegrave og de ønskede
oplysninger om grundvandsdybden samt en
nøje beskrivelse af jordlagenes sammensætning,
hvorefter kommunalbestyrelsen har godkendt
denne del af myndighedernes konkrete
fremtidsplanlægning.
Et spørgsmål om eventuel skiltning
på det afsatte område er efter ønske
blevet udsat
indtil videre.

Kilde: Beredskabsdigte og andre lærestykker, 1980.

Dette skete i 60'erne: En talsmand for Kampagnen mod Atomvåben havde søgt at beskrive den fælles trussel som kernevåbnenes eksistens og spredning betyder for menneskene.
Da han var færdig, lød det næsten anklagende fra salen: Hvilket parti er De medlem af?
Jeg vidste, taleren i årevis havde været medlem af et stort, såkaldt anerkendt parti. Jeg vidste, han havde medlemskortet i baglommen. Hvis han tog det frem, ville han score to point i henhold til den skala, vi anvender i den politiske debat.
I stedet svarede han: Jeg nægter at besvare Deres spørgsmål, thi det repræsenterer hele den kolde krig, der kan betyde begyndelsen til udslettelsen. Tag stilling til det, jeg har sagt, og lad os overveje, hvad vi kan gøre for at hindre den krig efter hvis udbrud, det er så uendelig ligegyldigt, hvilket parti vi har været medlemmer af.

Der er noget galt et sted

»Den der umuliggør en fredelig revolution, nødvendiggør en voldelig«. John F. Kennedy.

I.
Det vakte opsigt i Vendsyssel,
da Ekstrabladet kunne fortælle,
at Sindal kommune har modtaget
en skrivelse fra embedslægen
om snarest at afsætte jord til
en massegrav med henblik på
krigens komme, skønt det var
understreget, at man skulle tage
hensyn til såvel grundvandsstanden
som til gode til- og frakørselsforhold.
Da det blev klart, at det er besluttet,
at hver kommune skal have sin egen
massegrav, faldt sindene til ro. Som
man siger: Ude er godt, men hjemme
er bedst.

IL
Der er noget galt et sted.
Mennesker, der har forstand på
tal, har regnet ud, at man for det
et moderne bombefly med udstyr koster
kan få 30 fakulteter til hver 1.000
studerende eller 75 fuldt udstyrede
hospitaler med hver 100 senge eller
godt 50.000 traktorer, der også kan
køre i u-lande, og så siger nogen, at
man ikke kan få noget for pengene
nu om stunder. Der er noget galt
et sted.

III.
Når mennesker betragter
militærudgifter som noget
uundgåeligt, der er hævet
over debat, forudsætningen
for at overleve, er vi nået
dertil, hvor krigens forud-
sætning endelig er fredet.
Fortsættelsen er historien
om det, ingen ønsker, og
som kunne være undgået,
hvis intet var blevet be-
tragtet som uundgåeligt.

Carl Scharnberg.

Kilde: Udsendt af uofficielle synspunkter, udateret. Eftertryk og opsætning ses gerne.

Se også: Scarnberg, Carl: Børnene.

Scharnberg, Carl: 80'erens huske-råd.

Scharnberg, Carl: Praktisk regning anno 1981.

Note: Ifølge Civilforsvarets 'Memorandum om det civile beredskab i 80'erne' fra juni 1980 s. 40, har 'Kirkeministeriet udsendt retningslinjer for videreførelse af den kirkelige administration i krigstid. Civilforsvarsstyrelsen har til brug for civilregionernes planlægning kortlagt ansvarsfordelingen ved samtidig begravelse af et større antal krigsofre. De fleste ministerier har overvejet, i hvilket omfang beføjelser under krig eller truende udsigt til krig skal delegeres til lokale myndigheder'.

Det er sandsynligt, at en tilsvarende planlægning har fundet sted i de andre NATO-lande under den kolde krig.

Massegravene kaldes nødbegravelsespladser i en udateret skrivelse fra Embedslægeinstitutionen for Nordjyllands Amt til kommunalbestyrelserne i amtet.

Hiroshimadagen i 1981 planter Kvinder for Fred første gang roser på det areal, der i Gladsaxe kommunes kirkegård var afsat til massegrave.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk