Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 13. August 2009 / Timeline August 13, 2009

Version 3.5

12. August 2009, 14. August 2009


08/13/2009
De ansvarlige
Af Erik Stinus
Hvis de tror de har vundet
og at denne sag nu
er ude af verden,
dette dokument kan lægges til side,
puttes ind i en file
mærket
ulovlige flygtninge,
          tar de fejl.

Hvis de tror at en mindedag
for faldne danske soldater
vil slette mindet om denne nat
hvor på ordre fra dem
danske betjente stormer en kirke
for at skille forældre
fra deres børn
og fra hinanden,
          véd de ikke

at den ungdom som i morgen
er det danske folk
hvis tjenere de gerne
igen og igen vil vælges til at være,
vil huske
          hvad de ønsker glemt.
Sorgen og gråden i denne nat
og vredesråbene fra gaden
dagen efter
vil stå indskrevet i historien,
dem til skam,
deres modstandere til ære.
13.VIII.2009

08/13/2009
SOS mod Racisme fordømmer arrestationen af irakerne i Brorssonskirken
Politiet ryddede i nat kl. 2 Brorssonskirken for at arrestere irakerne mhp. at tvangsudvise dem til Irak.
Det skete trods et massivt opbud af demonstranter der deltog i en sit-down blokade for at hindre politibussen med irakerne i at køre væk. Blokaden var fra demonstranternes side 100 % ikke-voldelig; men det samme kan ikke siges om politiets adfærd: de slog med stave, brugte hunde og peberspray mod demonstranterne. Nogle demonstranter blev ramt i hovedet af politistave, én blev sparket i skridtet.
Blandt irakerne er svært syge mennesker, der er blevet nægtet humanitær opholdstilladelse.
De fleste irakere er desuden individuelt i risiko, selv om Flygtningenævnet ikke har givet dem asyl. To af de allerede seks udviste irakere må leve under jorden, til de forhåbentlig kan få sikkerhed i et land, der i modsætning til Danmark respekterer Flygtningekonventionen.
Flertallet af de irakiske asylansøgere i Danmark er fra provinser, hvor FN mener at alle skal have asyl eller beskyttelsesophold, og hvortil FN fraråder tilbagesendelse. Irakernes sager har ikke været prøvet for nogen retlig instans i Danmark; Flygtningenævnet er et administrativt organ.
Med aktionen har politiet krænket kirken, og medvirket til at Danmark overtræder forbuddet mod tilbagesendelse til et land, hvor de risikerer at blive udsat for tortur, umneneskelig eller nedværdigende behandling.
Vi opfordrer regeringen og Folketinget til omgående at standse tvangsudsendelserne og give irakerne asyl eller humanitær opholdstilladelse nu!
Vi opfordrer alle i politiet til i fremtiden at følge deres samvittighed og nægte at deltage i tvangsudsendelser og arrestationer mhp. tilbagesendelse, idet irakerne risikerer tortur, drab og kidnapning i Irak. Tilbagesendelserne er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 3.
Vi opfordrer alle landes regeringer til at protestere over for Danmarks umenneskelige behandling af irakerne. Og til ikke at tilbagesende asylansøgere til Danmark efter Dublinforordningen, da de i så fald risikerer tilbagesendelse til tortur og forfølgelse.
Vi opfordrer befolkningen til at slutte op om kommende demonstrationer og andre initiativer for irakerne.

08/13/2009
Tyve års løgn om PET-registreringer
En omfangsrig, men blodfattig gennemgang af et kontroversielt emne skrevet på systemets præmisser.
Sådan kan PET-komitéens vurdering af vores næsten navnebroder PET-kommissionens beretning på 2.600 sider om 9 års arbejde til 70 mio kr. kort beskrives.
PET-komitéen blev dannet tidligt i 1998 af en kreds af 'bekymrede borgere' (concerned citizens) af forskellig politisk observans - fra det "yderste" venstre til hen over midten. Nogle af os tidligere, daværende eller nuværende folkevalgte. Nogle fra fagbevægelsen eller NGO'er. Formålet var, bl.a. efter eks-agenten Anders Nørgårds afsløringer at presse på for en tilbundsgående undersøgelse af efterretningstjenesternes virke i det danske samfund.
Det slatne kompromis i folketinget efter 1998-valget om nedsættelsen af PET-kommissionen levede ikke op til det, vi ønskede. Og kommissionsberetningen nu bekræfter vores forventninger. Desværre.
Igennem årene fulgte vi Kommissionens arbejde, og i månederne op til offentliggørelsen af beretningen besluttede vi at give den en fair chance i den forstand, at vi ikke ville fare ud samme dag med vores umiddelbare mening om den. I stedet ville vi gennemgå den grundigt og så en måneds tid efter på et offentligt møde fremlægge en begrundet og dermed mere kvalificeret bedømmelse.
Det sker nu på mandag den 17. august kl. 9:30 til 13 (hos 3F Lager, Post og Service på Nørrebro i København) under titlen "De overvågede tager ordet". En lille snes oplægsholdere vil præsentere både generelle og specifikke indlæg, som i øvrigt om kort tid vil blive udgivet i bogform.
Vores kritik forhindrer os ikke i at fastslå, at der faktisk er punkter af relevant betydning i de i alt 15 bind, beretningen fylder.
Det gælder især den mindretalsudtalelse, som professor, dr. jur. Jens Vedsted-Hansen har afgivet om VKR-regeringserklæringen af 30. september 1968 om, at PET ikke længere måtte registrere personer alene for deres lovlige politiske virksomhed. Her påpeges det, at regeringserklæringen i al hemmelighed ændredes og således i praksis ikke respekteredes efter sin kendte og officielle ordlyd. PET fulgte i stedet en aldrig tidligere offentliggjort justitsministeriel instruks af 14. september 1968 og blev således blot ved med at registrere også for fuldt lovlig politisk virksomhed.
Hvem der har ansvaret for dette højst kritisable og efter alt at dømme klart ansvarspådragende dobbeltspil, står hen i det uvisse. Vedsted-Hansen finder ikke, at PETs personale har gjort noget forkert ved at fortsætte registreringerne, idet de handlede efter en tjenestebefaling, der ikke var "klart ulovlig".
Det synes jeg nu ikke er så indlysende. Regeringserklæringen blev jo i sin tid offentliggjort og vakte stor interesse i pressen og den offentlige debat. Det kan ikke have passeret upåagtet hen hos PET. Hvordan kunne de så påstå sig i god tro og registrere videre som tilforn?
Summa summarum: offentligheden og folketinget blev ført bag lyset ved dette dybt udemokratiske, hemmeligholdte dobbeltspil, hvis belastning for retsstaten Danmark stedse bliver værre og værre, hvis intet ansvar, herunder politisk, søges placeret.
De personer, som dengang blev registreret, vil efter alt at dømme kunne få medhold ved danske domstole i, at den danske registreringsordning stred mod Den europæiske Menneskerettighedserklæring først og fremmest derved, at der hverken var gennemsigtighed eller forudsigelighed i ordningen og dens praktiske anvendelse. Der foreligger adskillige domme fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der med dette som afgørende kriterier har givet statsborgere fra en række andre lande end Danmark medhold i klagesager mod deres respektive regeringer og fastslået, at de havde krav på oprejsning. Også dette er genstand for omtale i en mindretalsudtalelse fra Vedsted-Hansen.
Blandt de mange andre spørgsmål, vi i PET-komitéen vil fortsætte vores arbejde med, er det iøjnefaldende behov for at få forbedret (i realiteten at få etableret) kontrol med og åbenheden omkring efterretningstjenesterne. Med den politiske medvind af orkanagtig styrke, som især PET har i disse år, bliver det svært.
Men det gør ikke opgaven mindre presserende.
Bjørn Elmquist,
advokat
medlem af PET-komitéen,
tidligere MF for Venstre og Det radikale Venstre.

08/13/2009

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 2009

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page