domstol

Dommerens sæde i retten.
I demokratier en i princippet uafhængig myndighed som træffer afgørelser i retstvister eller fælder domme.
Domstole kan være historiske, lokale, nationale, internationale samt religiøse.
Et syssel er et geografisk område, der i administrativ henseende udgør en enhed, specielt i ældre tider i Jylland: hvert med sit ting og omfattende flere herreder. En (i Norden brugt) fra oldtiden stammende territorial inddeling, i historisk tid en jurisdiktion med fælles ting (se Herredsting) og fra reformationen til 1806 i gejstlig henseende et provsti, nu grundlag for inddelingen i retskredse og især brugt som rent geografisk inddelingsenhed. Herredsting var den af herredsfogden beklædte underret paa landet til 1919. Den regelmæssige Vej skulde følges, først Herredsthinget, saa Landsthinget, og først derefter det kongelige Retterthing.
Højesteret er Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans. Den er Danmarks Riges øverste domstol, også for for Færøerne og Grønland.
En forfatningsdomstol er en domstol som tager stilling til om den øvrige dømmende magt, parlamentet eller regeringen har brudt forfatningen. Der er forfatningsdomstole i det meste af Europa, bortset fra Skandinavien.
Se også: Admiralitetsretten ; [kgl.] amtsret ; appeldomstol ; Arbejdsretten ; birketing ; boligretten ; byret ; byting ; Dommervagten ; Dommerudnævnelsesrådet ; domsret ; domsslutning ; domstolskontrol ; domstolsprøvelse ; Domstolsstyrelsen ; De Europæiske Fællesskabers Domstol ; Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ; forum ; habeas corpus ; hjemstedsret ; Hof- og Stadsretten ; højesteret ; internationale domstole ; Den Internationale Domstol ; Den Internationale Straffedomstol ; Det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien ; Det internationale tribunal til pådømmelse af folkedrab og andre alvorlige overtrædelser af international humanitær ret begået i Rwanda m.v. ; jurisdiktion ; kommissionsdomstol ; krigsforbryderdomstol ; krigsret ; landemode ; landsting ; landsoverretten ; landsret ; liggetid ; notar ; overkrigsret ; prisedomstol ; Procesbevillingsnævnet ; provstret ; ret ; retfærdig ; retskredse ; rigsret ; rådstueretter ; standret ; Den Særlige Klageret ; tamperret ; Tinglysningsretten ; tribunal ; Sø- og Handelsretten.

Litteratur

Højesteret 1661-1961, I-II. / : Udgivet på Højesterets foranstaltning i trehundredåret for udstedelsen af Forordning om dend Høyeste Rettis administration i Danmark den 14. februar 1661 af Povl Bagge, Jep Lauesen Frost og Bernt Hjejle. G.E.C. Gad, 1961.
Se også: - http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/Pages/default.aspx
Den dansk-norske Høiesterets Historie under Enevælden fra 1661 indtil 1790. / : Sophus Vedel. Gyldendal, 1888.
- https://archive.org/details/dendansknorskeh00vede
Kronologisk fremstilling.
Københavnske Politi- og Domsmyndigheder, I-IV.
/ : Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m., 1975-1976

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page