Fredsdue på sol. Logo til Det danske Fredsakademi af Carsten Rütting Schweitz.

Det Danske Fredsakademi

Semesterplan

Det danske Fredsakademi tilbyder undervisning inden for områderne fred og krig, international politik og fredsundervisning, pacifisme, fredsskabelse og forsoning.

Nogle af de emneområder Fredsakademiet underviser i kan direkte placeres inden for traditionelle fag i gymnasierne og på universitet: dansk, historie, samfundsfag, geografi osv., mens andre tilbud er tværfaglige.

Der er lagt vægt på semesterundervisning, hvor Fredsakademiet forventer, at de studerende overholder kursusplanen og afleverer opgaver til tiden. Kun sygdom kan medføre udsættelse af undervisningsforløbet.

Al undervisning foregår på dansk, norsk eller svensk. Desuden vil det være en fordel om de studerende har et praktisk kendskab til engelsk og tysk, men det er ikke en betingelse for deltagelse i Fredsakademiets semestre.

Da mange af Fredsakademiets fag er tværfaglige forventes det, at de studerende har eller opbygger et bredt kendskab samfundsforhold, idehistorie og politik samt kendskab til videnskabelige arbejdsmetoder, så som

  1. litteratursøgninger i nationalbibliografiens forskellige dele, bogtrykte og online bibliotekskataloger, bogtrykte og online bibliografier og -referenceværker, specielt forskningsoversigter og tidsskriftbibliografier.
  2. søgninger efter oplysninger i videnskabelige bogtrykte publikationer, CD-rommer og hjemmesider med et akademisk præg.
  3. Anvendelse af primære og sekundære kilder, herunder arkivmateriale, kildesamllinger, ældre og nye fremstilinger i bøger, tidsskrifter, CD-Rommer, hjemmesider, nyhedsgrupper.
  4. Analysere det fundne materiale, herunder tekstanalyse, billed- og multimedieanalyse,
  5. Referere til det
  6. Undgå plagiation og
  7. Konkludere

Opgaver vil blive bedømt af kvalificerede cencorer efter gymnasiernes og universiteternes normale praksis. Nogle opgaver bedømmes internt, godkendt/ikke godkendt. Andre opgaver bedømmes eksternt, efter Undervisningsministeriets regler for karaktergivning.

Da Fredsakademiets undervisningstilbud er gratis for de studerende, forventer vi, at dele af nye forskningsresultater offentliggøres i Det danske fredsakademi.

Lærerkontakt

Henvendelser til undervisere vedrørende Semesterplan og andet kan ske ved brev eller ved elektronisk brev. Læs først teksten med ofte stillede spørgsmål og opgavevejledninger igennem.

Skriftlige opgaver

Der skal anvendes mindst én primærkilde og fem sekundære kilder pr. større opgave. Tekster som benyttes til opgaver kan være elektroniske eller bogtrykte. I større opgaver skal litteraturhenvisninger i størst mulig omfang referere til bogtrykte publikationer. Elektroniske tekster skal vedhæftes opgaver som dokumation.


Fredsakademiet.