Fredsakademiets lovsamling

Alt efter hvor mange oplysninger der ligger i Folketingets databaser skal Fredsakademiets lovsamling udbygges.

Her skal listes:

I første omgang skal referencer love og bestemmelser om militarisme, efterretningstjenester, værnepligt, fred og sikkerhed medtages. Hvis det er muligt at finde teksterne i fuld tekst på nettet, skal her kun være referencer til lovene, hvis det ikke er muligt at finde lovene online i Folketinger, Karnovs lovsamling eller i Retsinformation, skal hele lovteksten indarbejdes her.

Love

Folketinget

Spørgsmål til ministre

Referater af folketingsdebatter

Ansøgninger til finansudvalget

Gældende love - Herunder, Bevillingslove og militære forholdsordrer

Finansloven

Gældende forordninger

Gældende anordninger

Gældende cirkulærer

Danske militarismelove

A B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |


A

Forslag til Folketingsbeslutning om forbud mod dansk deltagelse i atomkrigsøvelser og øvelser i undtagelses- og nødretstilstand. Fremsat 10/28/1986.

Bekendtgørelse nr. 109 af 26. maj 1927 angaaende Ammunition til Raket- eller Lyskuglepistoler.
Bekendtgørelse nr. 109 af 26.05.1927
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at Ammunition til Raket- eller Lyskuglepistoler, der indeholder en presset Lyssats, hvori findes Klorat eller Perklorat, ikke kan betragtes som Fyrværkerisager (jfr. § 9 i Lov Nr. 74 af 7. April 1899 angaaende Sprængstoffer, Justitsministeriets Anordning Nr. 666 af 15. December 1920 og sammes Bekendtgørelse Nr. 734 af 28. December 1920), men er at anse som Sprængstof, der falder ind under Bestemmelserne i §§ 1-8 i Lov af 7. April 1899 og under de gældende Forbud mod Indførsel af Sprængstoffer, jfr. foruden nævnte Lovs § 5 Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 612 af 23. November 1918 og Nr. 266 af 21. Juni 1922.

Top


B

Bekendtgørelse angående den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Bombardement fra Skibe i Krigstid, BKI nr 42 af 20/01/1910 (Gældende).

Bekendtgørelse om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om brugsmodeller m.v., BEK nr 518 af 18/06/1992 (Gældende)

Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992.

Vejledning om Bedriftværn, VEJ nr 11714 af 01/04/2000 (Gældende)

Bekendtgørelse af Værnepligtsloven se under værnepligt

Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet se under værnepligt.

Top


C

06/18/1949
Ordensreglement for værnepligtige, der er indkaldt til civilt arbejde.

Forslag til Lov om ændring af lov om det civile beredskab, Lov om forsvarets personel og lov om forsvarets organisation m.v. (Ophævelse af diverse bemyndigelser og fuldmagter). Fremsat 10/28/1986.

04/01/1949
Lov nr. 152 om Civilforsvaret

12/23/1959
Lov nr. 342 om det civile beredskab

Top


D

Top


E

Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den 14. Januar 1946 i Paris undertegnede Aftale om Erstatninger fra Tyskland, om Oprettelse af et interallieret Erstatningsbureau og om Tilbagegivelse af monetært Guld, BKI nr 9 af 28/06/1946 (Gældende)

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
Beskæftigelsesministeriets lov nr. 423 af 10/6 2003, med følgende ændringslov indarbejdet: lov nr. 186 af 18/3 2009 (Dækning af skader forvoldt ved terror m.v.) § 2.

Top


F

Forslag til Folketingsbeslutning om ophævelse af forholdsordren. Fremsat 10/28/1986.

AND nr 63 af 06/03/1952 (Gældende)
Lovgivning som forskriften vedrører
Ingen
Senere ændringer til forskriften
AND nr 130 af 26/04/1961
Forskriftens fulde tekst
Anordning om forholdsordre for det militære forsvar ved angreb på landet og under krig

(Forholdsordren)

Vi Frederik den Niende,af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken; Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt. I tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed uden for dansk territorium skal de angrebne styrker ufortøvet optage kampen uden at ordre afventes eller søges indhentet, selv om krigserklæring eller krigstilstand ikke er de pågældende chefer bekendt.

Dersom forsvarets styrker ikke inden angrebet er bragt op på fuld krigsstyrke, er ethvert angreb på Danmark ude fra eller på dets forfatningsmæssige myndigheder at betragte som ordre til mobilisering.

Hjemmeværnet møder uopholdeligt som bestemt ved »Hjemmeværnet på plads.«

Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville fremkomme falske ordrer og meddelelser til befolkningen og til mobiliserende eller kæmpende styrker.

Ordrer om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand eller afbryde påbegyndt mobilisering eller kamp må derfor ikke adlydes, før der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af dertil kompetent myndighed.

Ordrer fra forfatningsmæssige myndigheder, der er taget til fange, eller som af fjenden er sat ud af funktion på anden måde, skal ikke adlydes.

Angrebne enheder eller enheder i nærheden af angrebne enheder sætter uden at afvente ordre omgående alle til rådighed stående midler ind i kampen. Isolerede styrker skal, under energiske forsøg på at sinke fjendens fremrykning mest muligt og tilføje ham størst mulige tab, søge forbindelse med andre kæmpende danske eller allierede enheder.

Kampen skal, selv om styrkerne kæmper isoleret, føres med største energi for herved at skaffe tid til at organisere styrker i eller uden for området.

Kampen skal fortsættes, selv om fjenden truer med repressalier for at bevæge vore styrker til overgivelse. Bliver det uomgængelig nødvendigt at opgive et landområde til fjenden, skal styrkerne gøre, hvad der er muligt for at nå frem til forsvarskampen på andre frontafsnit.

Chefer for landsdelskommandoer, regioner, regimenter, selvstændige afdelinger, marinekommandoer, -distrikter, basiskommandoer m.fl. træffer, når angreb er erkendt, alle foranstaltninger til at forøge deres enheders fredsstyrke i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og søger snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.

5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes. Politiet vil på dette område bistå de militære myndigheder.

Våben og andet krigsmateriel må aldrig falde i fjendens hånd i brugbar stand.

Befalingsmænd, mather og værnepligtige af hær, søværn, flyvevåben, korps m.fl., - hvadenten de er tjenstgørende, afskedigede (endnu mødepligtige ved mobilisering), hjem kommanderede eller hjemsendte - skal, når angreb på Danmark erfares, ufortøvet og uden at afvente ordre om mobilisering give møde som befalet ved designeringsskrivelse eller på den i soldaterbogen (orlogsbogen) indklæbende røde mødebefaling.

Såfremt landet bliver delvis besat af angriberen, skal alle, der ikke kan nå frem til deres egen afdeling, tilslutte sig andre kæmpende danske eller allierede enheder.

Af det personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet, skal de, der i fredstid er iklædt og udrustet, møde som bestemt ved »Hjemmeværnet på plads«. Det øvrige personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet, skal derimod afvente nærmere ordre.

Anordning nr. 405 af 27. september 1951 sættes herved ud af kraft.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Givet på Amalienborg, den 6. marts 1952.

Under Vor Kongelige Hånnd og Segl.

Frederik R.

(L.S.)

Harald Petersen.

Officielle noter
Ingen

06/18/1969
Lov nr. 334 om Forsvarets organisation m.v.

04/26/1973
Lov nr. 214 om Forsvarets organisation m.v.

06/01/1973
Lovbekendtgørelse nr. 308 om Forsvarets organisation m.v.

Forsvarsministeriet: Kundgørelse for forsvaret: Direktiv for Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 14/12/1977.

05/26/1982
Lov nr. 230 om Forsvarets organisation m.v.

05/26/1982
Lov nr. 232 om Forsvarets personel.

07/13/1988
Lov nr. 378 om Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: § 1. Med det formål at have indseende med forsvarets og politiets efterretningstjenester etableres et udvalg.
Stk. 2. Udvalget udgøres af 5 folketingsmedlemmer udpeget af de folketingspartier, som har sæde i Folketingets Præsidium. Udvalget vælger selv sin formand.
Stk. 3. Hvert medlem af udvalget kan foranledige udvalget indkaldt til møde. Endvidere kan drøftelse i udvalget finde sted efter ønske fra regeringen.
Stk. 4. Til udvalget knyttes en sekretær, som ikke er medlem af Folketinget. Sekretæren skal stå i fast tjenesteforhold til Folketinget.
§ 2. Regeringen underretter udvalget om indholdet af de retningslinier, der er gældende for efterretningstjenesternes virksomhed. Endvidere holder regeringen udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed. Denne orientering sker under hensyntagen til de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningsvirksomhed.
§ 3. Udvalget kan enten mundtligt eller skriftligt over for regeringen tilkendegive sin opfattelse vedrørende de spørgsmål, som tages under behandling i udvalget.
§ 4. Den bevillingsmæssige kontrol med efterretningstjenesterne er ikke omfattet af udvalgets indseende. Udvalget kan dog i forbindelse med indhentning af oplysninger hos regeringen blive gjort bekendt med generelle bevillingsmæssige forhold i relation til efterretningstjenesterne.
§ 5. Udvalgets medlemmer og sekretær er forpligtede til at bevare tavshed om, hvad de erfarer i udvalget.
§ 6. Loven træder i kraft den 1. august 1988.
Givet på Marselisborg Slot, den 6. juli 1988
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/Erik Ninn-Hansen

02/27/2001
Lov nr. 122 om Forsvarets organisation m.v.

Top


G

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af de på den diplomatiske konference i Genève den 12. august 1949 undertegnede fire konventioner henholdsvis til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen, om behandling af krigsfanger og om beskyttelse af civile personer i krigstid, BKI nr 26 af 26/07/1951 (Gældende)

Top


H

Bekendtgørelse af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23084

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter, LBK nr 732 af 27/11/1989 (Gældende)

Herved bekendtgøres lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 25. oktober 1978 som ændret ved lov nr. 369 af 7. juni 1989.
§ 1. På opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel, kan meddeles hemmeligt patent i overensstemmelse med nedenstående regler…

05/31/1961
Lov nr. 168 om Hjemmeværnet.

05/16/1962
Lov nr. 173 om Hjemmeværnet.

06/18/1969
Lov nr. 336 om Hjemmeværnet.

05/23/1973
Lov nr. 289 om Hjemmeværnet.

08/29/1973
Lovbekendtgørelse nr. 544 om Hjemmeværnet.

05/26/1982
Lov nr. 231 om Hjemmeværnet.

03/08/1994
Lovbekendtgørelse nr. 164 om Hjemmeværnet.

Top


I

L. nr. 91 af 29.03.1924 om indkvartering som ændret ved Lov nr. 64 af 27.03.1929 om indkvartering.

Kapitel 1.
Ordinær Indkvartering

§ 1. Bestemmelserne om ordinær Indkvartering kommer til Anvendelse overfor de Købstæder, i hvilke Staten har oprettet eller opretter Garnisoner, samt overfor de Landkommuner, i hvilke Staten opretter Garnison, og som er villige til at underkaste sig disse Bestemmelser, jfr. § 1 i Lov Nr. 77 af 12. Marts 1923.

Det paahviler saadanne Kommuner at yde de i samme garnisonerende militære Styrker nedennævnte Fornødenheder, for saa vidt Staten ikke selv sørger for deres Tilvejebringelse, nemlig:

1. Kvarter til det værnepligtige Mandskab, dog undtaget Sekondløjtnanter og ligestillede,
2. Staldrum til de til Garnisonen hørende Heste med Undtagelse af Officersheste,
3. Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.,
4. Sygestuer eller Sygehuse til Garnisonens syge, samt
5. Samlings- og Eksercerpladser,

alt saaledes som det nærmere er bestemt i denne Lov eller fastsat ved de med Hjemmel i denne udstedte administrative Bestemmelser, og mod den Godtgørelse fra Staten, som fastsættes i denne Lov.

Kvarter

§ 2. Kvarter til Garnisonens Mandskab tilvejebringes af vedkommende Kommune, der enten selv kan opføre Bygninger til denne Brug, jfr. § 4, eller ved Licitation eller paa anden Maade afslutte Overenskomster med private om Tilvejebringelse af de fornødne Kvarterer.

Naar der indkaldes Mandskab for en kortere Tid end en Maaned, kan Kommunen, for saa vidt Mandskabet ikke kan anbringes i de i Henhold til nærværende Paragrafs 1ste Stykke tilvejebragte Kvarterer, mod den i § 5 fastsatte Godtgørelse, ved Ligning paalægge Indehavere af Beboelseslejligheder, fortrinsvis Lejligheder af et Flademaal paa i alt 100 m2 eller derover, at afgive de fornødne Kvarterer. Den, hvem det saaledes er paalagt at afgive Kvarer af sin Lejlighed, er berettiget til at anvise Kvarteret andetsteds, naar det opfylder de ifølge § 3 gældende Bestemmelser og det kan ske uden forøget Udgift for Kommunen.

Med Hensyn til Indkvartering af Mandskab, der indkaldes i Anledning af Formering af Sikringsstyrke eller Mobilisering, forholdes der, for saa vidt Mandskabet ikke kan anbringes i de af Kommunen i Henhold til nærværende Paragrafs 1ste Stykke tilvejebragte Kvarterer, efter de for ekstraordinær Indkvartering fastsatte Regler.

§ 3.1) Kvartererne skal være sunde og gode, vel vedligeholdte og i det hele byde de indkvarterede fuldt forsvarlige hygiejniske Forhold; de skal være saaledes indrettet, at hver Mand erholder mindst 15 m3 Luftrum og 4,25 m2 Gulvflade. Kvartererne skal være forsynet med 1 Seng pr. Mand og det i øvrigt fornødne Inventar; for saa vidt Sengene er opstillet med Længdeside mod Længdeside, skal Afstanden mellem dem som Regel være 1 m og aldrig under 80 cm. Kvarteret skal af den, der afgiver dette, holdes oplyst og – for saa vidt det paagældende Rum er bestemt til Ophold om Dagen – opvarmet i det Omfang, Aarstiden og Tidspunktet fordrer.

I Forbindelse med Kvarterer til Brug for mere end 12 Mand skal afgives særlige Samlingsstuer til Ophold om Dagen, Pudsestuer, Vadskerum og Tørrerum samt Nødtørftsanstalter.

Naar der indkaldes Mandskab for en kortere Tid end 2 Maaneder, kan der under saadan Indkaldelse saavel til dette Mandskab som til de i Kommunen i øvrigt indkvarterede Styrker til Kvarter anvendes Lokaler, der kun afgiver 10 m3 Luftrum pr. Mand og en mindre Gulvflade end foran foreskrevet. Det samme gælder, naar Tjenestetid for Mandskab til fortsat Tjeneste og Mandskab til første Indkaldelse falder sammen for en kortere Tid end 2 Maaneder.

Som Kvarter til værnepligtige Befalingsmænd og ligestillede og Befalingsmandselever kan ikke anvises Lokaler, der samtidig anvendes til Kvarter for menige.

Nærmere Bestemmelser om Kvarterets Indretning, Belysning og Opvarmning samt Inventarets Beskaffenhed fastsættes ved en af Indenrigsministeren efter Forhandling med Forsvarsministeren udfærdiget Bekendtgørelse.

§ 4. For saa vidt vedkommende Kommune opfører eller træffer Overenskomst med private om Indretning af Bygninger, der særligt og udelukkende er bestemt til Indkvartering, skal Indretningen og Beliggenheden godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet. Naar Kommunen tilvejebringer saadanne særlige Kvarterbygninger (Kaserner), fritages den for de i § 3, 1ste Stykke, fastsatte Pligter med Hensyn til Anskaffelse og Vedligeholdelse af Senge og andet løst Inventar samt for Udgifterne til Opvarmning og Belysning. Kasernerne skal være forsynet med de nødvendige Kakkelovne (Varmeapparater), og der skal være indlagt Vand, Elektricitet og saa vidt muligt Gas samt være tilvejebragt den fornødne Vandafledning.

Kasernerne, til hvilke der skal høre en indhegnet Gaardsplads af passende Størrelse, skal fyldestgøre Kravene i den gældende Bygningslovgivning og i øvrigt opfylde de Bestemmelser, der er fastsat i § 3 og i den i Henhold til nævnte Paragraf udstedte Bekendtgørelse.

Medens Vedligeholdelsen af Kasernen med fast Inventar og Udredelsen af de paa Ejendommen hvilende Skatter og Afgifter paahviler Kommunen, vil Udgifterne til Kasernens Drift, saasom til Opvarmning og Belysning, jfr. 1ste Stykke, Renholdelse og Vandafgift være at afholde af Staten.

§ 5. For de afgivne Kvarterer ydes Godtgørelse efter følgende Regler:

a. For Kvarterer, der er indrettet i Overensstemmelse med § 4 i særlige Bygninger, yder Staten vedkommende Kommune en samlet aarlig Godtgørelse svarende til 51/2 pCt. af Bygningens Opførelsessum og 3 pCt. af Grundens Værdi ved Bygningens Opførelse, jfr. § 13.

b. For Kvarterer, der tilvejebringes ved Ligning i Henhold til § 2, 2det Stykke, yder Staten gennem Kommunen vedkommende Kvartervært: for Sommerhalvaaret
(15. Maj – 14. Oktober) 35 Ø. pr. Manddag
for Vinterhalvaaret
(15. Oktober – 14. Maj) 40 – – –

c. For andre Kvarterer, der ved Licitation eller ved andre Overenskomster med private tilvejebringes af Kommunen i Henhold til § 2, 1ste Stykke, yder Staten denne:
for Sommerhalvaaret
(15. Maj – 14. Oktober) 25 Ø. pr. Manddag
for Vinterhalvaaret
(15. Oktober – 14. Maj) 30 – – – .

Kvartergodtgørelsen under c. ydes for den Tid, Kvarteret er krævet stillet til Raadighed. Saafremt det senere viser sig, at der ikke er Brug for Kvarteret i hele dette Tidsrum, kan Kvarterlokalet dog altid afmeldes med 8 Dages Varsel til den 1. i en Maaned.

Staldrum

§ 6. Staldrum til Garnisonens Heste tilvejebringes af Kommunen, der enten selv kan opføre Bygninger til dette Brug, jfr. § 8, eller ved Licitation eller paa anden Maade afslutte Overenskomst med private om Tilvejebringelse af fornødent Staldrum.

Naar der skal tilvejebringes Staldrum for kortere Tid end en Maaned, kan Kommunen, for saa vidt der ikke er tilstrækkelig Plads i de i Henhold til nærværende Paragrafs 1ste Stykke tilvejebragte Stalde, mod den i § 9 fastsatte Godtgørelse, ved Ligning paalægge Indehavere af Stalde at afgive fornødent Staldrum. Den, som det er paalagt at afgive Staldrum, er berettiget til at anvise dette andetsteds, naar det opfylder de ifølge § 7 gældende Bestemmelser og det kan ske uden forøget Udgift for Kommunen.

Ved Formering af Sikringsstyrke eller Mobilisering forholdes der med Hensyn til Anbringelsen af de Heste, der ikke kan opstaldes i de af Kommunen i Henhold til nærværende Paragrafs 1ste Stykke tilvejebragte Stalde, efter de for ekstraordinær Indkvartering fastsatte Regler.

§ 7. Staldene skal være i forsvarlig Stand, vel vedligeholdte og indrettede med Spiltov, Hække og Krybbe; Spiltovene skal være mindst 125 cm brede.

Ved Staldene skal saa vidt muligt forefindes særskilte Pladser til Gødning. Endvidere skal der være Plads til Fourage samt medfølge Rengøringsrekvisitter og Foderkister. Staldene skal af den, der afgiver dem, holdes oplyste i fornødent Omfang.

Til Optagelse af Garnisonens syge Heste skal afgives særligt Staldrum.

Nærmere Bestemmelser om Staldenes – derunder Sygestaldenes – Indretning, Inventarets Beskaffenhed m.v. fastsættes ved en af Indenrigsministeren efter Forhandling med Forsvarsministeren udfærdiget Bekendtgørelse.

§ 8. For saa vidt vedkommende Kommune opfører eller træffer Overenskomst med private om Indretning af Bygninger, der særligt og udelukkende er bestemt til Staldrum for Garnisonens Heste, skal Indretningen og Beliggenheden godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet. Naar Kommunen tilvejebringer saadanne særlige Staldbygninger, fritages den for de i § 7, 2det Stykke, fastsatte Pligter med Hensyn til Anskaffelse og Vedligeholdelse af løst Inventar samt for Udgiften til Belysning. I Staldbygningerne skal være indlagt Vand og Elektricitet (Gas), og der skal være tilvejebragt fornøden Vandafledning.

De pagældende Staldbygninger, hvortil der skal høre en indhegnet Gaardsplads af passende Størrelse med overdækket Grube til Gødning, skal opfylde Kravene i den gældende Bygningslovgivning og i øvrigt opfylde de Bestemmelser, som er fastsat i § 7 og i den i Henhold til nævnte Paragraf udstedte Bekendtgørelse.

Vedligeholdelsen af Bygningerne med fast Inventar og Udredelsen af de paa Ejendommen hvilende Skatter og Afgifter paahviler Kommunen, hvorimod Udgiften til Bygningernes Drift, saasom til Belysning, Renholdelse og Vandafgift, afholdes af Staten.

§ 9. Som Godtgørelse for de afgivne Staldrum yder Staten følgende Beløb:

a. For Staldrum, der er indrettet i Overensstemmelse med § 8 i særlige Bygninger, yder Staten vedkommende Kommune en samlet aarlig Godtgørelse svarende til 5 pCt. af Bygningens Opførelsessum og 3 pCt. af Grundens Værdi ved Bygningens Opførelse, jfr. § 13.

b. For Staldrum, der tilvejebringes ved Ligning i Henhold til § 6, 2det Stykke, yder Staten gennem Kommunen vedkommende Staldejer 15 Ø pr. Hestedag.

c. For andet Staldrum, der ved Licitation eller anden Overenskomst med private tilvejebringes af Kommunen i Henhold til § 6, 1ste Stykke, yder Staten 10 Ø. pr. Hestedag.

Godtgørelsen under c. ydes for den Tid, Stalden er krævet stillet til Raadighed. Saafremt det senere viser sig, at der ikke er Brug for Staldrummet i hele dette Tidsrum, kan det dog altid afmeldes med 8 Dages Varsel til den 1. i en Maaned.

Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.

§ 10. Det paahviler Kommunen i fornødent Omfang til Garnisonen at afgive følgende Lokaliteter med det til deres særlige Anvendelse fornødne faste Tilbehør:

Vagtlokaler,
Arrestlokaler,
Værksteder,
Fouragemagasiner,
Vognskure,
Magasinlokaler til Feltartilleri,
Depotlokaler for Regimenter, Batailloner og Afdelinger,
Munderings-, Vaaben-, Sele- og Sadelkamre samt
Ammunitionsmagasiner.

Lokalernes Vedligeholdelse paahviler Kommunen, hvorimod Lokalerne ikke skal være forsynet med løst Inventar eller Rekvisitter.

Nærmere Bestemmelser om Lokalernes Indretning m.v. fastsættes af Indenrigsministeriet efter Forhandling med Krigsministeriet.

For saa vidt Kommunen opfører særlige Bygninger til den omhandlede Anvendelse, betaler Staten for Afbenyttelsen en aarlig Godtgørelse svarende til 61/2 pCt. af Bygningernes Opførelsessum og 4 pCt. af Grundens Værdi ved Bygningens Opførelse, jfr. § 13. Indrettes de paagældende Lokaler i allerede bestaaende, Kommunen tilhørende Bygninger, betaler Staten en passende Leje, der i Mangel af Overenskomst fastsættes af en Voldgift, sammensat som nævnt i § 13, 2det Stykke. – Tilvejebringer Kommunen Lokalerne ved Lejemaal, godtgør Staten Kommunen den ydede Leje, forudsat at denne er godkendt af Indenrigsministeriet.

Sygestuer eller Sygehuse

§ 11. Kommunen skal – for saa vidt der ikke træffes Overenskomst om anden Ordning – til Garnisonen afgive Sygestuer eller et Sygehus med sædvanlig fast Tilbehør og af en saadan Størrelse, at Garnisonens syge under ordinære Sundhedsforhold – herunder dog ogsaa indbefattet mindre og jævnligt forekommende Epidemier – kan optages deri.

De nævnte Lokalers Vedligeholdelse paahviler Kommunen, hvorimod Lokalerne ikke skal være forsynet med løst Inventar eller Rekvisitter.

Nærmere Bestemmelser om Lokalernes Indretning fastsættes af Indenrigsministeriet efter Forhandling med Krigsministeriet.

For de paagældende Lokalers Afbenyttelse betaler Staten Kommunen en aarlig Godtgørelse, svarende til 61/2 pCt. af Bygningernes Opførelsessum og 4 pCt. af Grundens Værdi, jfr. § 13.

Samlings- og Eksercerpladser

§ 12. Kommunen skal til Garnisonens Brug tilvejebringe Samlings- og Eksercerpladser, hvis Beliggenhed, Størrelse og Form skal godkendes af Krigsministeriet og Indenrigsministeriet.

Som Godtgørelse for Samlings- og Eksercerpladser yder Staten et Beløb, der svarer til den Leje, som betales for tilsvarende Jorder, der bortforpagtes til Landbrug. Ved Fastsættelsen af Godtgørelsen vil der dog være at tage Hensyn til den Indtægt, som det maa antages, at Kommunen, uanset Arealets Benyttelse til Samlings- eller Eksercerplads, vil kunne have af dette.

Opnaas der ikke Enighed mellem Stat og Kommune om Godtgørelsens Størrelse, fastsættes den for et Aar ad Gangen af en Voldgift, der sammensættes paa samme Maade som nævnt i § 13, 2det Stykke.

Har Kommunen tilvejebragt Arealerne ved Lejemaal, giver Staten Godtgørelse for den udlagte Leje, saafremt Lejekontrakten er godkendt af Indenrigsministeriet.

Andre Bestemmelser

§ 13. Den i §§ 5 (a.), 9 (a.), 10 og 11 omhandlede Ansættelse af de paagældende Bygningers Opførelssum og Grundenes Værdi bliver at foretage af Indenrigsministeriet og vedkommende Kommune i Forening.

Opnaas ikke Enighed om Værdiansættelsen, foretages denne af en Voldgift bestaaende af en af Indenrigsministeriet og en af Kommunen udpeget Mand samt en af Ministeriet og Kommunen i Fællesskab valgt Formand. Udgifterne ved Voldgiften afholdes med Halvdelen af Staten og Halvdelen af Kommunen.

Naar der foretages Forbedringer af de paagældende Bygninger, kan den oprindelige Opførelsessum med Indenrigsministeriets Godkendelse forhøjes med hele eller en Del af det anvendte Beløb.

§ 14. For saa vidt Garnisonsforholdene ændrer sig saaledes, at det maa paaregnes, at de særlige Bygninger, som Kommunen maatte have tilvejebragt til Garnisonens Brug i Henhold til §§ 4, 8, 10 og 11, fremtidig enten slet ikke eller dog ikke i det hidtidige Omfang vil være paakrævede, kan Krigsministeriet meddele Kommunen dette med den Virkning, at den samme tilkommende Godtgørelse fra Staten fra den 1. April eller 1. Oktober, der ligger mindst 3 Maaneder efter Meddelelsen, henholdsvis bortfalder eller fremtidig kun beregnes for de Bygninger, der stadig vil være Brug for.

I saa Tilfælde er Kommunen berettiget til af Staten at forlange en Erstatning, for saa vidt angaar de bygninger, som der herefter ikke er Brug for. Denne Erstatning fastsættes – medmindre Stat og Kommune enes om anden Ordning – til et Beløb, der er lig Forskellen mellem den Værdi, hvortil Bygningen og Grunden er ansat i Henhold til § 13, og den eventuelt lavere Værdi, Bygningen og Grunden maatte have for Kommunen til anden Anvendelse. Saafremt der ikke mellem Stat og Kommune tilvejebringes Enighed om denne Værdi, fastsættes den af en Voldgift, der sammensættes paa samme Maade som foreskrevet i § 13, 2det Stykke. – Staten kan forlange sig den paagældende Bygning overdraget for den ansatte Værdi.

Staten er berettiget til at forlange Erstatningens Betaling udstrakt over et Tidsrum af 10 Aar mod at forrente det til enhver Tid tilbageværende Beløb med 5 pCt. p.a.

§ 15. Snarest muligt efter hvert Aars 1. Oktober og 1. April indsender Kommunalraadet til Indenrigsministeriet Opgørelse over den Godtgørelse, som ifølge nærværende Lov tilkommer Kommunen for ordinær Indkvartering i det forløbne Halvaar.

§ 16. Sager angaaende en Kommunes Ydelser efter denne Lov, om hvis Afgørelse der ikke opnaas Enighed mellem Kommunalraadet og Garnisonskommandanten, kan af Kommunalraadet, eller Garnisonskommandanten gennem Krigsministeriet, forelægges Indenrigsministeriet, der efter Forhandling med Krigsministeriet træffer endelig Afgørelse i Sagen.

Kommunalraadet kan ved Behandlingen af de paagældende Sager lade sig repræsentere af sin Formand eller et i dette Øjemed nedsat Udvalg, ligesom Garnisonskommandanten kan lade sig repræsentere ved en Officer.

§ 17. De paa Grundlag af den hidtil gældende Lovgivning før 1. April 1924 mellem Staten og en Række Garnisonskøbstæder afsluttede Overenskomster om Kasernebygninger m.v. forbliver i Kraft, indtil de maatte blive ophævet eller afløst af nye paa Grundlag af denne Lov afsluttede Overenskomster.

Saafremt ny Overenskomst ikke er afsluttet inden 2 Aar efter denne Lovs Ikrafttræden, er saavel Staten som Kommunen berettiget til at forlange den bestaaende Overenskomst ophævet, og Forholdet mellem Staten og Kommunen er da underkastet denne Lovs almindelige Bestemmelser.

Saa længe de nævnte ældre Overenskomster forbliver i Kraft, skal disse i Forbindelse med den hidtidige Lovgivning, hvorpaa de hviler, være afgørende for saavel Kommunens Pligter som Kommunens Rettigheder med Hensyn til de Ydelser, Overenskomsterne angaar, dog at der for Indkvartering af Mandskab i de paagældende Kaserner ydes Kommunen en ekstraordinær Godtgørelse af 6 Ø. pr. Manddag udover den Godtgørelse, Kommunen ellers vilde have Krav paa, samt yderligere 6 Ø. pr. Manddag, for saa vidt Belægningen er nedsat med 1/3 eller mere af den i Overenskomsten beregnede fulde Belægning.

Kapitel 2.
Ekstraordinær Indkvartering

§ 18. Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering kommer til Anvendelse, naar militære Styrker skal indkvarteres udenfor deres Garnison, samt ved Indkvartering af det Personale, der udsendes af Generalstaben til topografiske Arbejder.

I saadanne Tilfælde skal der paa Begæring af vedkommende militære Myndighed ved den civile Øvrigheds Mellemkomst af Ejere og Brugere af faste Ejendomme paa det Sted, hvor Indkvarteringen skal foregaa, ydes de militære Styrker følgende Fornødenheder:

1. Kvarter – med eller uden Bespisning – til samtlige til den militære Styrke hørende Personer samt Skrivestuer,
2. Staldrum til samtlige til den militære Styrke hørende Heste,
3. Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.,
4. Sygelokaler,
5. Samlings- og Øvelsespladser,

alt saaledes som det nærmere er bestemt i denne Lov eller fastsat ved de med Hjemmel i denne udstedte administrative Bestemmelser, og mod den Godtgørelse fra Staten, som fastsættes i denne Lov.

Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering kommer ogsaa til Anvendelse, naar militære Styrker, der indkaldes i Anledning af Formering af Sikringsstyrke eller Mobilisering, skal indkvarteres i den Kommune, hvor de har Garnison, for saa vidt Styrken og de til samme hørende Heste m.m. ikke kan anbringes i de Kvarterer og Staldrum m.m., som er tilvejebragt af Kommunen i Henhold til §§ 2, 1ste Stykke, og 6, 1ste Stykke, jfr. 3die Stykke i nævnte Paragraffer.

Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering finder ikke Anvendelse paa enkeltrejsende Militærpersoner, jfr. dog 1ste Stykke i Slutningen.

Kvarterer

§ 19. Følgende Kvarterer skal stilles til Raadighed:

For en Generalløjtnant og en Generalmajor og dermed ligestillede 3 Værelser til eget Brug, 2 Værelser til Stabschefen, samt 2 Skrivestuer.

For Generalauditøren 3 Værelser til eget Brug og 1 Skrivestue.

For en Oberst og en Oberstløjtnant og dermed ligestillede 2 Værelser til eget Brug samt 1 Skrivestue.

For alle andre Befalingsmænd og ligestillede med Undtagelse af Kornetter (jfr. dog § 20, sidste Stykke), Korporaler, Underkorporaler og dermed ligestillede samt for Auditører 1 Værelse til eget Brug, og for Underafdelingschefer, Afdelingsintendanter, Afdelingslæger og Afdelingsdyrlæger yderligere en Skrivestue (Lægestue).

For en Befalingsmand og ligestillet af Officers- eller Officiantgruppen, der fungerer i en højere Stilling end den, der svarer til hans Grad, kan kræves samme Kvarter som for den, der normalt beklæder Stillingen.

Kvartererne skal være forsynet med en Seng for hver af de indkvarterede, passende Møbler samt Belysningsmidler.

Der skelnes mellem Vinterkvarter i Tiden fra 15. Oktober til 14. Maj og Sommerkvarter i Tiden fra 15. Maj til 14. Oktober.

I Vinterkvarterer skal forefindes Kakkelovne eller Varmeapparat. Det paahviler Kvarterværten at levere det fornødne Belysnings- og Brændselsmateriale.

Til det Personale, der udsendes af Generalstaben til topografiske Arbejder, skal Vinterkvarter ydes i Tiden fra 1. September til 14. Maj.

§ 20. Som Vinterkvarter til Kornetter, Korporaler, Underkorporaler og dermed ligestillede samt menige i Tiden fra 15. Oktober til 14. Maj skal ydes Soveplads i et til Beboelse egnet sundt og tørt Lokale, der skal være forsynet med en Seng med Sengetøj pr. Mand. De indkvarterede skal derhos have Adgang til et opvarmet og oplyst Værelse.

I Sommerkvarter i Tiden fra 15. Maj til 14. Oktober kan til de omhandlede Personer kun kræves et tæt og tørt Lokale forsynet med fornødent Liggestraa og saa vidt muligt et Tæppe eller Dækken pr. Mand.

Kvartererne skal i fornødent Omfang holdes oplyst af Kvarterværten.

Til Kornetter, der er Delingsførere, skal der ydes Kvarter efter Bestemmelsen i § 19.

§ 21. Kvarterværterne er forpligtede til at anvise de indkvarterede Køkkenlejlighed og Kogekar til fri Afbenyttelse samt levere det til Madlavningen fornødne Brændsel. Finder Indkvartering Sted med Bespisning, kan denne være enten Fuldkostforplejning eller alene Middagskost. Er den indkvarterede Styrke paa over 6 Mand, maa den selv tilberede Maden. Ved Uenighed om Forplejningens Beskaffenhed skal den af Krigsministeriet til enhver Tid fastsatte Norm for henholdsvis en Fuldkostportion og en Middagsportion tjene som Maalestok. Befalingsmænd og ligestillede kan kun forlange Forplejning lige med Mandskabet.

§ 22.1) Som Godtgørelse for de ovennævnte Indkvarteringsydelser betaler Staten:

For Vinterkvarter til de i § 19 omhandlede Personer samt til Kornetter, der er Delingsførere, 75 Ø. daglig pr. Værelse og for Sommerkvarter 50 Ø. daglig pr. Værelse.

For Vinterkvarter til de i § 20 omhandlede Personer, undtagen Kornetter, der er Delingsførere, 35 Ø. daglig pr. Mand og for Sommerkvarter 12 Ø. daglig pr. Mand.

Ved Indkvartering, der kun varer 1 Døgn, betales ikke Godtgørelse, medmindre Indkvarteringen finder Sted med Bespisning.

TIl Indkvarteringsdagene henregnes Ankomstdagen og Afmarchdagen, medmindre Afmarch finder Sted før Kl. 12 Middag.

§ 23. Under sammentrængt Kantonnement skal Kravene til Kvarterer i Henhold til § 19 og § 20, 1ste og 2det Pkt., lempes efter Forholdene. Udkræves et af de i § 19 omhandlede Kvarterer kun for et Tidsrum, der maa antages ikke at ville strække sig ud over 14 Dage, maa de paagældende nøjes med de Kvarterer, som efter Omstændighederne kan anvises.

Staldrum

§ 24. De militære Myndigheder kan kræve Staldrum for samtlige de til den indkvarterede Styrke hørende Heste. Staldrummet skal være forsynet med Staldrekvisitter og om fornødent med Belysningsmidler. Kvarterværten skal levere Strøelse og Belysningsmateriale (Petroleum, Gas, Elektricitet).

Under sammentrængt Kantonnement kan Staldrummet anvises i Lader, Vognskure og lignende Lokaliteter.

Som Godtgørelse for disse Ydelser betaler Staten 15 Ø. daglig for hver Hest; dog ydes der ingen Godtgørelse for Staldrum, der kun benyttes 1 Døgn, medmindre den paagældende samtidig har anden Indkvartering, der giver ham Krav paa Godtgørelse i Henhold til § 22, jfr. nævnte Paragrafs 4de Stykke. Gødningen tilfalder Kvarterværten uden Vederlag. Afgives Stalden som Sygestald, betales den nævnte Godtgørelse for hvert Spiltov i Stalden, uanset om det maatte være benyttet.

Vagtstuer og Arrester, Værkstedslejlighed m.v., Magasiner og Skure

§ 25. De militære Myndigheder kan kræve sig overladt Brugen af Lokaler, der er egnede til Vagtstuer og Arrestlokaler. Til Vagtstuer og Arrester skal af den, der afgiver dem, leveres fornødent Lys og Brændsel. Derimod paahviler det Militæret selv at tilvejebringe det særlige Inventar (Borde, Bænke m.v.), som maatte udkræves til brug i Vagten og Arresten.

For Benyttelse af Lokaler som Vagtstuer og Arrester betaler Staten en passende Godtgørelse.

§ 26. Smedier og andre Værksteder skal i fornødent Omfang stilles til Raadighed for Hærens Bøssemagere og øvrige Haandværkere. Uden Ejerens Indvilgelse maa disse dog kun, naar det er uomgængelig nødvendigt og efter Afdelingsschefens Bestemmelse i det enkelte Tilfælde, gøre Brug af Maskiner, Værktøj, Kul, andet Brændselsmateriale eller elektrisk Kraft.

Som Godtgørelse for Brug af Værksteder samt for Slid paa Værktøj ydes en passende Erstatning. Forbrug af Kul, andet Brændselsmateriale eller elektrisk Kraft erstattes efter Dagspris.

§ 27. De militære Myndigheder kan i fornødent Omfang kræve sig overladt Brugen af Magasiner og Skure mod en passende Godtgørelse.

Sygelokaler

§ 28. De indenfor Indkvarteringsomraadet værende Sygehuse skal i saa stor Udstrækning som muligt – under Hensyn til deres Benyttelse i øvrigt – optage syge fra den i Omraadet liggende Styrke for en Betaling, der er 50 pCt. højere end den Betaling, der er fastsat for Patienter, som fra den Købstad-, Sogne- eller Amtskommune, som ejer Sygehuset, henligger paa dette for privat Regning.

I øvrigt skal der om fornødent til Optagelse af syge fra Indkvarteringsomraadet afgives Lokaler, der er egnede til Sygestuer.

Disse Lokaler skal af den, der afgiver dem, holdes oplyste og opvarmede, og de skal være forsynet med fornødne Rengøringsrekvisitter. Derimod paahviler det Militæret selv at tilvejebringe andet fornødent Inventar, herunder Senge.

For Benyttelse af Sygestuer betaler Staten en passende Godtgørelse.

Samlings- og Øvelsespladser

§ 29. Militæret kan kræve sig overladt Brugen af de til Samlings- og Øvelsespladser fornødne Arealer; dog bør besaaede Arealer, Lucernemarker og første Aars Græsmarker saa vidt muligt skaanes for saadan Anvendelse.

Staten yder en passende Godtgørelse for den ved Benyttelsen forvoldte Skade.

Andre Bestemmelser

§ 30. De ekstraordinære Indkvarteringsydelser rekvireres af vedkommende militære Myndighed hos den civile Øvrighed, i Købstæderne hos Borgmesteren (Magistraten) og paa Landet hos Politimesteren. Ved krigsmæssige Øvelser og i øvrigt i paatrængende Tilfælde kan dog paa Landet Rekvisitionen ske hos vedkommende Sognefoged.

De nævnte civile Myndigheder tilvejebringer derefter de omhandlede Indkvarteringsydelser ved Ligning paa de Personer, der som Ejere, Lejere eller i anden Egenskab har Raadighed over Lokaler eller Arealer som de udkrævede.

Det bør herved iagttages, at Indkvarteringsbyrden fordeles saa vidt muligt ligeligt paa alle de nævnte Personer i Forhold til Størrelsen af disses Lejligheder og Udenomsplads samt under Hensyn til andre Omstændigheder, som herved er egnede til at komme i Betragtning.

Ingen er under ekstraordinær Indkvartering forpligtet til at afgive Lokaler eller Genstande, som han behøver til daglig uundværlig Brug. Det samme gælder, hvis Afsavnet i væsentlig Grad griber forstyrrende ind i hans Næring.

Indkvartering med Bespisning kan kun finde Sted hos Personer, der fører selvstændig Husholdning.

§ 31. Uenighed mellem de militære og civile Myndigheder vedrørende den ekstraordinære Indkvartering afgøres af vedkommende højere militære Myndighed og Amtmanden i Forening. Opnaas ikke Enighed mellem disse om en Afgørelse, forelægges Sagen for Krigsministeriet, der træffer Afgørelse efter Forhandling med Indenrigsministeriet.

Klager fra Kvarterværterne over den af Borgmesteren (Magistraten) eller Politimesteren iværksatte Fordeling af Indkvarteringsbyrden afgøres af Amtmanden. Dennes Afgørelse kan indankes for Indenrigsministeriet.

§ 32. Nærmere Bestemmelser om, hvad der henhører til de i det foregaaende ommeldte ekstraordinære Indkvarteringsydelser, om Godtgørelsen for disse samt om Fremgangsmaaden ved Tilvejebringelsen af de ekstraordinære Indkvarteringsydelser fastsættes i en af Forsvarsministeren efter Forhandling med Indenrigsministeren udstedt Bekendtgørelse.

Kapitel 3.

§ 33. Forsvarsministeren bemyndiges til, i Tilfælde af Krig, at fastsætte saadanne Ændringer og Tillæg til nærværende Lov, som maatte findes nødvendige af Hensyn til Forsvaret. Der skal herunder kunne træffes Bestemmelse om Rekvisition mod passende Godtgørelse af Genstande og Ydelser, der udkræves til Hærens eller Søværnets Behov, og som ikke paa anden Maade kan tilvejebringes tilstrækkelig hurtigt.

§ 34. Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1924.

Fra nævnte Tidspunkt ophæves følgende Bestemmelser: Forordning af 15. November 1816 angaaende den ordinære Indkvartering i Købstæderne i Danmark, København undtagen, Lov af 29. December 1850 angaaende den Købstæderne (København dog derfra undtagen) tilkommende Godtgørelse for ordinær Indkvartering, Lov af 9. December 1861 angaaende Anvisning af Kvarterer med Eenmandssenge til det i Garnisonsbyerne indkvarterede Mandskab, Forordning for Danmark og Norge af 9. Maj 1806 angaaende, hvorledes der skal forholdes med Indkvartering og det videre, som bliver at udrede i Tilfælde af overordentlige Troppesamlinger, Cancellie-Plakat af 14. Oktober 1809, hvorved kundgøres adskillige nærmere Bestemmelser i Forordningen af 9. Maj 1806 og de i Forbindelse dermed staaende Anordninger, Lov af 4. Juli 1850, der forandrer og nærmere bestemmer Forordningen af 9. Maj 1806 angaaende Indkvartering i Tilfælde af overordentlige Troppesamlinger, Lov af 29. Marts 1893 indeholdende Bestemmelser om Godtgørelse for Indkvartering i Tilfælde af overordentlige Troppesamlinger, Lov af 19. Marts 1898 om nogle Forandringer i Indkvarteringslovgivningen, Lov af 15. Februar 1857 om Indkvartering af det Personale, der udsendes af Generalstaben til topographiske Arbejder.

Endvidere ophæves alle andre tidligere Bestemmelser, der i Strid med denne Lov.

Top


J

Top


K

Bekendtgørelse om ilandbringelse af fisk fra områder med kemisk krigsmateriel, BEK nr 710 af 16/10/1986 (Gældende)

Kirkeministeriets cirkulære af 15. december 1978
Cirkulære om klemten med kirkeklokker til varsling om radioaktivt nedfald . (Til biskopperne)

Krigsmateriel se våben.

Top


L

Top


M

Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, LBK nr 750 af 19/10/1998 (Gældende)

Bekendtgørelse af militær straffelov, LBK nr 642 af 30/09/1987 (Gældende)

Lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele, Lov nr 795 af 30/11/1990 Gældende (militærinvalideloven)

Top


N

Bekendtgørelse angående den paa den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention angaaende neutrale Magters og Personers Rettigheder og Pligter i tilfælde af Krig til Lands, BKI nr 38 af 20/01/1910 (Gældende).

Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om neutrale Magters Rettigheder og Pligter under Søkrig, BKI nr 45 af 20/01/1910 (Gældende).

04/29/1955
Lov nr. 143 om gennemførelse af overenskomsten om retsstilling for NATO-styrker samt protokol om NATOs militære hovedkvarterer.

Top


O

Lov om ophavsret af 30. juni 2004.
http://www.kum.dk./sw527.asp

Top


P

Bekendtgørelse af overenskomst af 19. juni 1995 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat og de øvrige deltagende stater i Partnerskab for Fred vedrørende status for deres styrker samt to tillægsprotokoller af 19. juni 1995 og 19. december 1997

Top


Q

Top


R

Top


S

06/07/1967
Lov nr. 244 om 'samarbejdsregler i forsvaret'.

04/14/1959
Cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af oplysninger, der er af fælles interesse for NATO-landene, udsendes af Statsministeriet.

Top


T

Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer, BEK nr 527 af 23/06/1995 (Gældende)

Top


U

Top


V

Lov nr. 122 af 28. april 1934 om Handel med samt tilvirkning og besiddelse af Vaaben m. v..

Lov om Kontrol med tilvirkning af Krigsmateriel m. m. af 27. april 1937.

Lov nr. 246 af 5. maj 1940 om Handel med samt Tilvirkning og Besiddelse af Vaaben m.m.

Bekendtgørelse af Lov nr. 398 af 12. juli 1946 om Handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m. v..

Bekendtgørelse af Lov nr. 80 af 25. marts 1961 om Handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m. v..

Bekendtgørelse af Lov nr. 212 af 31. maj 1963 om Handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m. v..

Bekendtgørelse af Lov nr. 27 af 29. januar 1964 om Handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m. v..

Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 16 af 20. januar 1965: Bekendtgørelse af Lov om Handel med samt tilvirkning og besiddelse af våben m. v..

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgift til dækning af omkostningerne ved administration af lov om krigsmateriel m.v., BEK nr 435 af 01/06/1992 (Gældende)

Anordning om visse forholdsregler mod Sierra Leone, AND nr 628 af 21/08/1998 (Gældende)
§ 1. Kgl. anordning nr. 120 af 20. februar 1998 vedr. visse forholdsregler mod Sierra Leone s militærjunta, ophæves.
§ 2. Det er forbudt at foretage eller forsøge at foretage salg, overdragelse, transport eller anden form for levering af:
1) våben og krigsmateriel samt dermed beslægtet materiel af enhver art,
2) ammunition af enhver art,
3) militære køretøjer og militært udstyr eller
4) reservedele til de under 1-3 nævnte genstande.
Stk. 2. Restriktionerne i stk. 1 gælder ikke for Sierra Leones regering, på betingelse af, at disse leverancer undersøges af FN og FN s medlemsstater i henhold til punkt 2 og 4 i FN s Sikkerhedsråds resolution nr. 1171 (1998).
stk. 1 gælder ikke materiel til brug i Sierra Leone for det vestafrikanske økonomiske fællesskabs militære observatør gruppe (ECOMOG) eller De Forenede Nationer.

Anordning om visse forholdsregler mod Etiopien og Eritrea, AND nr 985 af 27/10/2000 (Gældende), LOV Nr. 156 af 10/05/1967.

I medfør af § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, som ændret ved lov nr. 228 af 6. juni 1985, fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1298 af 17. maj 2000, resolution nr. 1312 af 31. juli 2000 samt resolution nr. 1320 af 15. september 2000:

§ 1. Det er forbudt at fortage eller forsøge at foretage salg, overdragelse, transport eller anden form for levering til Etiopien eller Eritrea af:
1) våben og krigsmateriel samt dermed beslægtet materiel af enhver art,
2) ammunition af enhver art,
3) militære køretøjer og militært udstyr,
4) paramilitært udstyr eller
5) reservedele til de under 1-4 nævnte genstande.

§ 2. Det er forbudt at yde teknisk bistand eller træning forbundet med levering, opbygning, vedligeholdelse eller brug af de under § 1 nævnte genstande…

Top


Y

Top


W

Top


X

Top


Z

Top


Æ

Top


Ø

Top


Å

Top