Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Saa enkelt

Af Gert Grøndahl

Krigen er ensformigt stof
i dagens aviser.

Drab er en glose
i et referat.

Livet er en ung kvinde
der staar i en kornmark
og smillende strækker sin nøgne krop
mod solen,
der kysser hendes lemmer
som en elsker.

Du er jaloux paa luften
omkring hende.

Krigen er en sortblaa bajonet
der gennemborer
hendes myge skød.

Det er drab.

Her gælder ingen etik
og ingen nødvendigheds lov.

Er det dig der dræber?

Svigter du livet,
kvinden,
fremtiden,
kærligheden
for bajonetten?

Kilde: Tværtimod, 1951:1 s. 3.

Moralgrundlov for journalister

FN-Organ udarbejder normalkordex for pressen

De forenede nationers underkommission for informationsfrihed og pressespørgsmaal har holdt møde i Montevideo. Der blev bl. a. — under stærk diskussion — vedtaget et forslag til en verdensomspændende moralgrundlov for journalistisk virksomhed. Der var ikke enstemmighed om den. Otte stemte for, Jugoslavien stemte imod. USA og Storbritannien undlod at stemme. Det er nu hensigten at foreslaa en international pressekongres indkaldt, hvor »grundlovsforslaget« skal debatteres.

Her følger den fulde ordlyd af det i underkommissionen vedt. forslag:

»Eftersom informationsfrihed og pressefrihed er livsvigtige som grundlag for de friheder, som hyldes i De forenede Nationers pagt, for den almindelige menneskerettighedserklæring og for fred i verden,
eftersom pressens folk og andre, der formidler information, bedst kan sikre denne frihed, hvis de stadig ved frivillig indsats opretholder og fremmer den ansvarlighedens aand, i hvilken de søger sandheden, rapporterer kendsgerninger og kommenterer dem,
proklameres følgende moralkodex som standardmaalestok for enhver, der har til opgave at samle, formidle og udbrede nyheder og kommentere dem.
Artikel 1: Alle, der har til opgave at indsamle, formidle og udbrede nyheder og kommentere dem, skal gøre sig de allerstørste anstrengelser for at sikre, at de oplysninger, offentligheden modtager, er akkurate med hensyn til kendsgerninger og objektive. Hver nyhed, der er underkastet tvivl skal kontrolleres, ingen kendsgerning maa forvrænges, intet væsentligt undertrykkes. Ingen maa offentliggøre eller paa nogen maade bidrage til offentliggørelse af informationer, som vides at være fejlagtige.
Artikel 2: Personlige interesser maa ikke faa indflydelse paa nyhedsformidlernes arbejde. Hvad enten det gælder offentliggørelse af en nyhed eller dens undertrykkelse, er det en af de alleralvorligste faglige forsyndelser at lade sig forlokke eller modtage bestikkelse. Bagtalelse, bagvaskelse, injurier, ubegrundede beskyldninger og plagiat er ogsaa alvorlige faglige forseelser.
Hvis en meddelelse, der er offentliggjort, findes at være ukorrekt, skal den frivilligt og øjeblikkeligt rettes. Rygter eller ubekræftede forlydender skal karakteriseres og behandles som saadanne.
Artikel 3: Enhver, der har til opgave at indsamle, formidle og udbrede nyheder samt kommentere dem, skal søge at bidrage til, at offentligheden har fuld tillid til standens uafhængighed og værdighed.
Saadanne personer bør kun paatage sig hverv, som er foreneligt med denne uafhængighed og værdighed og skal være paa vagt over for ethvert forsøg paa udnyttelse af deres stilling.
Der skal tages fuldt ansvar for alle nyheder og kommentarer, som offentliggøres. Hvis vedkommende ikke ønsker at tage ansvaret, skal dette udtrykkelig meddeles paa forhaand.
Personers omdømme skal respekteres, og nyheder, der berører privatlivet, og som er egnede til at skade en persons omdømme, bør ikke offentliggøres, medmindre dette sker i offentlighedens interesse — ikke at forveksle med offentlighedens nysgerrighed. Angreb paa personers omdømme eller moralske karakter maa ikke foretages, uden at der gives lejlighed til svar.
Der skal bevares diskretion med hensyn til informationskilder, naar det drejer sig om nyheder, der er aabenbaret i fortrolighed. Professionel tavshed skal bevares, og dette privilegium kan altid paaberaabes, dog med hensyntagen til den for vedkommende land gældende lov.
Artikel 4: Enhver der har til opgave at indsamle nyheder om andre lande end deres eget eller forsyne saadanne nyheder med kommentarer, skal gøre deres yderste for at skaffe sig den nødvendige baggrundsviden, der kan føre til nøjagtig og objektiv nyhedsformidling og objektive kommentarer vedrørende de paagældende lande.
Forslaget blev stemt ned i FN —
„Tværtimod„ vedtager det
.

Kilde: Tværtimod, 1951:1 s. 2-3.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk